Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 02B/L§TBXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... Sè LAO §éNG §I LµM VIÖC Bé Lao ®éng, Th−¬ng binh Q§-TTg ngµy... Cã THêI H¹N ë N¦íC NGOµI vµ X· héi cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: THEO HîP §åNG Tæng côc Thèng kª 6 th¸ng: ngµy 15 th¸ng 7 (6 th¸ng, n¨m) n¨m: ngµy 30 th¸ng 4 n¨m sau Đơn vị tính: 1000 người Chia ra Mã số Tổng số Nam Nữ A B 1 2 3 Tổng số 01 Chia theo trình độ chuyên môn - Chưa qua đào tạo 02 - Sơ cấp nghề 03 - Trung cấp nghề 04 - Cao đẳng nghề 05 - Trung học chuyên nghiệp 06 - Cao đẳng, đại học trở lên 07 Chia theo khu vực thị trường - Châu Âu 08 - Châu Á 09 Trong đó: 10 + Đông Bắc Á 11 + Đông Nam Á 12 + Tây Nam Á 13 - Châu Phi và Trung Đông 14 43 - Châu Mỹ 15 - Châu Đại Dương 16 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 43