Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 02B/KH§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh VèN §ÇU T¦ THùC HIÖN Tõ C¸C NGUåN VèN Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− sè....Q§-TTg ngµy.... CHIA THEO NGµNH KINH TÕ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Đơn vị tính: Tỷ đồng PHÂN NGÀNH KINH TẾ CẤP 1 Mã số Tổng số a b .... .... ... .... u A B 1 2 3 n TæNG Sè 01 A. CHIA THEO CÊP QU¶N Lý 02 I. TRUNG ƯƠNG 03 1. Ngân sách Nhà nước 04 (Tên đơn vị, bộ, cơ quan trung ương được hưởng ngân sách nhà nước, bao gåm c¶ c¸c tËp 160 05 ®oµn kinh tÕ, tæng c«ng ty nhµ n−íc 90, 91 vµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc kh¸c...) 2. Vốn vay và viện trợ 06 3. Vốn tự có của các doanh nghiệp nhà nước 07 4. Vốn khác (sử dụng dự phòng Ngân sách Trung ương, quỹ dự trữ tài chính, tạm ứng và 08 chi trước kế hoạch...) II. ®ÞA PH−¬NG 09 1. Ngân sách Nhà nước 10 (Theo danh mục các tỉnh, thành phố) 11 2. Vốn vay và viện trợ 12 3. Vốn tự có của các doanh nghiệp nhà nước 13 4. Vốn khác (sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, quỹ dự trữ tài chính, tạm ứng và chi 14 trước kế hoạch...) 160
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: Tỷ đồng PHÂN NGÀNH KINH TẾ CẤP 1 Mã số Tổng số a b .... .... ... .... u A B 1 2 3 n B. CHIA THEO TØNH, THμNH PHè 15 (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 16 C. CHIA THEO KHO¶N MôC 17 Trong đó: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 18 1. Xây lắp 19 2. Thiết bị 20 3. Chi phí khác 21 161 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 161
nguon tai.lieu . vn