Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 02B/GTVT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh CHIÒU DµI §¦êNG Bé, §¦êNG THñY NéI §ÞA Bé Giao th«ng vËn t¶i sè.... Q§-TTg ngµy..... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ CHIA THEO TØNH/THµNH PHè Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: km Chiều dài đường bộ Chiều dài đường thuỷ nội địa Trong đã: Chia ra Mã số Tæng sè Đường Đường Tổng số Từ 50 Trên 50 Trên 100 Trên 500 Đường Đường Trên nhùa, bª bê tông tấn trở tấn đến tấn đến tấn đến g¹ch, ®¸ ®Êt 1000 tấn t«ng nhùa xi măng xuống 100 tấn 500 tấn 1000 tấn 1=2+3+4 6=7+8+9+ A B 2 3 4 5 7 8 9 10 11 +5 10+11 C¶ N¦íC 01 Chia theo tỉnh/thành 234 phố (Ghi theo Danh mục 02 đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 234