Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 02B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh GI¸O DôC MÇM NON CHIA THEO Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... TØNH/THµNH PHè §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: N¨m häc 200 - 200... ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Nhà trẻ Mẫu giáo Mã Số Số Số giáo Số Số Số Số giáo Số học số nhà trẻ nhóm trẻ viên trẻ trường lớp viên sinh (nhà) (nhóm) (người) (người) (trường) (lớp) (người) (người) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Cả nước Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo danh mục đơn vị hành 317 chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 317
nguon tai.lieu . vn