Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 02B/CA §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè L¦îNG ¤ T¤, M¤ T¤, XE M¸Y §∙ §¡NG Ký Bé C«ng an sè... Q§-TTg ngµy...... (Cã ®Õn ngμy 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Ô tô từ 10 chỗ ngồi Ô tô từ 9 chỗ ngồi Ô tô tải trở lên trở xuống Ô tô Xe mô tô, Ô tô Tổng số ô tô chuyên xe máy loại khác các loại Số Tổng Số Số Số dụng (1000 Số ghế (chiếc) lượng công suất lượng lượng ghế (chiếc) chiếc) (ghế) (chiếc) (Tấn) (chiếc) (chiếc) (ghế) A 1= 2+4+6+8+9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cả nước Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 212 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 212