Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 02B/BHXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh THU, CHI QUü B¶O HIÓM B¶o hiÓm X· héi ViÖt Nam sè...Q§-TTg ngµy... X∙ HéI VIÖT NAM §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Đơn vị tính: triệu đồng Mã số Giá trị A B 1 I. TæNG THU 1 A. THU Tõ NGUåN NG¢N S¸CH CÊP 2 A.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 3 A.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 4 A.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 5 A.4. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 6 B. THU QUü B¶O HIÓM X∙ HéI 7 145 B.1 Quỹ Bảo hiểm xã hội bắt buộc 8 1. Thu từ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội 9 1.1. Thu của các đơn vị sử dụng lao động 10 Khối hành chính, sự nghiệp; Đảng, đoàn thể 11 Khối lực lượng vũ trang 12 Khối doanh nghiệp 13 - Doanh nghiệp nhà nước 14 - Doanh nghiệp ngoài nhà nước 15 - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 16 Thu của các đơn vị sử dụng lao động khác 17 1.2. Thu của người lao động 18 Khối hành chính, sự nghiệp; Đảng, đoàn thể 19 Khối lực lượng vũ trang 20 Khối doanh nghiệp 21 - Doanh nghiệp nhà nước 22 - Doanh nghiệp ngoài nhà nước 23 - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 24 Thu của người lao động khác 25 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 26 3. Thu từ các nguồn khác 27 B.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 28 1. Thu từ các đối tượng vừa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 29 1.1. Thu của các đơn vị sử dụng lao động 30 Khối hành chính sự nghiệp; Đảng, đoàn thể 31 Khối lực lượng vũ trang 32 145
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: triệu đồng Mã số Giá trị A B 1 Khối doanh nghiệp 33 - Doanh nghiệp nhà nước 34 - Doanh nghiệp ngoài nhà nước 35 - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 36 Thu của các đơn vị sử dụng lao động khác 37 1.2. Thu của người lao động 38 Khối hành chính, sự nghiệp; Đảng, đoàn thể 39 Khối lực lượng vũ trang 40 Khối doanh nghiệp 41 - Doanh nghiệp nhà nước 42 - Doanh nghiệp ngoài nhà nước 146 43 - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 44 Thu của người lao động khác 45 2. Thu từ các đối tượng chỉ tham gia bảo hiểm y tế 46 Trong đó: Cá nhân 47 3. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 48 4. Thu khác 49 B.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 50 1. Thu từ các đối tượng 51 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 52 3. Thu khác 53 B.4. Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 54 1. Thu từ các đối tượng 55 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 56 3. Thu khác 57 B.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 58 1. Thu từ các đối tượng 59 1.1. Thu của các đơn vị sử dụng lao động 60 Khối hành chính, sự nghiệp; Đảng, đoàn thể 61 Khối quốc phòng, an ninh 62 Khối doanh nghiệp 63 - Doanh nghiệp nhà nước 64 - Doanh nghiệp ngoài nhà nước 65 - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 66 Thu của các đơn vị sử dụng lao động khác 67 1.2. Thu của người lao động 68 Khối hành chính sự nghiệp; Đảng, đoàn thể 69 Khối quốc phòng, an ninh 70 146
  3. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: triệu đồng Mã số Giá trị A B 1 Khối doanh nghiệp 71 - Doanh nghiệp nhà nước 72 - Doanh nghiệp ngoài nhà nước 73 - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 74 Thu của người lao động khác 75 2. Thu từ hoạt động đầu tư tài chính 76 3. Thu khác 77 C. Sè D¦ §ÇU Kú 78 C.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 79 C.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 80 147 C.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 81 C.4. Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 82 C.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 83 II. TæNG CHI 84 A. CHI TR¶ B¶O HIÓM X∙ HéI Tõ NGUåN NSNN 85 A.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 86 A.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 87 A.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 88 A.4. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 89 B. CHI Tõ QUü B¶O HIÓM X∙ HéI 90 B.1. Chi quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 91 B.2. Chi quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 92 1. Thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh 93 - Nội trú 94 - Ngoại trú 95 2. Thanh toán trực tiếp cho người bệnh 96 - Nội trú 97 - Ngoại trú 98 B.3. Chi quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 99 1. Chi chăm sóc sức khoẻ ban đầu 100 2. Thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh 101 - Nội trú 102 - Ngoại trú 103 3. Thanh toán trực tiếp cho người bệnh 104 - Nội trú 105 - Ngoại trú 106 147
  4. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: triệu đồng Mã số Giá trị A B 1 4. Chi khác (Chi hoa hồng đại lý thu, phát hành thẻ y tế tự nguyện; chi cho công tác tuyên truyền...) 107 B.4. Chi quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 108 B.5. Chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp 109 C. Sè D¦ CUèI Kú 110 C.1. Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 111 C.2. Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc 112 C.3. Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện 113 C.4. Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện 114 C.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 115 148 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 148