Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 01B/VHTTDL §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh §IÖN ¶NH Bé V¨n ho¸, ThÓ thao sè..... Q§-TTg ngµy.... (N¨m) vµ Du lÞch cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Trong đó: Đơn vị Mã số Số lượng tính Nhà nước Tư nhân A B C 1 2 3 1. Số hãng phim có đến 31/12 Hãng 01 2. Số phim sản xuất bản đầu Bộ 02 a) Chia theo chất liệu phim - Phim video Bộ 03 - Phim nhựa Bộ 04 386 b) Chia theo thể loại phim - Phim truyện Bộ 05 - Phim thời sự, tài liệu Bộ 06 - Phim khoa học Bộ 07 - Phim hoạt hình Bộ 08 - Phim sân khấu, ca nhạc, tấu hài Bộ 09 3. Xuất, nhập khẩu phim - Số phim xuất khẩu Bộ 10 1000 bản 11 - Số phim nhập khẩu Bộ 12 1000 bản 13 4. Số phim phát hành Bộ 14 1000 bản 15 - Do Việt Nam sản xuất Bộ 16 1000 bản 17 - Do nước ngoài sản xuất Bộ 18 1000 bản 19 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 386