Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 01 B/TTTT §¬n vÞ göi b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh DOANH THU B¦U CHÝNH Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng sè....Q§-TTg ngµy.... VIÔN TH¤NG §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Quý...n¨m..) ngµy 20 th¸ng sau quý b¸o c¸o Đơn vị tính: Triệu đồng So sánh (%) Thực Cộng Dự tính hiện Cộng dồn dồn đến quý Quý báo Mã số quý đến hết quý hết quý tiếp cáo so với báo báo cáo so báo cáo theo cùng kỳ cáo với cùng kỳ năm trước năm trước A B 1 2 3 4 5 I. Tổng doanh thu phát sinh (01=02+03+04+05+06) 01 1. Dịch vụ bưu chính 02 269 2. Dịch vụ chuyển phát 03 3. Dịch vụ viễn thông 04 4. Dịch vụ internet 05 5. Dịch vụ khác 06 II. Chia theo loại hình kinh tế 1. Kinh tế nhà nước 07 Trong đó: - Dịch vụ bưu chính 08 - Dịch vụ chuyển phát 09 - Dịch vụ viễn thông 10 - Dịch vụ internet 11 2. Kinh tế tư nhân 12 Trong đó: - Dịch vụ chuyển phát 13 - Dịch vụ viễn thông 14 - Dịch vụ internet 15 3. Kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 16 Trong đó: - Dịch vụ chuyển phát 17 - Dịch vụ viễn thông 18 - Dịch vụ internet 19 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 269