Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 01B/TC §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh THU NG¢N S¸CH NHµ N¦íC Bé Tµi chÝnh sè... Q§-TTg ngµy... (Th¸ng, n¨m) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: B¸o c¸o th¸ng: ngµy 22 th¸ng b¸o c¸o B¸o c¸o n¨m: ngµy 22 th¸ng 10 n¨m b¸o c¸o Đơn vị tính: Tỷ đồng; % Ước thực hiện Số liệu cộng dồn từ chính Ước thực hiện đầu năm cho thức đến cuối tháng Dự của báo cáo so với toán tháng năm trước Cộng dồn từ Tháng Dự Cùng tháng đầu năm đến báo toán kỳ năm báo cuối tháng cáo năm trước cáo báo cáo A 1 2 3 4=3:1 5 6 A. TæNG THU C¢N §èI NG¢N S¸CH NHμ N¦íC I. Thu nội địa 1. Thu từ kinh tế quốc doanh 2. Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 3. Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 4. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 5. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao 6. Lệ phí trước bạ 60 7. Thu xổ số kiến thiết 8. Thu phí xăng dầu 9. Các loại phí, lệ phí 10. Các khoản thu về nhà, đất + Thuế nhà đất + Thuế chuyển quyền sử dụng đất + Thu tiền thuê đất + Thu giao quyền sử dụng đất + Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 11. Thu khác ngân sách 60
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: Tỷ đồng; % Ước thực hiện Số liệu cộng dồn từ chính Ước thực hiện đầu năm cho thức đến cuối tháng của Dự báo cáo so với toán tháng năm trước Cộng dồn từ Tháng Dự Cùng tháng đầu năm đến báo toán kỳ năm báo cuối tháng cáo năm trước cáo báo cáo A 1 2 3 4=3:1 5 6 12. Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã II. Thu từ dầu thô III. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 1. Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu - Thuế xuất khẩu, nhập khẩu & tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu - Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 2. Hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu và kinh phí quản lý thu IV. Thu viện trợ không hoàn lại B. KÕT CHUYÓN N¡M TR¦íC SANG Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị 61 (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 61
nguon tai.lieu . vn