Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 01B/QP-B§BP §¬n vÞ göi b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh XUÊT NHËP C¶NH TUYÕN Bé Quèc phßng sè...Q§ - TTg ngµy... §¦êNG Bé VIÖT NAM - TRUNG QuèC (Bé T− lÖnh Bé ®éi biªn phßng) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Kh«ng bao gåm nh©n viªn ph−¬ng tiÖn) Tæng côc Thèng kª ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o (Th¸ng) Đơn vị tính: Người Chia theo mục đích xuất nhập cảnh Mã Tổng Mục số số Báo Du Thương Thăm Định Hội Học Lao Quá đích chí lịch mại thân cư nghị tập động cảnh khác A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A. NHËP C¶NH Tổng số 1. Tổng số chia theo 223 quốc tịch - - - - - - - 2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chia theo nước định cư (Việt kiều) - - - - - - - B. XUÊT C¶NH Tổng số Trong đó: Người Việt Nam xuất cảnh 223
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc Phụ biểu: Phương tiện, nhân viên phương tiện và người vùng biên xuất, nhập cảnh Phương tiện Nhân viên Người xuất (chiếc) phương tiện nhập cảnh vùng Mã (người) biên (người) số Nhập Xuất Nhập Xuất Nhập Xuất cảnh cảnh cảnh cảnh cảnh cảnh A B 1 2 3 4 5 6 Tổng số Trung Quốc - Đi theo giấy thông hành - Đi theo chứng minh thư biên giới - Đi theo thẻ du lịch - Giấy tờ khác 224 Việt Nam - Đi theo giấy thông hành - Đi theo chứng minh thư biên giới - Đi theo thẻ du lịch - Giấy tờ khác Ghi chú: Số liệu báo cáo tháng qui ước tính từ ngày 16 tháng trước cho đến hết ngày 15 tháng báo cáo. Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 224
nguon tai.lieu . vn