Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 01B/NHNN §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TæNG PH¦¥NG TIÖN THANH TO¸N, Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam sè... Q§-TTg ngµy... CHO VAY Vµ THU CHI TIÒN MÆT §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: CñA C¸C Tæ CHøC TÝN DôNG Ngµy 22 cña th¸ng b¸o c¸o. (Th¸ng) Đơn vị: Tỷ đồng Số chính thức Số ước thực hiện Mã số tháng trước tháng báo cáo A B 1 2 I. TæNG PH¦¥NG TIÖN THANH TO¸N 01 1. Tiền trong lưu thông 02 2. Tiền gửi 03 2.1. Tiền gửi bằng đồng Việt Nam 04 a) Tiền gửi của các tổ chức kinh tế 05 108 - Trong đó: + Không kỳ hạn 06 + Có kỳ hạn 07 b) Tiền gửi tiết kiệm của dân cư 08 + Không kỳ hạn 09 + Có kỳ hạn 10 - Phát hành giấy tờ có giá 11 Trong đó: có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 12 2.2. Tiền gửi bằng ngoại tệ 13 a) Tiền gửi của các tổ chức kinh tế 14 - Trong đó: + Không kỳ hạn 15 + Có kỳ hạn 16 b) Tiền gửi tiết kiệm của dân cư 17 + Không kỳ hạn 18 + Có kỳ hạn 19 - Phát hành giấy tờ có giá 20 Trong đó: có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 21 II. C¸C KHO¶N CHO VAY CñA C¸C Tæ CHøC TÝN DôNG 22 1. Cho vay bằng đồng Việt Nam 23 1.1. Nợ trong hạn 24 a) Cho vay ngắn hạn 25 b) Cho vay trung, dài hạn và đầu tư xây dựng cơ bản 26 108
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc (Tiếp theo) Số chính thức Số ước thực hiện Mã số tháng trước tháng báo cáo A B 1 2 1.2. Nợ xấu 27 a) Nợ quá hạn 28 b) Nợ cho vay được khoanh 29 c) Nợ chờ xử lý 30 2. Cho vay ngoại tệ 31 2.1. Nợ trong hạn 32 a) Cho vay ngắn hạn 33 b) Cho vay trung, dài hạn và đầu tư xây dựng cơ bản 34 109 2.2. Nợ xấu 35 a) Nợ quá hạn 36 b) Nợ cho vay được khoanh 37 c) Nợ chờ xử lý 38 III. THU Vμ CHI TIÒN MÆT CñA C¸C Tæ CHøC TÝN DôNG 39 1. Tổng thu 40 2. Tổng chi 41 3. Chênh lệch tổng thu và tổng chi 42 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 109