Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 01B/L§TBXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... Sè LAO §éNG §¦îC Bé Lao ®éng, Th−¬ng binh Q§-TTg ngµy... T¹O VIÖC LµM TRONG Kú vµ X· héi cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (6 th¸ng, n¨m) Tæng côc Thèng kª 6 th¸ng: ngµy 15 th¸ng 7 n¨m: ngµy 30 th¸ng 4 n¨m sau Đơn vị tính: 1000 người Trong tổng số Mã số Tổng số Nữ Thành thị A B 1 2 3 Tổng số Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 42 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 42