Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 01B/KH§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh DANH MôC C¸C Dù ¸N §ÇU T¦ THUéC NGUåN VèN NG¢N S¸CH Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− sè....Q§-TTg ngµy.... NHµ N¦íC DO Bé, TØNH/THµNH PHè QU¶N Lý §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Đơn vị tính: Tỷ đồng,... Ước thực hiện Tổng mức dự Tổng mức đầu đến hết 31/12 Thời toán được Kế hoạch năm 200... tư được duyệt năm trước năm Địa Năng gian duyệt KH Loại điểm lực khởi dự án xây thiết công, Khối lượng Chia ra dựng kế hoàn Tổng Tr. đó: Tổng Tr. đó: hoàn thành Tổng thành số ODA số ODA số Tổng Tr. đó: Vốn trong Vốn nước số ODA nước ngoài (ODA) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TỔNG SỐ 158 A. Chia theo ngành kinh tế cấp 2 Ngành...... Ngành...... ........................ B. Danh mục các Dự án 1. Dự án chuyển tiếp Dự án...... Dự án...... (Nếu dự án liên tỉnh cần tách Dự án ra từng tỉnh) 158
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: Tỷ đồng,... Ước thực hiện Tổng mức dự Tổng mức đầu đến hết 31/12 Thời toán được Kế hoạch năm 200... tư được duyệt năm trước năm Địa Năng gian duyệt KH Loại điểm lực khởi dự án xây thiết công, Khối lượng Chia ra dựng kế hoàn Tổng Tr. đó: Tổng Tr. đó: hoàn thành Tổng thành số ODA số ODA số Tổng Tr. đó: Vốn trong Vốn nước số ODA nước ngoài (ODA) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2. Dự án khởi công mới trong năm Dự án...... (Nếu dự án liên tỉnh cần tách Dự 159 án ra từng tỉnh) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 159