Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 01B/GTVT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh CHIÒU DµI §¦êNG Bé, §¦êNG S¾T, Bé Giao th«ng vËn t¶i sè.... Q§-TTg ngµy..... §¦êNG THUû NéI §ÞA §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Chia theo cấp quản lý Mã Tổng số số Tỉnh/ Quận/ huyện/ Trung ương thành phố thị xã A B 1=2+3+4 2 3 4 I. Đường bộ (km) 01 Chia theo kết cấu mặt đường: - Nhựa và bê tông nhựa 02 - Bê tông xi măng 03 - Đá, gạch 04 233 - Cấp phối 05 - Đường đất 06 II. Đường sắt (km) 07 Chia theo khổ đường - Khổ 1435mm 08 - Khổ 1000mm 09 - Đường lồng 10 III. Đường thuỷ nội địa (km) 11 Chia theo trọng tải tàu thuyền: - Trọng tải từ 50 tấn trở xuống 12 - Trọng tải trên 50 tấn đến 100 tấn 13 - Trọng tải trên 100 tấn đến 500 tấn 14 - Trọng tải trên 500 tấn đến 1000 tấn 15 - Trọng tải trên 1000 tấn 16 IV. Cầu các loại - Số lượng (chiếc) 17 - Chiều dài (m) 18 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 233
nguon tai.lieu . vn