Xem mẫu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 01B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh GI¸O DôC MÇM NON Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... N¨m häc 200 - 200... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: B¸o c¸o khai gi¶ng: 15/12 n¨m b¸o c¸o B¸o c¸o gi÷a n¨m häc: 31/3 n¨m sau Trong đó Đơn vị tính Mã số Tổng số Công lập Tư thục A B C 1 2 3 1. Trường học - Nhà trẻ Nhà 01 - Trường mẫu giáo Trường 02 - Trường mầm non Trường 03 2. Lớp học - Nhóm trẻ Nhóm 04 - Lớp mẫu giáo Lớp 05 316 3. Phòng học Phòng học 06 - Nhà trẻ Phòng học 07 - Mẫu giáo Phòng học 08 4. Giáo viên Người 09 - Nhà trẻ Người 10 Trong tổng số: + Nữ Người 11 + Dân tộc ít người Người 12 + Đạt chuẩn trở lên Người 13 + Chưa qua đào tạo Người 14 - Mẫu giáo Người 15 Trong tổng số: + Nữ Người 16 + Dân tộc ít người Người 17 + Đạt chuẩn trở lên Người 18 + Chưa qua đào tạo Người 19 5. Học sinh Người 20 - Nhà trẻ Người 21 Trong tổng số: + Nữ Người 22 + Dân tộc ít người Người 23 - Mẫu giáo Người 24 Trong tổng số: + Nữ Người 25 + Dân tộc ít người Người 26 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 316
nguon tai.lieu . vn