website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí xay dung do thi

Nghị định Số: 114/2010/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ

16 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Công văn số 1730/BXD-KTXD

Công văn về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dưng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011

0 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

LUẬT SỐ 28/2004/QH 11 VỀ ĐIỆN LỰC

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về điện lực. Luật này quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện....

32 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định: Ban hành quy định về định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012 - 2015

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015; Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy ...

6 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng qui định tại quyết định số 57/Qđ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng chính phủ

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng qui định tại quyết định số 57/Qđ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng chính phủ. Căn cứ luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

8 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định của thủ tướng chính phủ về chính sách quản lý và sử dụng rừng thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Quyết định của thủ tướng chính phủ về chính sách quản lý và sử dụng rừng thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật năm 2011, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

14 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định: Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

Quyết định: Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh. Căn cứ luật tổ chức chính phỉ ngày 25 / 12 /2011.

20 trang | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

Quyết định: Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất lâm nghiệp, giai đoạn 2012 - 2015

Quyết định: Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất lâm nghiệp, giai đoạn 2012 - 2015. Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

10 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 516/QĐ-BNN-KHCN ngày 18 tháng 2 năm 2002 của bộ trưởng bộ nông nghiệp & phát triển nông thôn

.....Quyết định số 516/QĐ-BNN-KHCN ngày 18 tháng 2 năm 2002 của bộ trưởng bộ nông nghiệp & phát triển nông thôn. Căn cứ nghị định số 73/cp ngày 1/11/1995 của chính phủ quy định.

12 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Chị thị: Về phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuận Quý Tỵ năm 2013

..Chị thị: Về phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuận Quý Tỵ năm 2013. Thực hiện tết trồng cây do bác hồ khởi xướng, trong nhiều năm qua các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan.

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Văn bản về Bảo hiểm xây dựng

Điều 1. Đối tượng bảo hiểm Quy tắc bảo hiểm này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong hợp đồng bảo hiểm: 1. Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác; 2. Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng; 3. Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng; 4. Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ...

9 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Nghị quyết số 26 – NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn khẳng định: “Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch sản xuất nông nghiệp trên cơ sở nhu cầu thị trường và lợi thế từng vùng, sử dụng đất nông nghiệp tiết kiệm, có hiệu quả, duy trì diện tích đất lúa đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với chế biến và...

23 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH MỚI DO CÁC NGÀNH CỦA TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2009

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH MỚI DO CÁC NGÀNH CỦA TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2009 (Kèm theo Nghị quyết số 123/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 về phân bổ dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009) Đơn vị: triệu đồng TT Danh mục công trình

1 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 128/2008/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Sau khi xem xét Tờ trình số 4307/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh kèm theo Đề án bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam và đặt tên đường...

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Số: 57/2006/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 20 tháng 7 năm 2006 NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đề án thành lập thành phố Tam Kỳ trực thuộc tỉnh Quảng Nam HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy

1 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 161/2010/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 23 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

5 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 160/2010/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố kênh mương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 23 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

5 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Số 52/2006/NQ-HĐND

nghÞ quyÕt Về thực hiện chính sách tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Khóa VII, Kỳ họp thứ 8 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND & UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi...

6 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

CHÍNH PHỦ Số: 38/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005...

49 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 420/QĐ-SXD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC LÀM CĂN CỨ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

7 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Thông báo số 416/TB-BNN-VP

V/v Đính chính tên gọi số thứ tự 51 Hóa chất vi sinh tại QĐ số 2501/QĐ-BNN-TCTS ngày 24/10/2011 Kính gửi: - Tổng cục Thủy sản - Vụ Kế hoạch - Vụ Tài chính - Vụ khoa học công nghệ và môi trường - Cục Quản lý xây dựng công trình - Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản

2 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Báo cáo số 409/BC-BNN-KTHT

BÁO CÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ THU NHẬP (SỐ 10) TRONG BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI

1 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 395/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

3 trang | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0

Quyết định số 391/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

15 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quyết định số 301/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT NÔNG THÔN PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 2020;...

6 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 270/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ QUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2050 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

9 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Hướng dẫn số 255/HD-SXD

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn số 255/hd-sxd', văn bản luật, xây dựng - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

6 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 228/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU VỰC DÂN CƯ, KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC LƯU VƯC SÔNG CẦU ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

13 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 228/QĐ-BGTVT

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU XÂY LẮP THAM GIA CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG GIAO THÔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

14 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Quyết định số 209/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT DỰ ÁN QUY HOẠCH NGÀNH PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

24 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0