website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí van hoa xa hoi

Kế hoạch số 2154/KH-UBND

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 63-KH/TU NGÀY 10/4/2012 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHOÁ IX) THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10-CT/TW NGÀY 05/12/2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 05 TUỔI, CỦNG CỐ KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ, TĂNG CƯỜNG PHÂN LUỒNG CHO HỌC SINH SAU TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ XÓA MÙ CHỮ CHO NGƯỜI LỚN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá IX) và...

11 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 1532/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM THIẾT YẾU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2013 VÀ TẾT GIÁP NGỌ NĂM 2014 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch...

11 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Báo cáo số 1456/BC-BNN-KTHT

BÁO CÁO RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO, DÂN TỘC THIỂU SỐ Theo nội dung công văn số 760/LĐTBXH-BTXH ngày 11/3/2013 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc báo cáo đánh giá chính sách giảm nghèo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo đánh giá chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số như sau:...

8 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Kế hoạch số 1312/KH-UBND

KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2013-2016 Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012”;...

9 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Thông báo số 1277/TB-TCHQ

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 128/QĐ-BTC NGÀY 17/01/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU Ngày 07/01/2013, Chính phủ đã ban hành...

2 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 1193/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI ÁP DỤNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương...

2 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Quyết định số 1147/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO CHỈ TIÊU THU QUỸ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO CÁC DOANH NGHIỆP ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2013 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;...

4 trang | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG” GIAI ĐOẠN 2013-2016 TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến,...

8 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Chỉ thị số 1129/CT-BGDĐT

CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG VÀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2013 Năm 2012, việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ và các cơ sở trực thuộc có những chuyến biến tích cực. Lãnh đạo các đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, quan tâm hơn đến công tác quân sự, quốc phòng; Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các đơn vị hoạt động có nền nếp, phát huy được vai trò chức năng làm tham mưu cho lãnh đạo và chỉ huy thực hiện có hiệu...

3 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Kế hoạch số 1107 /KH-UBND

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC - NGÀY TRUYỀN THỐNG THI ĐUA YÊU NƯỚC (11/6/1948 - 11/6/2013) VÀ TUYÊN DƯƠNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 Thực hiện Kế hoạch số 6148/UBND-VX ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013) và tuyên dương điển hình tiên...

5 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quyết định số 1052/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA VÀ TRUNG TÂM BẢO TỒN DI SẢN THĂNG LONG - HÀ NỘI ĐƯA HIỆN VẬT RA NƯỚC NGOÀI ĐỂ TRƯNG BÀY TẠI BẢO TÀNG QUỐC GIA KYUSHU, NHẬT BẢN BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi...

10 trang | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

Quyết định số 984/QĐ-BVHTTDL

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH GẮN VỚI VIỆC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH DỊCH VỤ NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...

16 trang | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

Quyết định số 872/QĐ-BYT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN “HƯỚNG DẪN QUỐC GIA CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ VÀ HỖ TRỢ PHỤ NỮ CÓ THAI NHIỄM HIV, TRẺ PHƠI NHIỄM VÀ BỊ NHIỄM HIV”

57 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Quyết định số 859/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 15/6/2004; Căn cứ Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em...

9 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Quyết định số 856/QĐ.UBND.VX

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP Ở NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2012 - 2020” Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”; Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm...

11 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Thông báo số 773/TB-BHXH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Theo đề nghị của Trưởng phòng Thu về việc điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ (PGNHS). Để ngày càng hoàn thiện Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa, Bảo hiểm xã hội Thành phố điều chỉnh PGNHS 203/…/THU, áp dụng kể từ ngày 01/4/2013 (đính kèm thông báo này). Đề nghị các phòng nghiệp vụ, BHXH quận/huyện, tổ chức, đơn vị và cá nhân người lao động thực hiện giao dịch 1 cửa bằng Phiếu giao nhận đã...

2 trang | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0

Quyết định số 716/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004; Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia hành động Vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020;

8 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 711/QĐ-UBND

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT MỘT LẦN CHO CÁC HỘ CÓ GHE MÁY, SÕNG THÚNG ĐỂ TỰ DI CHUYỂN RA KHỎI KHU VỰC DỰ ÁN TRUNG TÂM QUỐC TẾ KHOA HỌC ĐA NGÀNH TẠI KHU VỰC 2, PHƯỜNG GHỀNH RÁNG, THÀNH PHỐ QUY NHƠN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 158/STNMT-QLĐĐ ngày 23/01/2013 và sau khi xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 30,...

2 trang | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

Quyết định số 691/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN: LÁ CHẮN XANH: TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ CỦA CỘNG ĐỒNG VEN BIỂN TRƯỚC NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định và tổ chức CRS ngày 30/01/2013 về thực hiện Dự án Lá chắn xanh: tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng ven biển trước những tác động của thiên tai; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu...

2 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Quyết định số 675/QĐ-UBND

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2011-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Thực hiện Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030; UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:...

14 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 662/QĐ-BGTVT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỚI BỘ KH&CN VỀ LĨNH VỰC AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ PHÒNG CHỐNG SỤT TRƯỢT NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị định 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính Phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...

3 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Quyết định số 650/QĐ-BTP

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2012/QĐTTG NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC XÃ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;...

11 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Hướng dẫn số 628/HD-UBND

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Căn cứ thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;...

6 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Quyết định số 609/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 71/TTrSVHTTDL ngày 11 tháng...

34 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 603/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 71/TTrSVHTTDL ngày 11 tháng...

4 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 602/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 71/TTrSVHTTDL ngày...

20 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 602/QĐ-BNN-HTQT

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KHUNG GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG CÚM GIA CẦM, DỰ PHÒNG ĐẠI DỊCH VÀ CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM MỚI NỔI, GIAI ĐOẠN 2011-2015 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;...

2 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 587/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH LẠNG SƠN ĐỂ CỨU ĐÓI CHO NHÂN DÂN TRONG THỜI GIAN GIÁP HẠT NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 20/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Lạng Sơn; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,...

2 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 578/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH BỐ TRÍ DÂN CƯ CÁC VÙNG CÓ NGUY CƠ THIÊN TAI TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng:

6 trang | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

Quyết định số 577/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO DIỄN VIÊN, NHẠC CÔNG VÀ MỨC GIÁ VÉ LẺ XEM BIỄU DIỄN CA HUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

2 trang | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0