website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí van ban luat

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CƠ SỞ LAO ĐỘNG

Thông tư này quy định về tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm, lập kế hoạch, tự kiểm tra, thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

48 trang | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11

Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11, căn cứ vào hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết sô 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của quốc hội khóa 10, kỳ họp thức 10. Luật này quy định về kinh doanh bất động sản.

31 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Cơ bản về bảo hiểm xã hội

BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH.

22 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1: 10000, 1: 25000 VÀ 1: 50000 BẰNG CÔNG NGHỆ ẢNH SỐ

1.1. Quy định này quy định những chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản để thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000 và 1:50000 bằng công nghệ ảnh số. Khi thành lập bản đồ địa hình, phải thực hiện theo quy định tại Quy định kỹ thuật này, trường hợp các nội dung khác chưa được quy định trong Quy định kỹ thuật này thì thực hiện theo quy phạm và ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ tương ứng. 1.2. Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000 và 1:50000 (sau đây gọi chung là bản đồ địa hình) thuộc hệ...

18 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Nghị định Số: 120/2010/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 198/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHÍNH PHỦ

7 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Nghị định Số: 114/2010/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ

16 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

NGHỊ ĐỊNH số 88/2009/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

27 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Nghị định Số: 24/2011/NĐ-CP

Tham khảo tài liệu 'nghị định số: 24/2011/nđ-cp', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

4 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Công văn số 1730/BXD-KTXD

Công văn về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dưng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011

0 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Chỉ thị số 2196/CT-Ttg

Chỉ thị về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản

0 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Chỉ thị số 18/2012/CT-UBND

Chỉ thị về việc quản lý hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

0 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Văn bản Chỉ thị số 12/CT-UBND

Chỉ thị của UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong đầu tư xây dưng nhà chung cư tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

0 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Văn bản Chỉ thị số 01/CT-NHNN

Chỉ thị về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2013

0 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Văn bản Chỉ thi số 1474/CT-Ttg

Chỉ thị về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền voi đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

0 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Thông tư 13/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP KINH DOANH GẶP KHÓ KHĂN

15 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 17/2006/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

10 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Thông tư 01/2005/TT-BTNMT do Bộ ban hành

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ Ờ N G SỐ 01/2005/TT-BTNMT NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯ Ớ N G DẪN THỰC HI ỆN M Ộ T SỐ ĐI ỀU CỦA NG HỊ ĐỊ NH SỐ 1 8 1 / 2 0 0 4 / NĐ- CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2 0 0 4 CỦA CHÍNH PH Ủ VỀ THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

24 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

NGHỊ ĐỊNH Của Chính Phủ Số 181/2004/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Của Chính Phủ Về thi hành Luật Đất đai CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

274 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Thông tu 113/2011/TT-BTC

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tu số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011

0 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Quyết định số 61/2011/QĐ-Ttg

Quyết định về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích dất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động sản xuất, phục vụ chữa trị cai nghiện ma tuý của các cơ sở cai nghiện.

0 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Nghị định Số 24/2012/NĐ-CP

Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

0 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Một số vấn đề về nhà nước

Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước nảy sinh từ trong lòng xã hội cộng sản nguyên thuỷ.Xã hội cộng sản nguyên thuỷ và tổ chức Thị tộc – Bộ lạc- Cơ sở kinh tế : Chế độ sở hữu chung về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động.

23 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Lý luận nhà nước

Nhà nước là một tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt,có bộ máy chuyên thực hiện cưỡng chế và quản lý những công việc chung của xã hội.

69 trang | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

PHẦN II: HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU BIỂU

Kê khai các thông tin định danh trên các mẫu biểu: * Phần các chỉ tiêu định danh của NNT: - Chỉ tiêu Tên người nộp thuế - Ghi chính xác tên NNT, không sử dụng tên viết tắt hay tên thương mại. - Chỉ tiêu Mã số thuế - Ghi đầy đủ mã số thuế của NNT do cơ quan thuế cấp khi đăng ký thuế. - Chỉ tiêu Địa chỉ, Quận/huyện, Tỉnh/thành phố - Ghi theo đúng địa chỉ của NNT - Chỉ tiêu Điện thoại, Fax, E mail - Ghi theo số đúng số điện thoại, fax...

54 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

PHẦN III HƯỚNG DẪN KHAI BỔ SUNG

Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT - Sau khi hết hạn nộp hồ sơ, NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót nhầm lẫn, làm tăng, giảm số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. - Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc...

16 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

HƯỚNG DẪN MẪU BIỂU KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

Dòng chỉ tiêu “Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”: Chỉ tiêu này bao gồm toàn bộ doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ chịu thuế GTGT với các mức thuế suất 0%, 5%, 10%. Số liệu được lấy từ bảng kê hoá đơn bán ra trong kỳ và sổ kế toán của NNT. Cụ thể: - Chỉ tiêu [21]: ghi doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ chịu thuế GTGT loại thuế suất 0% và không chịu thuế....

7 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

HƯỚNG DẪN KHAI NỘP THUẾ GTGT

1. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006. 2. Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 3. Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. 4. Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng...

10 trang | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

Điểm mới trong điều trị tăng đường huyết cho người cao tuổi

chủ động phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm. Phát hiện dịch sớm, dập tắt dịch kịp thời, không để tỉ lệ dịch lớn xãy ra

10 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ngân hàng câu hỏi luật BHYT

1. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng a. Đến ngày trẻ đủ 12 tháng tuổi. b. Đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. c. Đến ngày trẻ đủ 60 tháng tuổi. d. Cả 3 câu đều sai. 2. Thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp a. Rách, nát hoặc hỏng; b. Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu; c. Thông tin ghi trong thẻ không đúng. d. Cả 3 câu trên đều đúng. 3. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp a. Bị mất. b. Thông...

12 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

NỘI QUY AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG các công việc, ngành nghề - CÔNG TY CỔ PHẦN THAN - ĐIỆN NÔNG SƠN- TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn-TKV đã được Hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2007; Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-V-NSCP ngày 21 tháng 4 năm 2009 của HĐQT Công ty Cổ phần Than-Điện Nông Sơn – TKV, V/v giải thể chi nhánh Than Nông Sơn. Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/ 1998 / TTLT - BLĐTBXH - BYT- TLĐLĐVN ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế – Tổng...

148 trang | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0