website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí tien te ngan hang

Văn bản Chỉ thị số 01/CT-NHNN

Chỉ thị về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2013

0 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTSố: 46/2012/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP

7 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTSố: 20/2012/TT-NHNN

Tham khảo tài liệu 'văn bản quy phạm pháp luậtsố: 20/2012/tt-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

3 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTSố: 19/2012/TT-NHNN THÔNG TƯSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TTNHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng,

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều

4 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTSố: 17/2012/TT-NHNN THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

4 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTSố: 12/2012/TT-NHNN THÔNG TƯSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TTNHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

Tham khảo tài liệu 'văn bản quy phạm pháp luậtsố: 12/2012/tt-nhnn thông tưsửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 11/2011/ttnhnn ngày 29/4/2011 của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTSố: 08/2012/TT-NHNN THÔNG TƯSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức

Tham khảo tài liệu 'văn bản quy phạm pháp luậtsố: 08/2012/tt-nhnn thông tưsửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 30/2011/tt-nhnn ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng việt nam của tổ chức', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

3 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTSố: 05/2012/TT-NHNN THÔNG TƯSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

Tham khảo tài liệu 'văn bản quy phạm pháp luậtsố: 05/2012/tt-nhnn thông tưsửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 30/2011/tt-nhnn ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng việt nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

3 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬTSố: 03/2012/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung đơn giá cây trồng tại Bảng phụ lục số 2 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Sửa đổi, bổ sung đơn giá cây trồng tại Bảng phụ lục số 2 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

4 trang | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.....

Tham khảo tài liệu 'văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.....', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

56 trang | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT101/2012/NĐ-CP Về thanh toán không dùng tiền mặt

Thuật ngữ hệ thống pháp luật được hiểu theo rất nhiều nghĩa khác nhau: - Thứ nhất: Hệ thống pháp luật được hiểu là hệ thống pháp luật của một quốc gia, là cấu trúc của toàn bộ các quy phạm của luật thực định của quốc gia đó.

13 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Tìm hiểu quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

Trước khi quyết định 493 ra đời thì 2 quyết định 297 và 488 về trích lập dự phòng rủi ro đã được áp dụng. Nhưng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế và sự đa dạng của các dịch vụ tài chính, ngân hàng, thì hai quyết định được ví như hai chiếc áo đã trở nên quá chật và lỗi mốt

26 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Văn bản Chỉ thị 01/CT-NHNN

CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG AN TOÀN, HIỆU QUẢ NĂM 2013

13 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2013/QĐ-UBND NGÀY 17/01/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO CÁC KHÁCH HÀNG VAY VỐN TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg

QUYỂT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

10 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Thông tư số 06/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ

13 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Thông tư số 03/2013/TT-NHNN

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

29 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO CÁC KHÁCH HÀNG VAY VỐN TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

7 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Thông tư số 02/2013/TT-NHNN

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CÓ, MỨC TRÍCH, PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO VÀ VIỆC SỬ DỤNG DỰ PHÒNG ĐỂ XỬ LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

15 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Thông tư số 01/2013/TT-NHNN

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ SỐ 21/2012/TT-NHNN NGÀY 18/6/2012 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY, ĐI VAY; MUA, BÁN CÓ KỲ HẠN GIẤY TỜ CÓ GIÁ GIỮA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

6 trang | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

Quyết định số 700/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

6 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2007/QĐ-NHNN

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phát hành, cung ứng, thanh toán, sử dụng, thanh toán và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử năm 2005; Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày...

22 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Thông báo số 3871/TB-KBNN

THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 01 NĂM 2013

9 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Thông báo số 3414/TB-KBNN

THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 12 NĂM 2012

9 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 2646/QĐ-NHNN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2646/qđ-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Thông tư số 38/2012/TT-NHNN

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRẠNG THÁI VÀNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

5 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Thông tư số 37/2012/TT-NHNN

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 37/2012/tt-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

6 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Thông tư số 36/2012/TT-NHNN

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ, QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG

12 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Thông tư số 35/2012/TT-NHNN

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÍ DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA

5 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Thông tư số 34/2012/TT-NHNN

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ BẢO TRÌ PHẦN MỀM NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

12 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0


123»