website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí thuong mai

Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo Luật thương mại năm 2005

Chế tài phạt vi phạm đã được quy định trong các văn bản pháp luật như Luật Thương mại 1997, Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 1989, Bộ luật Dân sự 2005... Và với sự ra đời của chế tài phạt vi phạm được quy định trong Luật Thương mại 2005 thì phạt vi phạm thực sự trở thành một chế định quan trọng để bảo vệ các bên trong quan hệ thương mại. Hiện nay, chế định này ngày càng được các bên sử dụng nhiều hơn như một biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi của...

6 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

THÔNG TƯ Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản; Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y; Căn cứ Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính...

15 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Nghị định Số: 018/2007/QĐ-BTM

Nghị định Số: 018/2007/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử. Nghị định do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành, căn cứ Nghị định Số: 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại.

8 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 27/2007/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2007 VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, NGHỊ ĐỊNH : Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Điều 3. Giải thích...

8 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26/2007/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, NGHỊ ĐỊNH : Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thư số; việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số. Điều 2....

31 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Công ước viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Công ước này sẽ áp dụng đối với việc mua bán hàng hóa quốc tế. Công ước này sẽ không áp dụng đối với mua bán chứng khoán, mua bán hàng hóa bằng đường biển và đăng ký tàu thuyền hoặc máy bay, hoặc đối với mua bán chống lại quy định của Tòa án hoặc bằng cách đình chỉ thi hành. Công ước sẽ áp dụng đối với việc mua bán hàng hóa căn cứ vào chứng từ.Theo mục đích của công ước này, các hợp đ ng đ cung c p hàng hóa đ ch ồ ể ấ ể ế tạo hoặc sản xuất sẽ được coi trọng...

8 trang | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 52/2013/NĐ-CP

Nghị định này quy định về việc phát triển , ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử, nghị định này áp dụng với các thương nhân, tổ chức, cá nhân, tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam

44 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 145/2009/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 22 tháng 7 năm 2009 NGHỊ QUYẾT Về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

5 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quyết định số 699/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

6 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 694/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THÉP GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

20 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 688/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ THI ĐUA KHEN THƯỞNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

3 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quyết định số 381/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THANH HÓA

1 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 339/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỦY BỎ/BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

2 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Quyết định số 320/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

18 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 310/QĐ-UBND

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 310/qđ-ubnd', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

1 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 286/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK LẮK CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

44 trang | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

Quyết định số 202/QĐ-UBND

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 202/qđ-ubnd', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

4 trang | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

Quyết định số 197/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

12 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 196/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN, BÁN LẺ TỈNH HƯNG YÊN ĐẾN NĂM 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

13 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 195/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH DOANH XĂNG, DẦU TỈNH HƯNG YÊN ĐẾN NĂM 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

12 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 168/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI MỘT SỐ HIỆP ĐỊNH KINH TẾ ASEAN LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 107/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2011-2020, TẦM NHÌN NĂM 2025

4 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 103/QĐ-BNV

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HIỆP HỘI SẮN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội;

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 82/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THỜI KỲ 2011 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

7 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 27/QĐ-QLD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ CỦA THUỐC

2 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Thông báo số 24/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN NĂM 2012, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM 2013

4 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Thông tư số 08/2013/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG SẢN PHẨM THỨC ĂN THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 07/QĐ-BNV

QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP ĐỔI TÊN HIỆP HỘI GIAO NHẬN KHO VẬN VIỆT NAM THÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) CỦA HIỆP HỘI BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

21 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Thông tư số 07/2013/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI RAU, QUẢ, CHÈ BÚP TƯƠI ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, SƠ CHẾ

13 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

5 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0