website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí thue phi le phi kinh phi

Thông tư 13/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP KINH DOANH GẶP KHÓ KHĂN

15 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Thông tu 113/2011/TT-BTC

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tu số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011

0 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

PHẦN II: HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU BIỂU

Kê khai các thông tin định danh trên các mẫu biểu: * Phần các chỉ tiêu định danh của NNT: - Chỉ tiêu Tên người nộp thuế - Ghi chính xác tên NNT, không sử dụng tên viết tắt hay tên thương mại. - Chỉ tiêu Mã số thuế - Ghi đầy đủ mã số thuế của NNT do cơ quan thuế cấp khi đăng ký thuế. - Chỉ tiêu Địa chỉ, Quận/huyện, Tỉnh/thành phố - Ghi theo đúng địa chỉ của NNT - Chỉ tiêu Điện thoại, Fax, E mail - Ghi theo số đúng số điện thoại, fax...

54 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

PHẦN III HƯỚNG DẪN KHAI BỔ SUNG

Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT - Sau khi hết hạn nộp hồ sơ, NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót nhầm lẫn, làm tăng, giảm số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. - Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc...

16 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

HƯỚNG DẪN MẪU BIỂU KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

Dòng chỉ tiêu “Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”: Chỉ tiêu này bao gồm toàn bộ doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ chịu thuế GTGT với các mức thuế suất 0%, 5%, 10%. Số liệu được lấy từ bảng kê hoá đơn bán ra trong kỳ và sổ kế toán của NNT. Cụ thể: - Chỉ tiêu [21]: ghi doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ chịu thuế GTGT loại thuế suất 0% và không chịu thuế....

7 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

HƯỚNG DẪN KHAI NỘP THUẾ GTGT

1. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006. 2. Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 3. Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. 4. Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng...

10 trang | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

CÂU HỎI THUẾ GTGT, TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế giá trị gia tăng: a. Gián thu b. Đánh nhiều giai đoạn c. Thu trùng lắp d. Có tính trung lập cao Câu 2. Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT: a. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu. b. Hàng hoá gia công chuyển tiếp c. Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ d. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến theo quy định của chính phủ....

28 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm công chức thuế về UD CNTT

Câu 1. Khi bắt đầu ra kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện thủ tục hành chính đầu tiên nào với cơ quan thuế? a. Kê khai thuế phải nộp b. Đăng ký thuế c. Nộp thuế vào Ngân sách Câu 2. Anh/chị cho biết Cục Thuế thực hiện công việc tính phạt nộp chậm đối với những NNT có số thuế nợ đọng trong phần mềm ứng dụng nào? a. QLT_TKN b. QTN c. QTT

4 trang | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

Câu hỏi kiểm tra công chức thuế mới về quản lý thuế

Câu 1: Cơ quan thuế uỷ nhiệm cho tổ chức cá nhân thực hiện thu một số khoản thuế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế: a. Thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. b. Thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. c. Thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế đối với hộ kinh doanh nộp theo phương pháp khoán, thuế nhà đất. d. Thuế nhà đất, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế...

41 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp: Bộ câu hỏi 1

Câu 1. Người nộp thuế TNDN bao gồm: a. Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế. b. Hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế. c. Cả 2 đối tượng nêu trên. Câu 2. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế TNDN hoặc loại thuế tương tự thuế TNDN ở ngoài Việt Nam thì khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp được tính trừ: a. Số thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài. b. Số thuế TNDN đã nộp tại...

24 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Đề cương thi công chức thuế 2013

Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây không phải của Thuế giá trị gia tăng: c. Trùng lắp Câu 2. Đối tượng chịu Thuế giá trị gia tăng là: a. Hàng hoá dịch vụ sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam b. Hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. c. Hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu Thuế giá trị gia tăng. c. Tất cả các đáp án...

33 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

THỦ TỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUẾ

1. Đề nghị cấp MST (Mẫu số 07-MST do cơ quan thuế cấp) 2. Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) (Mẫu số 01-ĐK-TCT màu xanh do cơ quan Thuế cấp) 3. Giấy chứng nhận ĐKKD (bản sao có công chứng). 4. Quyết định thành lập doanh nghiệp (bản sao).

8 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 125/2008/NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Xét Tờ trình số 4098/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2008 về đề nghị phê chuẩn Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007,

3 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 151/2009/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 22 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày

3 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 139/2009/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP...

2 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 156/NQ - HĐND

NGHỊ QUYẾT Về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 22 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân

2 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Thông tư số02/2013/TT-BCT

Tham khảo tài liệu 'thông tư số02/2013/tt-bct', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

13 trang | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0

Thông tư số 01/2013/TT-BCT

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 06/2011/TT-BCT NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA ƯU ĐÃI

2 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quyết định số 113/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

6 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC XỬ LÝ ĐỐI VỚI GIA SÚC, GIA CẦM VÀ SẢN PHẨM GIA SÚC, GIA CẦM NHẬP LẬU BỊ BẮT GIỮ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

2 trang | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU SUNG CÔNG QUỸ ĐỂ BÁN ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Nghị định số 08/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ

19 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

14 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Công điện số 04/CĐ-BGTVT

CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ VIỆC GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 53/2007/NĐCP NGÀY 04/04/2007

2 trang | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0

Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG

3 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) CHI PHÍ KHOÁN CHO VIỆC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

3 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 290/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU XE MÁY, XE Ô TÔ, TÀU THUYỀN, GIÁ NHÀ XÂY DỰNG MỚI VÀ TỶ LỆ CHẤT LƯỢNG NHÀ ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

50 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 238/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 226/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE HAI BÁNH GẮN MÁY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

5 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0