website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí thu vien thong tin

Ebook Free books for all - The public library movement in ontario, 1850-1930: Part 2

(BQ) Part 2 book Free books for all - The public library movement in ontario, 1850-1930 has contents: The ontario library association, carnegie philanthropy, a province to be served.

259 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Free books for all - The public library movement in ontario, 1850-1930: Part 1

(BQ) Part 1 book Free books for all - The public library movement in ontario, 1850-1930 has contents: Common school and mechanics' institute libraries, from one century to another, the days of advance, the caliban of the nineteenth century,...and other contents.

141 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Thế giới thư viện số

Thư viện số là gì? Xây dựng thư viện số là xây dựng một cơ sở thư viện hay đơn giản chỉ hình thành một bộ phận công nghệ trong một cơ sở? Đây là điều chúng ta cần quán triệt trước khi bắt tay vào xây dựng thư viện số. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để tìm hiểu về Thế giới thư viện số.

12 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Một số vấn đề trong công tác quản lý và hoạt động của các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay

Bài viết đánh giá hiện trạng hoạt động thông tin - thư viện trong hệ thống Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam dựa trên những kết quả khảo sát thực tế; đồng thời đưa ra một số kiến nghị và đề xuất nhằm cải thiện hoạt động thư viện trong toàn hệ thống theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của giới dùng tin và các nhà nghiên cứu, phù hợp với xu thế chung của các thư viện trong nước và quốc tế.

9 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Thư viện Học viện Viễn Đông Bác cổ

Học viện Viễn Đông Bác cổ (École française d'Extrême-Orient - EFEO) được xây dựng nhằm 3 mục tiêu: Bảo trì và phát triển thư viện và bảo tàng của EFEO. Bài viết khái quát về Thư viện EFEO và giới thiệu đôi nét về khối tư liệu quý giá được lưu giữ tại đây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tìm hiểu quá trình phát triển của các kỹ thuật truyền tin

Bài viết Tìm hiểu quá trình phát triển của các kỹ thuật truyền tin điểm qua những mốc chính của quá trình phát triển của kỹ thuật truyền tin, từ tiếng nói, chữ viết, nghề in đến công nghệ thông tin hiện đại. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

5 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Thực trạng chất lượng cán bộ thư viện trong mạng lưới trường phổ thông ở Hà Nội

Bài viết trình bày khái lược về vai trò của thư viện trường học đối với giáo dục phổ thông ở Hà Nội, các yêu cầu đối với cán bộ thư viện trường học, thực trạng trình độ của cán bộ thư viện trường học ở Hà Nội và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ thư viện trường học ở Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

13 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Về khái niệm thông tin và các thuộc tính làm nên giá trị của thông tin

Bài viết Về khái niệm thông tin và các thuộc tính làm nên giá trị của thông tin trình bày khái niệm thông tin và các thuộc tính tạo nên giá trị của thông tin trong đời sống con người. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

5 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Vấn đề chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin hiện nay

Bài viết Vấn đề chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin hiện nay đưa ra một số quan niệm về chuẩn hóa và đề cập tới những vấn đề cần chú trọng để thực hiện việc chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin ở Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy tiến trình thực hiện chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

6 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tóm tắt và trích rút tài liệu văn bản trong thư viện số

Bài viết Tóm tắt và trích rút tài liệu văn bản trong thư viện số trình bày một số kết quả nghiên cứu lý thuyết về bài toán như tóm tắt tối ưu, hàm trích rút và đánh giá về thông tin và độ dài. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

12 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Thư viện số trong ngữ cảnh văn hóa xã hội

Bài viết Thư viện số trong ngữ cảnh văn hóa xã hội trình bày khái niệm thư viện số và các vấn đề nghiên cứu thư viện số trong ngữ cảnh văn hóa xã hội. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

7 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Thư viện điện tử và những vấn đề đặt ra trong xây dựng thư viện điện tử ở nước ta hiện nay

Bài viết trình bày sự ra đời của thư viện điện tử và lợi ích của thư viện điện tử, cấu trúc của thư viện điện tử, những yêu cầu đặt ra với phần mềm quản trị thư viện điện tử, xây dựng kho thông tin số hóa toàn văn và vấn đề bản quyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

7 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Khả năng ứng dụng thư mục và trắc lượng thư mục

Bài viết Khả năng ứng dụng thư mục và trắc lượng thư mục trình bày những tìm hiểu về khả năng ứng dụng thư mục và trắc lượng thư mục trong thực tiễn hoạt động thông tin, thư viện và các vấn đề đặt ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

7 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện hiện trạng và định hướng phát triển

Bài viết Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện hiện trạng và định hướng phát triển giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện, hiện trạng hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện và đưa ra định hướng phát triển hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo.

8 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Giới thiệu khung phân loại Thư viện Quốc gia Hội Hoa Kỳ (LCC)

Bài viết Giới thiệu khung phân loại Thư viện Quốc gia Hội Hoa Kỳ (LCC) giới thiệu về lịch sử hình thành Thư viện Quốc hội Hoa kỳ; nguyên tắc, cấu trúc và cách trình bày chung; kí hiệu; bảng liệt kê (mục lục); phân lớp số định danh trong Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ;... Mời các bạn cùng tham khảo.

9 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Đổi mới và hội nhập quốc tế xu thế tất yếu của ngành Thông tin - Thư viện Việt Nam

Bài viết Đổi mới và hội nhập quốc tế xu thế tất yếu của ngành Thông tin - Thư viện Việt Nam đề cập đến vấn đề đổi mới và hội nhập quốc tế: mệnh lệnh của thời đại, đổi mới trong lĩnh vực thông tin - thư viện, ngành Thông tin - Thư viện trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

17 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Đa dạng hóa các hình thức tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Việt Nam

Bài viết Đa dạng hóa các hình thức tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Việt Nam giới thiệu các hình thức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Việt Nam, nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ và một số biện pháp nhằm đa dạng hóa các hình thức khai thác, sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

9 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Chia sẻ nguồn lực thông tin trong hệ thống thư viện các trường đại học Việt Nam

Bài viết đề cập đến sự đổi mới sự nghiệp giáo dục và những yêu cầu mới đặt ra trong hoạt động thông tin - thư viện các trường đại học, chia sẻ nguồn thông tin trong hệ thống thư viện các trường đại học ở Việt Nam - một yêu cầu khách quan và cấp thiết, giải pháp nhằm tăng cường nguồn lực thông tin giữa thư viện các trường đại học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

12 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Điểm truy cập từ góc nhìn khái quát hóa

Bài viết Điểm truy cập từ góc nhìn khái quát hóa đề cập đến góc nhìn khái quát hóa trong khoa học thư viện, Điểm truy cập - khái niệm cần làm mới. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Vai trò và những yêu cầu mới đối với cán bộ thư viện thông tin trong kỷ nguyên internet

Trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn hoạt động thư viện thông tin ở Việt Nam, tác giả đề xuất một số phẩm chất và năng lực mà cán bộ thư viện nên có và gợi ý nhiệm vụ đặt ra cho các cơ sở đào tạo cán bộ thư viện thông tin hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

10 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Trang tin điện tử của thư viện đại học Việt Nam phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo khoa học và công nghệ trong các trường đại học

Bài viết Trang tin điện tử của thư viện đại học Việt Nam phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo khoa học và công nghệ trong các trường đại học trình bày chức năng, yêu cầu của trang tin điện tử, những mặt tích cực và hạn chế về các trang tin điện tử của các trường đại học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

5 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tìm hiểu về công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi tại thư viện Fujiko.F.Fujio Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Bài viết Tìm hiểu về công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi tại thư viện Fujiko.F.Fujio Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội trình bày lý luận về công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi, thực trạng công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi tại thư viện Fujiko.F.Fujio Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội, nhận xét và một số đề xuất giải pháp phát triển công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi tại thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo.

5 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Thông tin sáng chế phục vụ các đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ

Bài viết Thông tin sáng chế phục vụ các đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ trình bày khái niệm, vai trò, phân tích thông tin sáng chế; tổ chức quản lý thông tin sáng chế trong các Viện nghiên cứu, trường đại học; giải pháp nhằm khai thác tốt các nguồn thông tin sáng chế; một số quy định pháp lý của Việt Nam về sở hữu công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

13 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Thông tin khoa học và công nghệ địa phương những vấn đề cần bàn luận (nghiên cứu cụ thể tại Quảng Nam)

Bài viết Thông tin khoa học và công nghệ địa phương những vấn đề cần bàn luận (nghiên cứu cụ thể tại Quảng Nam) trình bày sự phát triển của thông tin khoa học Công nghệ ở Quảng Nam và giải pháp phát triển thông tin Khoa học Công nghệ ở Quảng Nam nói riêng và các địa phương khác nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

7 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tác động của công nghệ web đến hoạt động Thông tin - Thư viện trường đại học

Bài viết trình bày về sự hình thành và phát triển của công nghệ web; nội dung tổng quát của web 1.0, web 2.0, web 3.0 và sự phát triển tài nguyên học liệu trực tuyến, ứng dụng công nghệ web tại trường RMIT Việt Nam,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

29 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Sự phát triển của web ảnh hưởng đến các sản phẩm, dịch vụ Thông tin - Thư viện trường đại học: Web 1.0, 2.0 3.0

Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung vào một số tính năng của web để phát triển các sản phẩm và dịch vụ Thông tin - Thư viện trong một số trường Đại học lớn trên thế giới, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các thư viện Đại học Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

11 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Những cơ hội, thách thức đối với hoạt động Thông tin - Thư viện và vai trò của các cơ sở đào tạo đối với sự phát triển hoạt động Thông tin - Thư viện Việt Nam

Bài viết trình bày những cơ hội, thách thức, khó khăn đặt ra đối với hoạt động thông tin thư viện Việt Nam, về vai trò của các cơ sở đào tạo nói chung, khoa Thông tin - Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nói riêng đối với sự phát triển hoạt động Thông tin - Thư viện Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

5 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Nhu cầu tin và đảm bảo thông tin khoa học và công nghệ cho người dùng tin tại thư viện Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

Bài viết trình bày khái quát về Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, giới thiệu về thư viện Viện kinh tế và chính trị thế giới, đặc điểm người dùng tin tại Thư viện Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, nhu cầu thông tin khoa học và công nghệ của các nhóm người dùng tin tại Thư viện Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, đảm bảo thông tin khoa học và công nghệ cho người dùng tin tại Thư viện Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

14 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Nguồn tin khoa học và công nghệ trong các công trình nghiên cứu khoa học tại trường đại học ở Việt Nam

Bài viết Nguồn tin khoa học và công nghệ trong các công trình nghiên cứu khoa học tại trường đại học ở Việt Nam giới thiệu các nguồn thông tin Khoa học và Công nghệ được sinh ra trong các trường đại học, các khoa, bộ môn trong trường đại học. Phân tích những mặt hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc quản lý và triển khai nguồn tin khoa học và công nghệ tại các trường đại học. Mời các bạn cùng tham khảo.

5 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Nghề thông tin trong bối cảnh hiện nay

Bài viết Nghề thông tin trong bối cảnh hiện nay nêu lên những yêu cầu trước thách thức của nghề thông tin trước sự thay đổi của thời đại mới và trình bày những yêu cầu, kiến thức, kỹ năng của người làm nghề thông tin chuyên nghiệp... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

5 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0