website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí thu tuc to tung

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ỦY QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

7 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Thông tư số 01/2013/TT-BTP

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

14 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

3 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 4844/QĐ-UBND-NC

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2012 - 2016, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020

21 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 5303/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐÔNG NGƯỜI PHỨC TẠP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 1549/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

11 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Thông báo số 262/TB-VKSTC-V5

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2012 VÀ MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BLTTDS VÀ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/TTLT

7 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Nghị định số 76/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỐ CÁO

15 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI

19 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Quyết định số 74/QĐ-TANDTC

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN ÁN LỆ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO” CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

20 trang | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA PHIÊN TÒA, PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

3 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

TRÌNH TỰ DIỄN RA PHIÊN TÒA

. THƯ KÍ PHIÊN TÒA (Ổn định trật tự và tuyên bố nội quy phiên tòa): - Mọi người ở trong phòng xử án đều phải có thái độ tôn trọng HĐXX, giữ gìn trật tự và tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa phiên tòa - Mọi người ở trong phòng xử án đều phải đứng dậy khi HĐXX vào phòng xử án. Những người được tòa án triệu tập để xét hỏi được trình bày ý kiến và người nào muốn trình bày phải được chủ tọa phiên tòa cho phép. Người trình bày ý kiến phải đứng khi được...

26 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quyết định số 2251/QĐ-BTP

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 25/5/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

7 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQPTANDTC-VKSNDTC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC GIẢM, MIỄN THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ VÀ MIỄN CHẤP HÀNH THỜI HẠN CẤM CƯ TRÚ, QUẢN CHẾ CÒN LẠI

23 trang | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTCTANDTC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VỀ KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ

14 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-VKSNDTCTANDTC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VỀ KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

13 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Quyết định số 2502/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT HÀ NỘI

2 trang | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

Luật số: 13/2012/QH13

LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật giám định tư pháp.

26 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Những vấn đề chung về luật tố tụng hành sự

Tố tụng hình sự là quá trình giải quyết vụ án hình sự là hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, người tiến hành tố tụng hình sự, người tham gia tố tụng hình sự, của các cơ quan khác và các tổ chức cá nhân có liên quan. Góp phần vào việc giải quyết vụ án hình sự theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Nhằm phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý nghiêm minh và kịp thời mọi hành vi phạm tội....

14 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Một số vấn đề hoàn thiện biện pháp ngăn chặn bắt người trong Luật Tố tụng hình sự

Để tiếp tục thực hiện, đẩy mạnh hơn công cuộc cải cách tư pháp, ngày 02 tháng 01 năm 2002 Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 08-NQ/TƯ về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới và Nghị quyết 49-NQ/TƯ ngày 02/06/2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

5 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0