website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí tai nguyen moi truong

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1: 10000, 1: 25000 VÀ 1: 50000 BẰNG CÔNG NGHỆ ẢNH SỐ

1.1. Quy định này quy định những chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản để thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000 và 1:50000 bằng công nghệ ảnh số. Khi thành lập bản đồ địa hình, phải thực hiện theo quy định tại Quy định kỹ thuật này, trường hợp các nội dung khác chưa được quy định trong Quy định kỹ thuật này thì thực hiện theo quy phạm và ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ tương ứng. 1.2. Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000 và 1:50000 (sau đây gọi chung là bản đồ địa hình) thuộc hệ...

18 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 23/2013/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải...

13 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

THÔNG TƯ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 05/2006/TT-BKHCN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC KHAI BÁO, CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN BỨC XẠ Căn cứ Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ; Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị...

38 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Nghị định số 07/2010/NĐ - CP

Nghị định này qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 65,80,82, 90 của luật năng lượng nguyên tử và hướng dẫn một số nội dung theo yêu cầu quản lý về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn.

11 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

QUYẾT ĐỊNH Số: 115/2007/QĐ-TTg

Ban hành Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ ngày 25 tháng 6 năm 1996; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

2 trang | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

Quyết định số 115/2007/QĐ-TTg

Ban hành quy định phân nhóm nguồn phóng xạ theo yêu cầu bảo đảm an ninh. Tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, lưu giữ, vận chuyển nguồn phóng xạ có trách nhiệm xác định nhóm theo yêu cầu đảm bảo an ninh của nguồn phóng xạ để thực hiện theo quy định của Quyết định số 115/2007/QĐ-TTg ngày 23/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

3 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 146/2007/QĐ-TTg

Quy chế này quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) trong việc phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc có quyền quản lý, sử dụng hợp pháp nguồn phóng xạ (sau đây gọi là nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát)....

6 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 430/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN RẮN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

22 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 386/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG CHẤT MICA, PYRIT, QUARZIT, THẠCH ANH, SILIMANIT, SERICIT, VERMICULIT GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

15 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 263/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA KHẮC PHỤC Ô NHIỄM VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

3 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 210/QĐ-UBND

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 18-CTR/TU NGÀY 08/11/2012 CỦA TỈNH ỦY QUẢNG NAM VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02-NQ/TW NGÀY 25/4/2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

9 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 188/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC, AN TOÀN SINH HỌC ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

13 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 161/QĐ-BNN-TCLN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2013

10 trang | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

Quyết định số 155/QĐ-BTC

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 155/qđ-btc', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 128/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020” ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

8 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 106/QĐ-BTNMT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

11 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định 98/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

7 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 66/QĐ-BNN-KHCN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2012-2020 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

7 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

Quyết định số 45/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DỰ ÁN “MÔ HÌNH CHỢ THÍ ĐIỂM ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

12 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 14/QĐ-BNN-TCLN

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP ĐẾN NĂM 2020 ĐỂ BẢO TỒN VOI Ở VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

2 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐỂ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

6 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Thông tư số 09/2013/TT-BNNPTNT

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 09/2013/tt-bnnptnt', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 2020

6 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ VÀ TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI TỪ NGUỒN THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

3 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2011/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ PHẢI DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG, ÁP DỤNG MỨC HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

2 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU

27 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KHAI THÁC, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THUỶ SẢN Ở CÁC VÙNG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

13 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

14 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 206/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 206/qđ-ctn', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg

Quyết định này quyết định chi tiết việc cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

22 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0