website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí tai chinh ngan hang

Quy định thực tập tốt nghiệp (Đại học ngành Kế toán)

Mục đích của biểu mẫu: Giúp sinh viên củng cố, nắm vững, bổ sung kiến thức lý luận trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; giúp sinh viên vận dụng kiến thức lý luận vào nghiên cứu, khảo sát, giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công tác kế toán, kiểm toán tại đơn vị thực tập; giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học, so sánh giữa lý luận và thực tiễn; rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật; rèn luyện năng lực thực hành công tác kế toán, kiểm toán từ đó học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo đáp ứng yêu cầu của công việc khi tốt nghiệp.

6 trang | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

Đề tài: Trung Quốc phá giá nội tệ năm 2015 và tác động tới nền kinh tế Việt Nam

Bài báo cáo trình bày về cơ sở lý thuyết tỷ giá hối đoái, phá giá tiền tệ; diễn biến - nguyên nhân và ảnh hưởng của việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ và tác động tới Việt Nam và phản ứng của chính phủ về vấn đề này. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

44 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Đề tài: Sai phạm trong báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Đề tài có nội dung trình bày: Giới thiệu về Công ty Cổ phần Chứng khoán Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phân tích sai phạm trong trình bày báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, phân tích ảnh hưởng khi doanh nghiệp bị công bố tồn tại gian lận BCTC đến giá trị doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

12 trang | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 2

Lecture Chapter 18: Short-Term Finance and Planning

Contents: Tracing Cash and Net Working Capital, The Operating Cycle and the Cash Cycle, Some Aspects of Short-Term Financial Policy, The Cash Budget, A Short-Term Financial Plan.

51 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Chapter 17: Dividends and Payout Policy

Contents: Dividend Payments, Dividend Theory, Does Dividend Policy Matter?, Factors Favoring a Low Dividend Payout, Factors Favoring a High Dividend Payout, Experience with Dividend Policies.

60 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Chapter 16: Financial Leverage and Capital Structure Policy

Contents: The Capital Structure Question, The Effect of Financial Leverage, Capital Structure and EBIT, M&M Propositions I and II with Corporate Taxes, Bankruptcy Costs.

87 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Lecture Chapter 15: Raising Capital

Contents: The Financing Life Cycle of a Firm: Early-Stage Financing and Venture Capital, Selling Securities to the Public: The Basic Procedure, Alternative Issue Methods Underwriters IPOs and Underpricing.

59 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Chapter 14: Cost of Capital

Contents: The Cost of Capital – Overview, The Cost of Equity, The Cost of Debt, The Cost of Preferred Stock, The Weighted Average Cost of Capital (WACC), Divisional and Project Costs of Capital, Floatation Costs relative to WACC.

79 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Chapter 13: Return, Risk, and the Security Market Line

Contents: Expected Returns and Variances, Portfolios; Announcements, Surprises, and Expected Returns; Risk: Systematic and Unsystematic; Diversification and Portfolio Risk, Systematic Risk and Beta, The Security Market Line, The SML and the Cost of Capital: A Preview.

77 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Lecture Chapter 12: Some Lessons from Capital Market History

Contents: Returns, The Historical Return, Average Returns: The 1st Lesson, The Variability of Returns: The 2nd Lesson, More about Average Returns, Capital Market Efficiency.

56 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lecture Chapter 11: Project Analysis and Evaluation

Contents: Evaluating NPV Estimates, “Scenario” and other “What-if” Analyses, Break-Even Analysis; Operating Cash Flow, Sales Volume and Break-Even; Operating Leverage Capital Rationing.

55 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Chapter 10: Making Capital Investment Decisions

Contents: Capital Budgeting and Cash Flows, Incremental Cash Flows, Pro Forma Financial Statements, Operating Cash Flows Replacement Decisions, Discounted Cash Flow Analysis.

60 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Lecture Chapter 9: Net Present Value and Other Investment Criteria

Contents: Capital Budgeting Process, Payback, Discounted, Payback, Net Present Value, Profitability Index, The Average Accounting Return, The Internal Rate of Return, Modified Internal Rate of Return, The Practice of Capital Budgeting.

107 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lecture Chapter 8: Stock Valuation

Contents: Bond and Stock Differences, Common Stock Valuation, Features of Common Stock, Features of Preferred Stock, The Stock Markets.

85 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Chapter 7: Interest Rates and Bond Valuation

Contents: Bond Definition, Bond Features, Valuation of a Bond, Bond Relationships, Inflation and Interest Rates, Determinants of Bond Yields, Bond Ratings, Bond Markets.

60 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lecture Chapter 6: Discounted Cash Flow Valuation

Contents: Multiple Cash Flows: Future and Present Values, Multiple Equal Cash Flows: Annuities and Perpetuities, Comparing Rates: the Effect of Compounding, Loan Types, Loan Amortization.

105 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Lecture Chapter 5: Introduction to Valuation: The Time Value of Money

Contents: Time and Money, Future Value and Compounding, Present Value and Discounting, More about Present and Future Values.

76 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Chapter 4: Long-Term Financial Planning and Growth

Contents: What is Financial Planning?, Financial Planning Models, The Percentage of Sales Approach, External Financing and Growth, Some Caveats Regarding Financial Planning Models.

53 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Chapter 3: Working with Financial Statements

Contents: Cash Flows and Financial Statements: A Closer Look; Standardized Financial Statements; Ratio Analysis; The DuPont Identity; Using Financial Statement Information.

67 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Chapter 2: Financial Statements, Taxes, and Cash Flow

Contents: The Balance Sheet, The Income Statement, Taxes, Cash Flow.

44 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Chapter 1: Introduction to Corporate Finance

Contents: Corporate Finance and the Financial Manager, Forms of Business Organization, The Goal of Financial Management, The Agency Problem and Control of the Corporation, Financial Markets and the Corporation.

30 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Managerial accounting: Creating value in a dynamic business environment (9/e): Chapter 17 - Ronald W. Hilton

Chapter 17 - Allocation of support activity costs and joint costs. After completing this chapter, you should be able to: Allocate service department costs using the direct method and the step-down method, use the dual approach to service department cost allocation, explain the difference between two-stage cost allocation with departmental overhead rates and activity-based costing (ABC).

15 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lecture Managerial accounting: Creating value in a dynamic business environment (9/e): Chapter 16 - Ronald W. Hilton

Chapter 16 - Capital expenditure decisions. After completing this chapter, you should be able to: Use the net-present-value method and the internal-rate-of-return method to evaluate an investment proposal; compare the net-present-value and internal-rate-of-return methods, and state the assumptions underlying each method; use both the total-cost approach and the incremental-cost approach to evaluate an investment proposal.

15 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Managerial accounting: Creating value in a dynamic business environment (9/e): Chapter 15 - Ronald W. Hilton

Chapter 15 - Target costing and cost analysis for pricing decisions. After completing this chapter, you should be able to: List and describe the four major influences on pricing decisions, explain and use the economic, profit-maximizing pricing model, set prices using cost-plus pricing formulas, discuss the issues involved in the strategic pricing of new products.

15 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lecture Managerial accounting: Creating value in a dynamic business environment (9/e): Chapter 14 - Ronald W. Hilton

Chapter 14 - Decision making: Relevant costs and benefits. After completing this chapter, you should be able to: Describe seven steps in the decision-making process and the managerial accountant’s role in that process; explain the relationship between quantitative and qualitative analyses in decision making; list and explain two criteria that must be satisfied by relevant information.

12 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Managerial accounting: Creating value in a dynamic business environment (9/e): Chapter 13 - Ronald W. Hilton

Chapter 13 - Investment centers and transfer pricing. After completing this chapter, you should be able to: Explain the role of managerial accounting in achieving goal congruence; compute an investment center’s return on investment (ROI), residual income (RI), and economic value added (EVA); explain how a manager can improve ROI by increasing either the sales margin or capital turnover.

15 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Lecture Managerial accounting: Creating value in a dynamic business environment (9/e): Chapter 12 - Ronald W. Hilton

Chapter 12 - Responsibility accounting, quality control, and environmental cost management. After completing this chapter, you should be able to: Explain the role of responsibility accounting in fostering goal congruence, define and give an example of a cost center, a revenue center, a profit center, and an investment center; prepare a performance report and explain the relationships between the performance reports for various responsibility centers.

15 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Lecture Managerial accounting: Creating value in a dynamic business environment (9/e): Chapter 11 - Ronald W. Hilton

Chapter 11 - Flexible budgeting and the management of overhead and support activity costs. After completing this chapter, you should be able to: Distinguish between static and flexible budgets and explain the advantages of a flexible overhead budget; prepare a flexible overhead budget, using both a formula and a columnar format; explain how overhead is applied to Work-in-Process Inventory under standard costing;...

15 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Managerial accounting: Creating value in a dynamic business environment (9/e): Chapter 10 - Ronald W. Hilton

Chapter 10 - Standard costing, operational performance measures, and the balanced scorecard. After completing this chapter, you should be able to: Describe the elements of a cost control system, describe two ways to set cost standards and distinguish between perfection and practical standards, compute and interpret the direct-material price and quantity variances and the direct-labor rate and efficiency variances,...

15 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lecture Managerial accounting: Creating value in a dynamic business environment (9/e): Chapter 9 - Ronald W. Hilton

Chapter 9 - Profit planning and activity-based budgeting. After completing this chapter, you should be able to: List and explain five purposes of budgeting systems; describe the similarities and differences in the operational budgets prepared by manufacturers, service-industry firms, merchandisers, and nonprofit organizations; explain the concept of activity-based budgeting and the benefits it brings to the budgeting process;...

15 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0