website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí quyen dan su

Nghị định số 06/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

12 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2007/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm....

9 trang | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

Án treo và cải tạo không giam giữ

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, hình phạt đối với người vi phạm luật ở mức độ ít nghiêm trọng, khi bị xử phạt tù không quá 3 năm, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần phải cách ly người phạm tội ra khỏi xã hội mà vẫn có thể cải tạo được. Nhưng cần lưu ý, án treo có kèm theo thời gian thử thách và trong thời gian này, nếu người bị án treo phạm tội mới, tòa án quyết định người bị án phải chấp hành hình...

9 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 205/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 205/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2 trang | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

Quyết định số 105/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 105/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

9 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Quyết định số 104/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 104/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

3 trang | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

Quyết định số 103/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 103/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 102/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 102/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 74/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 74/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

109 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 46/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 46/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

3 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 45/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 45/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

3 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 44/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 44/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 11/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 11/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

24 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Thông tư số 07/2013/TT-BCA

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 27/2007/TT-BCA NGÀY 29/11/2007 CỦA BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Ở TRONG NƯỚC VÀ THÔNG TƯ SỐ 10/2006/TT-BCA NGÀY 18/9/2006 CỦA BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ CẤP VÀ QUẢN LÝ THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC

7 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Thông tư số 05/2013/TTLT/BTP-BNGBCA

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 13 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2010/TTLT/BTP-BNGBCA NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA BỘ TƯ PHÁP, BỘ NGOẠI GIAO VÀ BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM

10 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Nghị quyết số 04/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC ĐA DÂN TỘC BÔ-LI-VI-A VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CHÍNH PHỦ

1 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ HỘ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

3 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

6 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Nghị quyết số 03/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC CÔ-OÉT VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ CHÍNH PHỦ

1 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Thông báo số 01/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC GIỚI THIỆU TRẺ EM LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

5 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 24/2013/NĐ-CP

Nghị định này qui định chi tiết thi hành một số điều luật của luật hôn nhân và gia đình về kết hôn giữa công nhân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công nhân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau tại Việt Nam.

28 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác Dân vận chính huyện Giá Rai

Điều 1. Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, giáo viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân....

9 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Quyết định số 2263/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2263/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

1 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 2236/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN LUẬT NUÔI CON NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

4 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 2149/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2149/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 2148/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2148/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

5 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 2147/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2147/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

3 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 2130/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2130/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

4 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 2129/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2129/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

3 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 2128/QĐ-CTN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2128/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

6 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0