website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí quan tri kinh doanh

Đề tài: Dự án kinh doanh thời trang quần áo nữ

Đây là một dự án kinh doanh với mô hình nhỏ. Dự án trên đã khái quát được cơ bản các bước lập một kế hoạch kinh doanh. Tài liệu thực sự hữu ích cho các bạn muốn lập kế hoạch kinh doanh cho lĩnh vực kinh doanh thời trang quần áo nữ. Mời các bạn cùng tham khảo.

17 trang | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

Đề tài: Doanh nghiệp xã hội KOTO

Doanh nghiệp xã hội KOTO là doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam dưới mô hình một nhà hàng kinh doanh phi lợi nhuận và trung tâm dạy nghề với phương châm làm thay đổi cuộc sống của những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung đề tài báo cáo, mời các bạn cùng tham khảo.

38 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook The market planning guide (6th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book The market planning guide has contents: Marketing and the internet, the marketing plan, strategic marketing, advertising and promotion, strengths and weaknesses.

161 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook The market planning guide (6th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book The market planning guide has contents: The quick strategic marketing plan, marketing overview, products and services, customers and prospects, competitive analysis, price setting, location and sales practices.

96 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook The handbook of equity style management (3rd edition): Part 2

(BQ) Part 2 book The handbook of equity style management has contents: The persistence of equity style performance - evidence from mutual fund data; how the technology bubble of 1999–2000 disrupted equity style investing; multistyle equity investment models, multistyle equity investment models,...and other contents.

238 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook The handbook of equity style management (3rd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book The handbook of equity style management has contents: Style analysis - asset allocation and performance evaluation; the many elements of equity style - Quantitative management of core, growth, and value strategies; models of equity style information; style analysis - A ten year retrospective and commentary;....and other contents.

274 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Principles of accounting I (5th edition): Part 2

The book helps you understand basic accounting concepts and offer extra practice on topics such as debits, credits, the chart of accounts, the ledger, inventory measurement, net realizable value, recovery of bad debts, and methods for computing interest. Coverage also includes fixed assets, depreciation and scrap value, methods of depreciation, payroll, and payroll taxes.

202 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Principles of accounting I (5th edition): Part 1

Ebook Principles of accounting I helps you understand basic accounting concepts and offer extra practice on topics such as debits, credits, the chart of accounts, the ledger, inventory measurement, net realizable value, recovery of bad debts, and methods for computing interest.

195 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Practical financial management (7th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Practical financial management has contents: Costs, volume, pricing and profit decisions; improving performance, revenue budgets, capital budgets, preparing a business plan, computing taxes, alternative legal structures, directors’ roles and responsibilities.

114 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Practical financial management (7th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Practical financial management has contents: Keeping the books, the cash flow statement, the profit-and-loss account, the balance sheet, funding strategies, safety and performance, using ratios.

111 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Ebook Portfolio construction management and protection (5th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Portfolio construction management and protection has contents: Security screening, the role of real assets, alternative assets, option overwriting, benching the equity players, revision of the equity portfolio,...and other contents.

397 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Portfolio construction management and protection (5th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Portfolio construction management and protection has contents: The process of portfolio management, setting portfolio objectives, investment policy, the mathematics of diversification, picking the equity players, equity valuation tools, why diversification is a good idea,...and other contents.

324 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Ebook Options futures and other derivatives (9th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Options futures and other derivatives has contents: Volatility smiles, basic numerical procedures, exotic options, more on models and numerical procedures, martingales and measures, real options, derivatives mishaps and what we can learn from them,...and other contents.

439 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Options futures and other derivatives (9th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Options futures and other derivatives has contents: Mechanics of futures markets, hedging strategies using futures, determination of forward and futures prices, interest rate futures, securitization and the credit crisis of 2007, mechanics of options markets, employee stock options,...and other contents.

453 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Optimal control models in finance: Part 2

(BQ) Part 2 book Optimal control models in finance has contents: An optimal corporate financing model, further computational experiments and results, conclusion.

111 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Optimal control models in finance: Part 1

(BQ) Part 1 book Optimal control models in finance has contents: Optimal control models, the STV approach to financial optimal control models, a financial oscillator model.

109 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Operations management - Processes and supply chains (10th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Operations management - Processes and supply chains has contents: Supply chain inventory management, supply chain design, supply chain integration, resource planning, forecasting, supply chain integration,...and other contents.

345 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Operations management - Processes and supply chains (10th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Operations management - Processes and supply chains has contents: Using operations to compete, project management, process strategy, quality and performance, capacity planning, constraint management,...and other contents.

327 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Managerial accounting (14th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Managerial accounting has contents: Standard costs and the balanced scorecard, flexible budgets and overhead analysis, segment reporting and decentralization, capital budgeting decisions, “How well am I doing?” statement of cash flows,...and other contents.

382 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Managerial accounting (14th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Managerial accounting has contents: Managerial Accounting and the business environment; cost terms, concepts, and classifications; systems design - job order costing; systems design - process costing; cost behavior - analysis and use; profit planning,...and other contents.

421 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Java methods for financial engineering applications in finance and investment: Part 2

(BQ) Part 2 book Java methods for financial engineering applications in finance and investment has contents: Conditional options, complex conditional options, barrier type options, double barrier options, double barrier options, special case barrier options, other exotics.

277 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Java methods for financial engineering applications in finance and investment: Part 1

(BQ) Part 1 book Java methods for financial engineering applications in finance and investment has contents: Interest rate calculations, bonds, futures, duration, options, modelling stock prices, the binomial model, analytical option pricing methods, sensitivity measures, interest rate derivatives.

285 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook IT information technology portfolio management step-by-step: Part 2

(BQ) Part 2 book It information technology portfolio management step-by-step has contents: Building the IT portfolio, the IT portfolio management market and industry provider assessment methodology.

202 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook IT information technology portfolio management step-by-step: Part 1

(BQ) Part 1 book It information technology portfolio management step-by-step has contents: IT portfolio management - an overview; planning for it portfolio management - ready, aim, then fire; people and governance - The most important success factors of IT portfolio management; IT portfolios and their content in context.

199 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Investments (10th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Investments has contents: Empirical evidence on security returns, behavioral finance and technical analysis, the efficient market hypothesis, managing bond portfolios, the term structure of interest rates, option valuation, futures markets, equity valuation models,...and other contents.

728 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Ebook Investments (10th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Investments has contents: The investment environment, asset classes and financial instruments, how securities are traded, mutual funds and other investment companies, capital allocation to risky assets, optimal risky portfolios, index models, the capital asset pricing model,...and other contents.

352 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Investment Philosophies by Aswath Damodaran2

(BQ) Part 2 book Investment philosophies has contents: Graham’s disciples - Value investing; the allure of growth - Small cap and growth investing; information pays - Trading on news; a sure profit - The essence of arbitrage; the impossible dream? timing the market;...and other contents.

282 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Investment Philosophies by Aswath Damodaran1

(BQ) Part 1 book Investment philosophies has contents: Numbers don’t lie; show me the money - The basics of valuation; many a slip - trading, execution and taxes; too good to be true? Testing investment strategies; upside, downside - Understanding risk.

219 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Ebook Investment performance measurement: Part 1

(BQ) Part 1 book Investment performance measurement has contents: Investment performance measurement, single period return, money weighted return, time weighted return, multiperiod return, adjusting returns for impact of fees, taxes, and currency, measuring relative return,...and other contents.

195 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Investment performance measurement: Part 2

(BQ) Part 2 book Investment performance measurement has contents: Absolute risk adjusted return, downside and relative risk adjusted return, security and segment returns, security and segment returns, imr and gips compliant performance presentations,...and other contents.

173 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0