website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí quan ly du an

Bài giảng Thẩm định dự án - TS. Cao Đinh Kiên

Mục tiêu bài giảng: Sau khi học xong chương này, học viên cần nắm được các phương pháp cơ bản để xác định dòng tiền của dự án đầu tư cũng như những tiêu chí cơ bản để thẩm định các dự án này. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

57 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Bài soạn: Thanh tra kiểm tra

Tài liệu trình bày về những vấn đề cơ bản về công tác thanh tra; các khái niệm, đối tượng và nội dung thanh tra đất đai, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

9 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Bài soạn: Định giá

Tài liệu gồm 7 câu hỏi về các quan điểm giá trị đất đai; các định nghĩa, công thức cơ bản và đặc điểm trong định giá đất; cách xác định vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất;... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

10 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 16: Project wrap-up

Lecture Project management in practice - Chapter 16: Project wrap-up. This chapter presents the following content: Types of project closure, wrap-up closure activities, deliverable acceptance, creating the final report, lessons learned (retrospectives), project celebration.

14 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 15: Project procurement management

Lecture Project management in practice - Chapter 15: Project procurement management. This chapter presents the following content: Procurement and project management, procurement management plan, outsourcing project work, contracting and contract types,...

16 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 14: Project risk management

Lecture Project management in practice - Chapter 14: Project risk management, this chapter presents the following content: Risk event graph, risk management process, contingency funds and risk, risk monitoring and review,...

22 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 13: Project information and communications management

Chapter 13 - Project information and communications management. This chapter presents the following content: Communication and project management; communication challenges; the communications management plan; planning, developing and tracking communications;...

19 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 12: Project stakeholder management

Lecture Project management in practice - Chapter 12: Project stakeholder management presents the following content: Identifying project stakeholders, stakeholder engagement, managing stakeholders, a note on managing customer relations,...

15 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 11: Project human resource management

This chapter presents the following content: Qualities of an effective project manager, managing versus leading a project, building and leveraging your networks, building trust: the key to exercising influence, the human resource management plan, managing project teams,...

26 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 10: Project quality management

Lecture Project management in practice - Chapter 10: Project quality management. This chapter presents the following content: Cost of quality, planning for quality assurance, planning for quality control, planning for quality assurance and quality control,...

17 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 9: Progress and performance measurements

Lecture Project management in practice - Chapter 9: Progress and performance measurements. This chapter presents the following content: Structure of a project-monitoring system, what data is collected, the collection and analysis of this data, reporting of the data,...

19 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 8: Project cost management

Lecture Project management in practice - Chapter 8: Project cost management. This chapter presents the following content: From work package to budget, a project perspective of cost management, cost management plan, simple time-phased budgeting,...

13 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 7: Project time management

This chapter presents the following content: Developing the project schedule, from work package to network, activity-on-node (AON) fundamentals, sequence the activities, add the durations, carry out the forward pass, identify the critical path, extended network techniques to come closer to reality,...

26 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 6: Estimating project, times and costs

After reading the material in this chapter, you should be able to: Understand that estimating can be carried out to differing levels of detail and accuracy, apply any number of estimating techniques to assist in scoping and planning a project, understand the concept of contingency versus padding.

16 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 5: Defining the scope of a project

In this chapter, the learning objectives are: Understand the importance of scoping a project, how it defines what the project is to achieve, in what timeframe and at what cost; develop a comprehensive scope document and understand some of the practical techniques that can be applied in developing the content for the scope document; understand how the Scope Management Plan differs from the Scope document, and define and establish a process for change management in project environment.

26 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 4: Project organisational structures and cultures

The main goals of this chapter are to: Understand the different project organisational structures that broadly define how the project fits with the organisational structures that may already exist in an organisation, realise the importance of an organisation’s culture and the effect it can have on the management of a project.

23 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 3: Organisational strategy and project selection

In this chapter, the learning objectives are: Further develop and understand the importance of the methods that define and align an organisation’s project activity, understand the features of portfolio management systems and the role of a typical Project Management Office (PMO), be able to identify what information and support a PMO should be providing to your project environment,...

28 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 2: Popular frameworks and methodologies

Chapter 2 - Popular frameworks and methodologies. After you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Understand the various project management frameworks available and which suit what environments, achieve a high-level understanding of PRINCE2®, achieve a high-level understanding of ISO 21500:2012, understand Agile and where Agile may be applied to manage projects.

27 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 1: Modern project management

After you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Understand how projects differ from routine operational work, develop an understanding of the background to project management, understand at a broad level the concept of a project life cycle, make the link between an organisation’s strategy and the need for projects.

17 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 16: Project wrap-up

Lecture Project management in practice - Chapter 16: Project wrap-up. This chapter presents the following content: Types of project closure, wrap-up closure activities, deliverable acceptance, creating the final report, lessons learned (retrospectives), project celebration.

14 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 15: Project procurement management

Lecture Project management in practice - Chapter 15: Project procurement management. This chapter presents the following content: Procurement and project management, procurement management plan, outsourcing project work, contracting and contract types,...

16 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 14: Project risk management

Lecture Project management in practice - Chapter 14: Project risk management, this chapter presents the following content: Risk event graph, risk management process, contingency funds and risk, risk monitoring and review,...

22 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 13: Project information and communications management

Chapter 13 - Project information and communications management. This chapter presents the following content: Communication and project management; communication challenges; the communications management plan; planning, developing and tracking communications;...

19 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 12: Project stakeholder management

Lecture Project management in practice - Chapter 12: Project stakeholder management presents the following content: Identifying project stakeholders, stakeholder engagement, managing stakeholders, a note on managing customer relations,...

15 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 11: Project human resource management

This chapter presents the following content: Qualities of an effective project manager, managing versus leading a project, building and leveraging your networks, building trust: the key to exercising influence, the human resource management plan, managing project teams,...

26 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 10: Project quality management

Lecture Project management in practice - Chapter 10: Project quality management. This chapter presents the following content: Cost of quality, planning for quality assurance, planning for quality control, planning for quality assurance and quality control,...

17 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 9: Progress and performance measurements

Lecture Project management in practice - Chapter 9: Progress and performance measurements. This chapter presents the following content: Structure of a project-monitoring system, what data is collected, the collection and analysis of this data, reporting of the data,...

19 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 8: Project cost management

Lecture Project management in practice - Chapter 8: Project cost management. This chapter presents the following content: From work package to budget, a project perspective of cost management, cost management plan, simple time-phased budgeting,...

13 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 7: Project time management

This chapter presents the following content: Developing the project schedule, from work package to network, activity-on-node (AON) fundamentals, sequence the activities, add the durations, carry out the forward pass, identify the critical path, extended network techniques to come closer to reality,...

26 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Lecture Project management in practice - Chapter 6: Estimating project, times and costs

After reading the material in this chapter, you should be able to: Understand that estimating can be carried out to differing levels of detail and accuracy, apply any number of estimating techniques to assist in scoping and planning a project, understand the concept of contingency versus padding.

16 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0