website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí linh vuc khac

Vấn Đề 4 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGHĨA VỤ DÂN SỰ

- Nghĩa vụ thông thường được hiểu là những cái buộc phải làm trong cuộc sống (nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ, yêu thương anh chị em, nghĩa vụ tôn trọng người lớn tuổi…) - NVDS được quy định tại Đ280 BLDS là “Việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là bên có nghĩa vụ) phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện một công việc hoặc không được thực hiện một công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác” (gọi là người...

22 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Luật tố cáo - Luật số: 03/2011/QH13

Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo.

21 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

LUẬT KHIẾU NẠI - Luật số: 02/2011/QH13

Luật này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại.

23 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Thông báo số 843/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2012 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2013 CỦA VIỆN CHĂN NUÔI

2 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Thông báo số 841/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP VỚI TỔNG CỤC THỦY LỢI, NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2012

3 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Thông báo số 618/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT

1 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 448/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH VÙNG NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT CHÈ TẠI NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

8 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 417/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH VÙNG NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT LẠC TẠI NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

7 trang | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0

Quyết định số 416/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH VÙNG MÍA NGUYÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

7 trang | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

Quyết định số 415/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT LÚA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI NGHỆ AN

7 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Thông báo số 204/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRỒNG TRỌT NĂM 2013

3 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 162/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ DỰ TRỮ QUỐC GIA MẶT HÀNG MUỐI ĂN TỪ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ BỘ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 160/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN BỂN VỮNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

15 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 137/QĐ-BKHCN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quyết định số 127/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRÌNH ĐỂ CỤ THỂ HÓA CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THỦ ĐÔ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

8 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 116/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2012/NĐ-CP NGÀY 23/7/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

5 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Quyết định số 99/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KIỂM TRA THỰC HIỆN, ĐÁNH GIÁ THI HÀNH TRONG NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

3 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 87/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

9 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 85/QĐ-BNN-KHCN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TẠM THỜI ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG CHĂN NUÔI TRÂU SINH SẢN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

4 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 84/QĐ-BNN-TCTS

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BIỂU TRƯNG LỰC LƯỢNG KIỂM NGƯ VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 63/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG, THU HỒI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

5 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 63/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRƯỚC NGÀY PHÁP LỆNH HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

6 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 40/QĐ-TĐC

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 28/2012/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2012 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

3 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 24/QĐ-BNN-KHCN

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 24/qđ-bnn-khcn', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

4 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Quyết định số 23/QĐ-UBDT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN DÂN TỘC BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

2 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 05/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC THỊ XÃ BÌNH LONG GIAI ĐOẠN 2013 - 2016 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

5 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Nghị quyết số 05/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CA-DẮC-XTAN VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT CHÍNH PHỦ

1 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quyết định số 03/QĐ-BNV

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HIỆP HỘI CÁ TRA VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

2 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH XUẤT BẢN - IN - PHÁT HÀNH TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

27 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 02/QĐ-UBND.HC

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

6 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0