website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí lao dong tien luong

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CƠ SỞ LAO ĐỘNG

Thông tư này quy định về tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm, lập kế hoạch, tự kiểm tra, thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

48 trang | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

Ngân hàng câu hỏi luật BHYT

1. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng a. Đến ngày trẻ đủ 12 tháng tuổi. b. Đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. c. Đến ngày trẻ đủ 60 tháng tuổi. d. Cả 3 câu đều sai. 2. Thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp a. Rách, nát hoặc hỏng; b. Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu; c. Thông tin ghi trong thẻ không đúng. d. Cả 3 câu trên đều đúng. 3. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp a. Bị mất. b. Thông...

12 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

NỘI QUY AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG các công việc, ngành nghề - CÔNG TY CỔ PHẦN THAN - ĐIỆN NÔNG SƠN- TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn-TKV đã được Hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2007; Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-V-NSCP ngày 21 tháng 4 năm 2009 của HĐQT Công ty Cổ phần Than-Điện Nông Sơn – TKV, V/v giải thể chi nhánh Than Nông Sơn. Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/ 1998 / TTLT - BLĐTBXH - BYT- TLĐLĐVN ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế – Tổng...

148 trang | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0

PHÁP LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

55 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

AN TOÁN CÔNG NGHIỆP

TÀI LIỆU THAM KHẢO AN TOÁN CÔNG NGHIỆP

14 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

AN TOÀN SỨC KHỎE NƠI LÀM VIỆC

TÀI LIỆU THAM KHẢO AN TOÀN SỨC KHỎE NƠI LÀM VIỆC

4 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP QUY CÔNG TÁC AN TOÀN

TÀI LIỆU THAM KHẢO MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP QUY CÔNG TÁC AN TOÀN

3 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

TOÀN VĂN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG, LAO ĐỘNG ĐẶC THÙ

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÀN VĂN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG, LAO ĐỘNG ĐẶC THÙ

11 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

TÀI LIỆU THAM KHẢO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

6 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

MẪU CHÍNH SÁCH NGÀY NGHỈ CỦA NHÂN VIÊN

TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU CHÍNH SÁCH NGÀY NGHỈ CỦA NHÂN VIÊN

2 trang | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

MẪU NGUYÊN TẮC AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC

TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU NGUYÊN TẮC AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC

4 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

MẪU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC

TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC

1 trang | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

Quy định an toàn lao động

Tài liệu tham khảo Quy định an toàn lao động

13 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Quy định về an toàn vệ sinh lao động

Mục đích: Đảm bảo an toàn cho sức khỏe của các bộ - công nhân viên công ty. Đảm bảo an toàn cho tài sản trang thiết bị nhà xưởng của công ty.

5 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

QUẢN LÝ VẤN ĐỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bạn có trách nhiệm đối với sức khỏe lao động và an toàn của mọi người ảnh hưởng bởi công việc kinh doanh của bạn. Trách nhiệm của bạn bao gồm:

5 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Chương 9 an toàn lao động , vệ sinh lao động

Điều 133 Tuân thủ pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Mọi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất phải tuân theo quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

5 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Sức khỏe và An toàn tại Nơi làm việc

Luật Sức khỏe và An toàn Saskatchewan 2. Quyền lợi và Trách nhiệm 3. Liên hệ 1. Luật Sức khỏe và An toàn Saskatchewan Hỏi: Saskatchewan có luật về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc không? Làm việc trong môi trường an toàn và lành mạnh là một phần quan trọng trong văn hóa nơi làm việc tại Saskatchewan và Canada. Khoảng 90% công việc tại Saskatchewan được bảo hộ bởi một luật lệ của tỉnh gọi là Đạo luật Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp, 1993 (The Occupational Health & Safety Act, 1993). Đạo luật này đề...

7 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Hướng dẫn số 899/HD-CHK

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 61/2011/TT-BGTVT NGÀY 21/12/2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG, CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG VÀ CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG Ngày 21/12/2011 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đã ban hành Thông tư số 61/2011/TTBGTVT quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không (sau...

11 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Chỉ thị số 895/CT–BGDĐT

CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2013-2015 Thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;...

5 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 585/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU

2 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 529/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH TẠI CÁC HỘI ĐẶC THÙ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

2 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 519/QĐ-BLĐTBXH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức...

4 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 517/QĐ-LĐTBXH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC VIỆC LÀM BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,...

4 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 494/QĐ-BNN-TC

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT MỨC LƯƠNG TƯ VẤN GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN HỖ TRỢ KỸ THUẬT QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC DỰ ÁN “NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

2 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 488/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 43/TTrSLĐTBXH...

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 474/QĐ-LĐTBXH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức...

4 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 272/QĐ-BNV

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP ĐỔI TÊN HỘI DẠY NGHỀ VIỆT NAM THÀNH HIỆP HỘI DẠY NGHỀ VÀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HIỆP HỘI DẠY NGHỀ VÀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội; Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

15 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Hướng dẫn số 146/SXD-HD

HƯỚNG DẪN VIỆC ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU ĐỂ LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN.

2 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Thông báo 97/TB-VPCP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM Ngày 27 tháng 02 năm 2013 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn, các đồng chí Phó Chủ tịch và các ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn;

8 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 90/QĐ-VKSTC-V9

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2011 -2020 VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/06/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; Căn cứ Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;

24 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0