website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí ky thuat lap trinh

Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Bài giảng do TS. Nguyễn Mạnh Hùng biên soạn, trình bày về các nội dung: Tiến trình phần mềm, một số mô hình vòng đời phát triển phần mềm, nhóm (team) phát triển phần mềm, pha lấy yêu cầu,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

395 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 2

Bài tập lập trình C có lời giải

Tài liệu gồm 6 chương: Các thao tác vào ra cơ bản và các câu lệnh có cấu trúc; hàm; mảng, con trỏ; chuỗi kí tự; kiểu cấu trúc; kiểu tập tin. Mỗi chương đều có tóm tắt lý thuyết, câu hỏi và bài tập minh học (có hướng dẫn giải chi tiết). Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn ngành Công nghệ thông tin mới bắt đầu làm quen với lập trình C. Mời các bạn cùng tham khảo.

196 trang | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 4

Bài giảng Siêu liên kết - Hình ảnh - ThS. Nguyễn Hồ Minh Đức

Siêu liên kết cho phép người truy cập có thể duyệt từ trang web này đến trang web khác. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

23 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Bài giảng CSS (Cascading Style Sheet) - ThS. Nguyễn Hồ Minh Đức

Bài giảng có các nội dung trình bày: Giới thiệu về CSS; phân loại, cách tạo CSS; định dạng mẫu cho lớp, các thuộc tính định dạng CSS,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

30 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 3

Bài giảng Phát triển ứng dụng web - ThS. Nguyễn Hồ Minh Đức

Mục tiêu của bài giảng: Nắm vững các khái niệm căn bản của quá trình thiết kế, cài đặt và triển khai 1 ứng dụng web; thiết kế và cài đặt 1 ứng dụng web hoàn chỉnh bằng PHP; triển khai ứng dụng web trên intranet, internet; một số kỹ thuật an toàn và bảo mật cho website. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

38 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Ebook The NeuroProcessor

Ebook The NeuroProcessor has contents: Introduction, recording from biological neural networks, the neuroprocessor, integrated front end for neuronal recording, algorithms for neuroprocessor spike sorting, MEA on Chip,...and other contenst.

126 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Programmable controllers theory and implementation (2nd edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Programmable controllers theory and implementation has contents: System programming and implementation, PLC system documentation, data measurements and transducers, process responses and transfer functions, process controllers and loop tuning,...and other contents.

593 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Programmable controllers theory and implementation (2nd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Programmable controllers theory and implementation has contents: Introduction to programmable controllers, number systems and codes, logic concepts, the memory system and I/O interaction, programming languages ,...and other contents.

454 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Programming interactivity: Part 2

(BQ) Part 2 book Programming interactivity has contents: Bitmaps and pixels, physical feedback, protocols and communication, graphics and opengl, detection and gestures, movement and location, spaces and environments, further resources,...and other contents.

378 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Programming interactivity: Part 1

(BQ) Part 1 book Programming interactivity has contents: Introducing interaction design, programming basics, processing, arduino, programming revisited, open frameworks, sound and audio, physical input, programming graphics.

358 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Đề thi lập trình cá nhân cấp câu lạc bộ Olympic Tin học HUTECH - Tháng 2

Đề thi có cấu trúc gồm 5 bài (từ BÀI 1 đến BÀI 5) về số nguyên tố, dãy số tăng, xâu ít nhất, thẻ thành viên, tính tổng. Tài liệu dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

3 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Programing language pragmatics (3rd edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Programing language pragmatics has contents: Functional languages, logic languages, concurrency, scripting languages, building a runnable program, run time program management, code improvement.

409 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Programing language pragmatics (3rd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Programing language pragmatics has contents: Introduction, programming language syntax; names, scopes, and bindings; semantic analysis; target machine architecture; control flow; data types; subroutines and control abstraction; data abstraction and object orientation.

532 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Introduction to automata theory, languages and computation (2nd edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Introduction to automata theory, languages and computation has contents: Properties of context free languages, introduction to turing machines, undecidability, intractable problems, additional classes of problems.

267 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Introduction to automata theory, languages and computation (2nd edition): Part 1

This classic book on formal languages, automata theory, and computational complexity has been updated to present theoretical concepts in a concise and straightforward manner with the increase of hands-on, practical applications.

270 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Bài giảng Chương 2: Sử dụng chương trình CCS và PICKIT

Phần mềm lập trình cho vi điều khiển PIC có nhiều chương trình khác nhau, tài liệu này trình bày sử dụng phần mềm CCS. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng tìm hiểu về hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình CCS và hướng dẫn sử dụng phần mềm nạp PICKIT.

6 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Programming languages (10th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Programming languages has contents: Preliminaries, evolution of the major programming languages, describing syntax and semantics, lexical and syntax analysis, names, bindings, and scopes, expressions and assignment statements.

338 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Ebook CMOS VLSI design - A circuits and systems perspective (4th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book CMOS VLSI design - A circuits and systems perspective has contents: Combinational circuit design, sequential circuit design, datapath subsystems, array subsystems, special purpose subsystems, special purpose subsystems; testing, debugging, and verification,... and other contents.

514 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook CMOS VLSI design - A circuits and systems perspective (4th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book CMOS VLSI design - A circuits and systems perspective has contents: Introduction, MOS transistor theory, CMOS processing technology, delay, power, interconnect, robustness, circuit simulation.

353 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook The art of game design: Part 2

(BQ) Part 2 book The art of game design has contents: One kind of experience is the story; story and game structures can be artfully merged with indirect control; stories and games take place in worlds; worlds contain characters; worlds contain spaces; each designer has a motivation;... and other contents.

229 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook The art of game design: Part 1

(BQ) Part 1 book The art of game design has contents: In the beginning, there is the designer; the designer creates an experiencec; the experience rises out of a game; the experience rises out of a game, the experience is in the player’s mind; some elements are game mechanics,...and other contents.

289 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Ebook Objected oriented and classical software engineering (8th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Objected oriented and classical software engineering has contents: Key material from part A, requirements, classical analysis, object oriented analysis, design, implementation, emerging technologies, more on UML.

369 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Objected oriented and classical software engineering (8th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Objected oriented and classical software engineering has contents: The scope of software engineering, software life cycle models, the software process, teams, the tools of the trade, testing, from modules to objects, reusability and portability, planning and estimating.

319 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook IOS programming - The big nerd ranch guide (5th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book IOS programming - The big nerd ranch guide has contents: Subclassing UITable view cell, uinavigationcontroller, stack views, touch events and uiresponder, uigesturerecognizer and uimenucontroller, web services, collection views, core data relationships,...and other contents.

371 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Ebook IOS programming - The big nerd ranch guide (5th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book IOS programming - The big nerd ranch guide has contents: A simple IOS application, the swift language, views and the view hierarchy, text input and delegation, view controllers, programmatic views, localization, controlling animations,...and other contents.

316 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Introduction to algorithms (3rd edition): Part 2

(BQ) Part 1 book Introduction to algorithms has contents: Data structures for disjoint sets, elementary graph algorithms, minimum spanning trees, single source shortest paths, maximum flow, multithreaded algorithms, matrix operations,...and other contents.

732 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Introduction to algorithms (3rd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Introduction to algorithms has contents: Foundations, sorting and order statistics, data structures, advanced design and analysis techniques, advanced data structures.

581 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Introducing HTML 5: Part 2

(BQ) Part 1 book Introducing HTML 5 has contents: Canvas basics, drawing paths, capturing images, pushing pixels, animating your canvas paintings, storage options, web SQL databases, the cache manifest, how to serve the manifest,...and other contents.

109 trang | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

Ebook Introducing HTML 5: Part 1

(BQ) Part 1 book Introducing HTML 5 has contents: Using new HTML5 structural elements, styling HTML5 with CSS, when to use the new HTML5 structural elements, summary, structuring main content areas, adding blogposts and comments, working with HTML5 outlines, even more new structures,... and other contents.

131 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Elementary statistics (10th edition): Part 2

(BQ) Part 1 book Elementary statistics has contents: Introduction to statistical inferences, inferences involving one population, inferences involving two populations, applications of chi square, analysis of variance, linear correlation and regression analysis, elements of nonparametric statistics.

523 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0