website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí khoa hoc xa hoi

Câu hỏi Triết học Mác Lê-nin (có đáp án)

Tài liệu gồm 21 câu hỏi tự luận ôn tập môn Triết học Mác Lê-nin có hướng dẫn giải chi tiết, nhằm giúp cho các bạn sinh viên ôn tập, hệ thống lại kiến thức bộ môn Triết học Mác Lênin để chuẩn bị cho thi học kỳ sắp diễn thật tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

13 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 4

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Hiện thực đời sống và thân phận con người trong tiểu thuyết bến không chồng của dương hướng

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Khẳng định Dương Hướng với tư cách là một tác giả tiêu biểu của văn học đổi mới nhất là từ những năm đầu 90 và những đóng góp của nhà văn cho tiểu thuyết Việt Nam thời kì này; nhận thức về hiện trạng xã hội nông thôn Việt Nam trước đổi mới mà làng Đông trong tác phẩm là một điển hình. Qua đó đồng cảm, xót thương cho những số phận đầy bi kịch, mất mát đau thương của con người sau chiến tranh.

67 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2016-2017

Mục tiêu của việc Bồi dưỡng thường xuyên: Trang bị kiến thức về phát triển giáo dục mầm non, chương trình giáo dục mầm non mới, các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ thuộc chương trình giáo dục mầm non; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với yêu cầu phát triển giáo dục mầm non và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2016 - 2017.

5 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Ebook Học toán và dạy toán như thế nào - Nguyễn Tiến Dũng

Quyển sách nhỏ này bàn về nhiều khía cạnh khác nhau của việc học toán, dạy toán, và chương trình môn toán, ở cả bậc phổ thông và bậc đại học. Đối tượng chính của quyển sách là các bậc phụ huynh học sinh muốn hướng cho con em mình giỏi toán, các sinh viên và giáo viên, giảng viên muốn học toán và dạy toán được tốt hơn, và các nhà quản lý và cải cách giáo dục.

136 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Ebook Trí tuệ Lão tử

Quyển sách do NXB Lao động - xã hội phát hành, tác giả Đỗ Anh Thơ biên soạn, chú giải và bình luận. Soạn giả trích một số đoạn trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, có phiên âm, chú giải, dịch và bình. Mời các bạn cùng đón đọc.

101 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn khi cần.

14 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Ôn tập Giáo dục Quốc phòng An ninh 2

Tài liệu trình bày về các nội dung: Chiến lược Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

20 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Đề bài: Phân tích cấu trúc hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Trình bày suy nghĩ của nhóm về văn hóa chính trị của giới trẻ hiện nay

Đề tài gồm 2 nội dung báo cáo chính: Hệ thống chính trị của Việt Nam và văn hóa chính trị trong giới trẻ hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của hai vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo.

10 trang | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

Bài tập lớn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phân tích quan điểm của Đảng về nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Trình bày suy nghĩ của nhóm về vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

Nội dung báo cáo đề tài gồm: Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; trình bày suy nghĩ về vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

28 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

New ways to learn

Mời các bạn cùng theo dõi bài thuyết trình để tham khảo thêm những cách học thú vị và hiệu quả cho bản thân mình nhé. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn khi cần.

28 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Đề tài: Quan điểm của đảng về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay và vai trò của sinh viên kinh tế đối với quá trình xây dựng thể chế này

Nội dung trình bày của đề tài: Quá trình đổi mới nhận thức về nền kinh tế thị trường, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, vai trò của sinh viên kinh tế trong quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

18 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Đề tài: Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế

Đề tài trình bày khái niệm - tính chất - biểu hiện nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; các đặc trưng của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; mục tiêu của việc xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

58 trang | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

Đề tài: Phân tích quan điểm của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế từ 1986 đến nay. Trình bày suy nghĩ của nhóm về một số vấn đề xã hội nổi bật trong giới trẻ ngày nay

Nội dung báo cáo của đề tài: Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hội, quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội, chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội và đánh giá hiện thực đường lối. Mời các bạn cùng tham khảo.

36 trang | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 10

Đề tài: Phân tích cấu trúc hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay - Văn hóa chính trị của giới trẻ

Nội dung của bài báo cáo gồm: Cấu trúc hệ thống chính trị, văn hóa chính trị của giới trẻ. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của hai vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo.

29 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Đề tài: Phân tích quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế nước ta thời kì trước đổi mới (1975-1986). Trình bày suy nghĩ của nhóm về cách nhìn của giới trẻ hiện nay về Thời bao cấp

Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế nước ta thời kì trước đổi mới (1975-1986) như thế nào? Và cách nhìn của giới trẻ hiện nay về Thời bao cấp ra sao? Mời các bạn cùng tham khảo bài báo cáo để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

43 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 2

Đề tài: Phân tích quan điểm của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kì đổi mới hội nhập quốc tế từ năm 1986 đến nay. Trình bày suy nghĩ của nhóm về một số vấn đề xã hội hiện nay

Quan điểm của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kì đổi mới hội nhập quốc tế từ năm 1986 đến nay như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài báo cáo để tìm hiểu về vấn đề này.

20 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Bài tập lớn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế nước ta thời kỳ trước đổi mới (1975-1986) và suy nghĩ của nhóm về cách nhìn giới trẻ hiện nay về Thời bao cấp

Đề tài có nội dung trình bày: Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế nước ta thời kỳ trước đổi mới (1975-1986), suy nghĩ của nhóm về cách nhìn của giới trẻ hiện nay về 'Thời bao cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

20 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 2

Bài tập lớn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. Trình bày suy nghĩ của nhóm về vai trò của sinh viên kinh tế đối với quá trình xây dựng thể chế này

Đề tài trình bày về khái niệm, đặc điểm của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mục tiêu - quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, suy nghĩ về vai trò của sinh viên kinh tế đối với quá trình xây dựng thể chế. Mời các bạn cùng tham khảo.

8 trang | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

Bài tập lớn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trình bày suy nghĩ của nhóm về vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

Đề tài có nội dung trình bày: Quan điểm của đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; thực trạng, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của tết Nguyên Đán ở Việt Nam; vấn đề sống thử; phát huy vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát triển văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

20 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 1

Bài tập lớn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phân tích quan điểm của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kì đổi mới hội nhập quốc tế từ năm 1986 đến nay. Trình bày suy nghĩ của nhóm về một số vấn đề xã hội hiện nay

Quan điểm của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kì đổi mới hội nhập quốc tế từ năm 1986 đến nay được đặt ra như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài tiểu luận để tìm hiểu về vấn đề này.

9 trang | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

Bài tập lớn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phân tích cấu trúc hệ thống chính trị nước ta hiện nay.Trình bày suy nghĩ của nhóm về văn hóa chính trị của giới trẻ hiện nay

Tài liệu gồm báo cáo bài tiểu luận môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam với đề tài Phân tích cấu trúc hệ thống chính trị nước ta hiện nay.Trình bày suy nghĩ của nhóm về văn hóa chính trị của giới trẻ hiện nay Phân tích cấu trúc hệ thống chính trị nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

24 trang | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

Kế hoạch Tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của công dân đối với dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2013

Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của công dân đối với dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm xác định mức độ hưởng thụ lợi ích của công dân từ dịch vụ công, phát huy quyền làm chủ và tham gia xây dựng chính quyền nhà nước của nhân dân. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bản kế hoạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

8 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Chủ đề: Bản chất của Tư Bản, Sự phân chia của tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến. Ý nghĩa đối với nền kinh tế Việt Nam

Tài liệu trình bày về bản chất của tư bản, sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và khả biến và ý nghĩa của nó. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho những bạn cần. Mời các bạn cùng tham khảo.

2 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Ebook The Oxford handbook of civil society: Part 2

(BQ) Part 2 book The Oxford handbook of civil society has contents: Civil society and government, civil society and civil liberties, civil society and public work, civil society and democracy, civil society and the market, civil society and institutional philanthropy, assisting civil society and promoting democracy,...and other contents.

233 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook The Oxford handbook of civil society: Part 1

(BQ) Part 1 book The Oxford handbook of civil society has contents: Introduction - Civil society and the geometry of human relations; the history of civil society ideas; the nonprofit sector, the nonprofit sector, social movements, social enterprise and social entrepreneurs,...and other contents.

299 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Ebook Theory culture society: Part 2

(BQ) Part 2 book Theory culture society has contents: Files, lists, and the material history of the law liam cole young; afterword - cultural techniques and media studies jussi parikka; from media history to zeitkritik wolfgang ernst,...and other contents.

79 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Theory culture society: Part 1

(BQ) Part 1 book Theory culture society has contents: Cultural techniques - Preliminary remarks geoffrey winthrop young; culture, technology, cultural techniques – moving beyond text sybille kramer and horst bredekamp; second order animals - cultural techniques of identity and identification thomas macho; after kittler - on the cultural techniques of recent german media theory bernard dionysius geoghegan,...and other contents.

93 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Space in Language and Cognition_ Explorati - Stephen C. Levinson2

(BQ) Part 2 book Space in language and cognition has contents: Beyond language - frames of reference in wayfinding and pointing; language and thought, frames of reference, linguistic diversity,...and other contents.

174 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Space in language and cognition: Part 1

(BQ) Part 1 book Space in language and cognition has contents: The intellectual background - Two millennia of Western ideas about spatial thinking, frames of reference, linguistic diversity, diversity in mind - Methods and results from a cross-linguistic sample.

241 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Social psychology principles: Part 2

(BQ) Part 2 book Social psychology principles has contents: Influencing and conforming, liking and loving, helping and altruism, aggression, working groups - performance and decision making; stereotypes, prejudice, and discrimination; competition and cooperation in our social worlds.

403 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0