website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí doanh nghiep

Quyết định số01/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

3 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Quyết định số 331/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

6 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Thông báo số 275/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN

2 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 202/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY LỢI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

3 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 198/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

7 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 172/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

7 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 166/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

7 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quyết định số 81/QĐ-BNV

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HIỆP HỘI DOANH NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

14 trang | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

Thông báo số 56/TB-BTC

THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2013

1 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 56/QĐ-BNV

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHU VỰC PHÍA NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

2 trang | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

Quyết định số 50/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU LONG AN, TỈNH LONG AN ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

7 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 50/QĐ-BXD

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TÁI CẤU TRÚC TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ GIAI ĐOẠN 2012 – 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020” BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

8 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 49/QĐ-BXD

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - TNHH MTV GIAI ĐOẠN 2012 - 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

6 trang | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

Thông báo số 48/TB-BTC

THÔNG BÁO VẾ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2013

1 trang | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

Quyết định số 46/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CƠ TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

7 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Thông báo 43/TB-VPCP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

4 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quyết định số 38/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

8 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Quyết định số 37/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 20132020

16 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Quyết định số 28/QĐ-BNN-TCCB

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NHIỆM VỤ CỦA BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

3 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 27/QĐ-BNN-TCCB

QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 99/2012/NĐ-CP BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

2 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 26/QĐ-BXD

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CẤU TRÚC VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

6 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 20/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH LỰA CHỌN CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THAM GIA DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH “CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ HỖ TRỢ QUẢN TRỊ CÔNG TY” BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

5 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 11/QĐ-BNN-HTQT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC CÔNG TY LÂM NGHIỆP NHÀ NƯỚC (LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH) NHẰM ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN, PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP” DO QUỸ ỦY THÁC LÂM NGHIỆP (TFF) TÀI TRỢ. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

4 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Thông tư số 10/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CÔNG TY MẸ CỦA TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC, CÔNG TY MẸ TRONG TỔ HỢP CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

19 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2013-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

9 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Thông tư số 03/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHÍ THẨM ĐỊNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI CÓ ĐIỀU KIỆN; THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT, NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, DƯỢC PHẨM; CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y; CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH

8 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Nghị quyết số 02/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU

12 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU LÀM CƠ SỞ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH XE Ô TÔ, XE 2 BÁNH GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

2 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH

CÔNG ĐIỆN VỀ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

2 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 14/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 29/3/2011 QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ THAY THẾ MỘT SỐ BIỂU MẪU ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 53/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 02/8/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 14/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 29/3/2011

3 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0