website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí dich vu phap ly

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 131/2008/ NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Xét Tờ trình số 169/TTr-TTHĐ ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2009 và ý kiến thảo luận tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều...

2 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 132/ NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về phê chuẩn kinh phí hoạt động HĐND tỉnh năm 2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

2 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 129/2008/NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Xét Tờ trình số ...

2 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Quyết định số 187/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

8 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 97/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

3 trang | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0

Quyết định số 37/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ,

5 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Nghị định số 04/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG CHỨNG

16 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Thông tư số 02/2013/TT-BTP

THÔNG TƯ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

22 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

3 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ QUẢN LÝ INTERNETĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẠI LÝ INTERNETTổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh đại lý Internet phải cam kết đảm bảo thực hiện các điều kiện, trình tự sau:1. Có địa điểm và mặt bằng dành riêng làm đại lý Int

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ QUẢN LÝ INTERNET ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẠI LÝ INTERNET Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh đại lý Internet phải cam kết đảm bảo thực hiện các điều kiện, trình tự sau: 1. Có địa điểm và mặt bằng dành riêng làm đại lý Internet, có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm và mặt bằng này. Địa điểm, mặt bằng phải phù hợp với qui mô hoạt động kinh doanh của đại lý và bảo đảm các tiêu chuẩn: a. Diện tích sử dụng cho mỗi một máy tính tối thiểu là 1m2....

3 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Thông tư 60/2010/TT-BNNPTNT

Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH được Ủy Ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH được Ủy Ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2003

18 trang | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

Quyết định số 3888/QĐ-BTP

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2013 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

8 trang | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

Quyết định số 2104/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾN NĂM 2020”

46 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC XÃ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

6 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

3 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lệnh số 31/2012/L-CTN

Tham khảo tài liệu 'lệnh số 31/2012/l-ctn', văn bản luật, dịch vụ pháp lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

1 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Lệnh số 22/2012/L-CTN

Tham khảo tài liệu 'lệnh số 22/2012/l-ctn', văn bản luật, dịch vụ pháp lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

1 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ NĂM (Ngày 06/12 - 07/12/2012)

3 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Luật số 12/VBHN-VPQH

LUẬT LUẬT SƯ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

54 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 2945/QĐ-BTP

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2012 VỀ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VỀ ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” VÀ LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

4 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Quyết định số 1927/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

111 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Thông tư liên tịch số 209/2012/TTLT-BTC-BTP

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

11 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Luật số 20/2012/QH13

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ

26 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Thông tư số 12/2012/TT-BTP

THÔNG TƯ BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

39 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 2354/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

9 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Thông tư số 174/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI QUỸ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VIỆT NAM

8 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 30/2009/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

3 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Thông tư số 11/2012/TT-BTP

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY TẮC ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

7 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu như thế nào?

Đối với trường hợp 01 tờ khai hải quan cho nhiều đơn hàng, nhiều hoá đơn thương mại từ 01 nhà cung cấp có chung vận tải đơn Đối với hàng nhập nhẩu: Doanh nghiệp được đăng ký 1 tờ khai hải quan để nhập khẩu hàng hoá của nhiều đơn hàng khác nhau với 1 nhà cung cấp có cùng điều kiện giao hàng, vận chuyển theo cùng 1 vận tải đơn và có chung 1 hoá đơn thương mại hoặc có nhiều hoá thương mại theo từng đơn hàng của 1 nhà cung cấp. Đối với hàng hoá...

3 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 2536/QĐ-BTP

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ, TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

1 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0


12»