website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí chinh tri hoc

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn khi cần.

14 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Ôn tập Giáo dục Quốc phòng An ninh 2

Tài liệu trình bày về các nội dung: Chiến lược Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

20 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook Politics (2nd edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Politics has contents: The economy and society, political culture, communication and legitimacy, machinery of government, policy and performance, policy process and system performance.

0 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Politics (2nd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Politics has contents: What is politics, governments, systems and regimes, political ideologies, democracy, the state, nations and nationalism, global politics, subnational politics.

184 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Handbook of comparative and development public administration: Part 2

(BQ) Part 2 book Handbook of comparative and development public administration has contents: Public administration in developing nations - The near and middle east, latin america, and the caribbean; public administration and development, dependency, and independence -Theoretical and empirical aspects; ethics and accountability in public administration,... and other contents.

590 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Handbook of comparative and development public administration: Part 1

(BQ) Part 1 book Handbook of comparative and development public administration has contents: Comparative and development administration as fields of study - history, methods, concepts, problems, and issues; historical bases of public administration and bureaucracy; public administration in developed nations - The United States, Western Europe, Australia, and Japan;...

560 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Analyzing politics - An introduction to political science (5th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Analyzing politics - An introduction to political science has contents: Comparative politics I, comparative politics II, comparative politics III, international relations I, international relations II.

191 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Analyzing politics - An introduction to political science (5th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Analyzing politics - An introduction to political science has contents: Introduction, political science and scientific methods in studying politics, key concepts in political science, political theory, political ideologies I, political ideologies II, political ideologies III.

173 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Analyzing politics (4th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Analyzing politics has contents: Comparative politics I - Governmental systems - democracy and nondemocracy; comparative politics II - Interest groups, political parties, and elections; international relations I - Introduction; international relations II - Contemporary issues,... and other contents.

200 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Analyzing politics (4th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Analyzing politics has contents: Introduction, political science and scientific methods in studying politics, key concepts in political science, political theory - examining the ethical foundations of politics, feminism, environmentalism, and postmodernism,... and other contents.

176 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Nền dân trị Mỹ (Tập 2): Phần 2

Ebook Nền dân trị Mỹ (Tập 2): Phần 1 gồm có 2 nội dung chính, đó là: Ảnh hưởng của nền dân trị đến các tập tục, Ảnh hưởng của những tư tưởng và tình cảm dân chủ đến đời sống chính trị nước Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

266 trang | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

Ebook Nền dân trị Mỹ (Tập 2): Phần 1

Ebook Nền dân trị Mỹ (Tập 2): Phần 1 trình bày 2 nội dung chính, đó là: Ảnh hưởng của nền dân trị đến sự vận động về tinh thần và trí tuệ Hoa Kỳ, ảnh hưởng của nền dân trị đến tình cảm người Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

251 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Ebook Nền dân trị Mỹ (Tập 1): Phần 2

Ebook Nền dân trị Mỹ (Tập 1): Phần 2 trình bày các nội dung chính như: Làm sao có thể nói một cách chặt chẽ là ở Hoa Kỳ chính nhân dân là người cầm quyền, các chính đảng ở Hoa Kỳ, tự do báo chí ở Hoa Kỳ, việc lập đoàn thể chính trị ở Hoa Kỳ, chính quyền dân trị ở nước Mỹ, ảnh hưởng của nền dân trị Mỹ đối với các bộ luật bầu cử và một số nội dung khác. Mời tham khảo.

395 trang | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

Ebook Nền dân trị Mỹ (Tập 1): Phần 1

Cuốn sách này phản ánh nền dân trị Mỹ trên nhiều phương diện: cấu trúc chính trị, quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, tôn giáo, đạo đức, thái độ tinh thần của con người… Sách có bố cục 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung cụ thể sau: Cấu hình bề mặt của Bắc Mỹ, về điểm xuất phát và tầm quan trọng của nó đối với tương lai người Mỹ gốc Anh, trạng thái xã hội người Mỹ gốc Anh, về nguyên lý nhân dân tối thượng ở nước Mỹ, cần thiết phải nghiên cứu những gì đã xảy ra ở các bang riêng rẽ trước khi nói đến chính quyền liên bang, về quyền tư pháp ở Hoa Kỳ và tác động của nó đến đời sống chính trị của xã hội, về việc phán xử chính trị ở Hoa Kỳ, về hiến pháp liên bang Hoa Kỳ.

347 trang | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

Ebook Bàn về khế ước xã hội: Phần 2

Ebook Bàn về khế ước xã hội: Phần 2 bao gồm các nội dung của quyển 3 và quyển 4 như: Chính phủ nói chung, nguyên tắc cấu tạo các hình thức chính phủ, phân loại chính phủ, chính phủ dân chủ, chính phủ quý tộc, chính phủ quân chủ, những hình thức chính phủ hỗn hợp,...và các nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

166 trang | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

Ebook Bàn về khế ước xã hội: Phần 1

Bàn về khế ước xã hội là một tác phẩm quan trọng nhất của nhà tư tưởng khai sáng Jean Jacques Roussean, có ảnh hưởng sâu rộng đến tiến trình cải cách dân chủ tư sản Pháp thế kĩ XVIII (1789-1794). Bố cục sách được chia ra thành 4 quyển, Ebook Bàn về khế ước xã hội: Phần 1 sẽ gồm quyển 1 và quyển 2. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

116 trang | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở tỉnh An Giang qua nghiên cứu trường hợp cấp huyện

Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét các vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo quản lý có ảnh hưởng đến sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ trong hệ thống chính trị cấp huyện của tỉnh An Giang. Mời các bạn cùng tham khảo.

11 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Khía cạnh địa chính trị - chiến lược của TPP và một số tác động của nó tới Việt Nam

Bài viết mô tả khía cạnh địa chính trị - chiến lược của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đằng sau khía cạnh kinh tế - thương mại của nó. Qua dẫn giải một số quan điểm của các học giả bàn về khía cạnh địa chính trị - chiến lược của TPP, các tác giả bài viết cho rằng, khía cạnh địa chính trị - chiến lược của TPP thể hiện tập trung ở ý đồ của Mỹ trong việc sử dụng TPP như một công cụ chiến lược, đó là nhằm mở đường kết nối đồng minh, kiến tạo liên minh mới và qua đó kìm tỏa một Trung Quốc đang trỗi dậy.

9 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Xu thế đổi mới cơ chế vận hành của Chính phủ ở các nước phát triển hiện nay

Bài viết khái quát những xu thế chủ yếu trong đổi mới cơ chế vận hành chính phủ ở một số nước phát triển hiện nay như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Australia, New Zealand, Canada. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung của bài viết này.

9 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Cuộc cách mạng giải pháp “Tài chính sáng tạo”

Việc đánh giá kết quả đối phó với những thách thức toàn cầu của các chính phủ và các tổ chức quốc tế thường nhấn mạnh điệp khúc quen thuộc: Khi cần đến các khoản tài trợ thì chúng quá ít và quá muộn. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết.

8 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực cán bộ hội phụ nữ cơ sở (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Nam

Bài viết đề cập đến một trong những chỉ báo thể hiện chất lượng nguồn nhân lực cán bộ hội phụ nữ cơ sở hiện nay từ khía cạnh “trí lực” thông qua các số liệu, đánh giá từ hội viên - đối tượng phục vụ của tổ chức hội và so sánh với đánh giá của cán bộ hội cơ sở.

7 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Tập tục sinh đẻ của người Thái ở miền Tây hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An

Đối với các nhóm Thái, sự ra đời của mỗi đứa trẻ không chỉ là biểu hiện hạnh phúc của lứa đôi, sự kiện trọng đại của mỗi gia đình, mà còn là niềm vui của cả dòng họ. Bài viết làm rõ tập tục sinh đẻ với những nét văn hóa đặc thù mang bản sắc vùng miền của người Thái nơi đây.

10 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 2

Quan niệm về bản chất con người trong lịch sử và tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng nhân cách người cán bộ cách mạng

Vấn đề bản chất con người đã được đặt ra trong suốt chiều dài lịch sử triết học, đạt tới những giá trị tiến bộ như đề cao yếu tố đạo đức, tính cách và phẩm giá xã hội trong việc hình thành bản chất người. Bản chất con người như thế nào được thể hiện tập trung trong nhân cách của cá nhân đó. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này.

4 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Đổi mới tư duy lý luận trong phát triển kinh tế dưới ánh sáng Đại hội XII của Đảng

Khẳng định tầm quan trọng của việc đổi mới tư duy lý luận trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, bài viết luận giải, làm phong phú thêm quá trình đổi mới tư duy lý luận trong phát triển kinh tế của Đảng từ Đại hội VI đến Đại hội XII. Từ đó, khẳng định bước đổi mới tư duy lý luận trong phát triển kinh tế của Đảng ta là hoàn toàn phù hợp, khoa học, hiệu quả.

6 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Nhà tiên tri của sự bất ổn

Đại Suy thoái không đơn giản là nền kinh tế bong bóng tan vỡ, mà nó còn là sự suy thoái của tầng lớp trung lưu, đồng thời chứng kiến sự chấm dứt ảo tưởng lạc quan đã có từ thời Reagan-Thatcher về những gì nền kinh tế có thể làm cho xã hội loài người. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này.

4 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Phát triển con người tỉnh Thái Nguyên - Thành tựu và một số vấn đề đặt ra hiện nay

Trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển con người (PTCN), góp phần vào tốc độ tăng trưởng chỉ số PTCN (HDI) của cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết.

8 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Các nghiên cứu về môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

Môi trường thu hút đầu tư là các yếu tố trong môi trường kinh doanh của một quốc gia có tác động thúc đẩy, khuyến khích hay hạn chế các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư ở một quốc gia nào đó. Nội dung bài viết đem đến một bức tranh tổng quan các nghiên cứu về môi trường thu hút FDI, bao gồm cả các nghiên cứu trên thế giới và các nghiên cứu trường hợp Việt Nam

9 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bảo vệ người tố giác hành vi tham nhũng qua thăm dò dư luận xã hội về phòng, chống tham nhũng

Bài viết đề cập đến thực trạng và các giải pháp bảo vệ người tố giác hành vi tham nhũng dựa trên những số liệu khảo sát thực tế của Đề tài “Đánh giá kết quả thực hiện về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006-2010”ở Việt Nam.

7 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Nhận thức về định hướng chính trị đối với phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 qua Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII

Bài viết từng bước làm rõ những nội dung cơ bản của định hướng chính trị đối với phát triển văn hóa trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy việc hiện thực hóa định hướng chính trị trong phát triển văn hóa của Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

10 trang | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

Rào cản đối với phụ nữ tham chính ở Việt Nam qua cách tiếp cận thiết chế giới

Bài viết phân tích một số rào cản đối với phụ nữ tham chính từ cách tiếp cận của thiết chế giới như các nguyên tắc, chuẩn mực, khung pháp lý chi phối hành vi của các chủ thể chính trị trong quá trình xem xét, cân nhắc và ủng hộ sự tham chính của phụ nữ.

7 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0