website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí bat dong san

Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11

Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11, căn cứ vào hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết sô 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của quốc hội khóa 10, kỳ họp thức 10. Luật này quy định về kinh doanh bất động sản.

31 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Nghị định Số: 120/2010/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 198/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHÍNH PHỦ

7 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

NGHỊ ĐỊNH số 88/2009/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

27 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Chỉ thị số 2196/CT-Ttg

Chỉ thị về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản

0 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Chỉ thị số 18/2012/CT-UBND

Chỉ thị về việc quản lý hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

0 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Văn bản Chỉ thị số 12/CT-UBND

Chỉ thị của UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong đầu tư xây dưng nhà chung cư tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

0 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Văn bản Chỉ thi số 1474/CT-Ttg

Chỉ thị về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền voi đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

0 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 17/2006/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

10 trang | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

Thông tư 01/2005/TT-BTNMT do Bộ ban hành

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ Ờ N G SỐ 01/2005/TT-BTNMT NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯ Ớ N G DẪN THỰC HI ỆN M Ộ T SỐ ĐI ỀU CỦA NG HỊ ĐỊ NH SỐ 1 8 1 / 2 0 0 4 / NĐ- CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2 0 0 4 CỦA CHÍNH PH Ủ VỀ THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

24 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

NGHỊ ĐỊNH Của Chính Phủ Số 181/2004/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Của Chính Phủ Về thi hành Luật Đất đai CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

274 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 61/2011/QĐ-Ttg

Quyết định về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích dất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động sản xuất, phục vụ chữa trị cai nghiện ma tuý của các cơ sở cai nghiện.

0 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Văn bản quy phạm pháp luật 04/2013/TT-BTNMT Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Thông tư này quy định việc xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường , cán bộ địa chính, xã

27 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 22/2013/QĐ-TT

Hổ trợ cho hộ gia đình mà người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở đó trước ngày hiệu lực này ban hành

7 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 22/2013/QĐ-UBND

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 22/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

6 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 12/2013/QĐ-UBND

Quy định về đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất một năm trước được tính bằng giá đất theo mục đích sử dụng,đo ủy ban nhân dân tỉnh ban hành với tỉ lệ thuê đất với điều 2

13 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: /2005/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về khung giá đất và giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 tháng 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 tháng 2004; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;...

3 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 123/2008/NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 123/2008/NQ-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 11 tháng 12 năm 2008 NGHỊ QUYẾT Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

4 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 140/2009/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Quảng Nam (Đối với dự án tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

4 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Nghị quyết số: 563/NQUBTVQH13

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI). WEBISTE BỘ TN&MT TRÂN TRỌNG XIN ĐĂNG TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT NÀY. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

3 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 239/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

9 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 178/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ THU VÀ GIÁM SÁT CÁC NGUỒN THU TỪ ĐẤT, TỪ MẶT NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

7 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Quyết định số 156/QĐ-BTC

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 156/qđ-btc', văn bản luật, bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

4 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 122/QĐ-BXD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

3 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Quyết định số 103/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ CHO THUÊ ĐẤT VÀ TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VƯỢT HẠN MỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

4 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Quyết định số 24/QĐ-BTC

THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO BỘ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG TÁC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG

2 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Quyết định số 23/QĐ-UBND

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 23/qđ-ubnd', văn bản luật, bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Nghị quyết số 15/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 – 2015) TỈNH NAM ĐỊNH CHÍNH PHỦ

9 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Nghị quyết số 14/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH TÂY NINH CHÍNH PHỦ

8 trang | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

Nghị quyết số 13/NQ-CPC

NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011 - 2015) TỈNH CAO BẰNG CHÍNH PHỦ

9 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Thông báo số 12/TB-UBND

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHẢN HỒI THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THANH TRA, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

13 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0