Ý nghĩa màu đỏ

  • 29/08/2018 05:43:46
  • 32 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

ĐỎ là nóng.Đó là một màu mạnh toátlên một loạt những cảm xúc dường như mâu thuẫn nhau từ tình yêu nồng nàn đến bạo lực và chiến tranh. Một chất kích thích, màu đỏ là nóng nhất của các màu ấm áp. Nghiên cứu cho thấy màu đỏ có thể có một hiệu ứng vật lý, tăng tỷ lệ hô hấp và nâng cao huyết áp. Những biểu hiện thấy màu đỏ cho thấy sự tức giận và có thể không chỉ xuất phát từ những kích thích về màu sắc, nhưng từ đỏ tự nhiên (tuôn) của má,...

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : , số trang : 6

Xem mẫu

Chi tiết

  1. Ý nghĩa màu
  2. TÂM LÝ Đ là nóng.Đó là m t màu m nh toátlên m t lo t nh ng c m xúc dư ng như mâu thu n nhau t tình yêu n ng nàn đ n b o l c và chi n tranh. B N CH T M t ch t kích thích, màu đ là nóng nh t c a các màu m áp. Nghiên c u cho th y màu đ có th có m t hi u ng v t lý, tăng t l hô h p và nâng cao huy t áp. Nh ng bi u hi n th y màu đ cho th y s t c gi n và có th không ch xu t phát t nh ng kích thích v màu s c, nhưng t đ t nhiên (tuôn) c a má, m t ph n ng v t ch t đ t c gi n, tăng huy t áp, ho c n l c th ch t. VĂN HÓA Màu đ là s c m nh, vì th mà có tie đi n đ cho doanh nghi p c a ngư i dân và th m đ cho các nhân v t n i ti ng và VIP . Ng ng và d u hi u d ng đèn đ đ có đư c s chú ý c a các lái xe và c nh báo h vào nguy hi m c a các giao l . Trong m t s n n văn hóa, màu đ bi u th s tinh khi t, ni m vui, và l k ni m. Màu đ là màu c a h nh phúc và th nh vư ng Trung Qu c và có th đư c s d ng đ thu hút may m n. Màu đ thư ng là màu c a cô dâu phía Đông trong khi nó là màu tang t i Nam Phi. T i Nga các Bolshevik đư c s d ng m t lá c đ khi h l t đ Sa hoàng, do đó đã tr thành màu đ g n li n v i ch nghĩa c ng
  3. s n. Nhi u qu c gia s d ng lá c màu đ . Các Ruby màu đ là fortieth truy n th ng cư i món quà k ni m. S D NG S d ng màu đ đ l y s chú ý và đ có đư c nh ng ngư i ph i hành đ ng. S d ng màu đ khi b n không mu n chìm vào n n. S d ng màu đ đ đ ngh t c đ k t h p v i s t tin và th m chí m t tí nguy hi m. M t chút màu đ đi m t ch ng đư ng dài. Li u nh có th thư ng đư c hi u qu hơn m t lư ng l n màu này m nh m . Nhi u s c thái c a màu đ và th m chí là màu h ng ho c màu cam có th k t h p v i m t b ng màu vui v . Xem xét vi c s d ng màu đ trên Web đ tìm đư c nh ng màu s c có tên trong gia đình màu đ đư c s chú ý nh t-grabbing, bí n, thân thi n, tinh vi, ho c tâm th n kích thích. M c dù thư ng không đư c coi là m t kh p n i lý tư ng, k t h p v i màu xanh, đ là m t màu Giáng sinh - m t mùa vui tươi. Cung c p tương ph n và tông xu ng nhi t c a màu đ . Ánh sáng h ng và vàng là màu s c hài hoà, có th làm vi c t t v i màu đ n u không quá g n giá tr như màu đ s m v i m t màu vàng nh t ho c vàng. Hãy c n th n b ng cách s d ng màu tím. Nó có th là m t s k th p thanh l ch nhưng quá nhi u có th đư c overpowering. Thêm m t g ch ngang màu đ c a m t combo m m m i nhưng tinh vi màu h ng và màu xám. Đ i v i m t s nư c, trong đó có M , đ , tr ng, và màu xanh là m t b ba r t yêu nư c ngay c khi các s c thái c a màu đ và màu xanh khác bi t v i nh ng ngư i s d ng trong c .
  4. NGÔN NG Vi c s d ng màu đ trong các c m t quen thu c có th giúp m t nhà thi t k xem như th nào màu s c c a h v s l a ch n có th là c m nh n c a ngư i khác - c hai m t tích c c và tiêu c c. T tđ Màu đ b c thư ngày - quan tr ng ho c có ý nghĩa nhân d p Th m đ đi u tr - làm cho ngư i khác c m th y đ c bi t, x lý chúng như th chúng là m t ngư i n i ti ng Đ b u tr i vào bu i sáng, th y th c a c nh báo; đ b u tr i vào ban đêm, th y th c a th a thích - chú ý đ n d u hi u c nh báo t t và x u Sơn th tr n màu đ - k ni m, đi ra ngoài ti c tùng M t đ - m t chuy n bay đêm Tình tr ng đ
  5. Nhìn th y màu đ - đư c gi n Cá trích đ - cái gì đó đánh l a ho c s chú ý distracts t s th t Trong màu đ - đang đư c overdrawn t i ngân hàng ho c m t ti n Lá c màu đ - ký hi u nguy hi m, c nh báo, ho c m t tr n chi n s p x y ra H ng : Nh ng t này là đ ng nghĩa v i màu đ ho c đ i di n cho s c thái khác nhau c a màu đ . Đ tươi, đ th m, son, thoa son, maroon, burgundy, h ng ng c, h ng, madder, rouge, g ch, đ ng máu,, đ ng cơ cháy đ , cinnabar, russet, ch t t y r a, đ , ng n l a, n Đ màu đ , cà chua. PHONG TH Y Phong th y màu s c, khi đư c s d ng đúng cách, s mang l i năng lư ng th y mong mu n nhà c a b n.Màu đ mang năng lư ng c a nguyên t l a Phong th y. Cháy luôn luôn là m t bi u tư ng c a năng lư ng thiêng liêng và có th h y ho i c hai và sáng t o. Đ i di n cho năng lư ng m t tr i và cu c s ng. M t y u t cân b ng Phong th y cháy trong nhà c a b n s mang l i ni m vui, h ng thú và ham mu n tình d c m nh m . Phong th y năng lư ng c a màu đ là năng lư ng c a kích thích. Đam mê, phong phú và ăn m ng. Phong Th y-khôn ngoan, hãy s d ng màu đ v i ki m duy t nh t đ nh trong phòng c a tr em, t do trong phòng khách, phòng ăn và nhà b p c a. Màu đ là màu s c c a Trung Qu c may m n và h nh phúc, màu
  6. hôn nhân n Đ , và màu s c bi u tư ng c a tình yêu và lãng m n, can đ m và ni m đam mê phương Tây. Trong Phong th y màu đ trang trí luôn signifies phong phú và sang tr ng. N u s d ng quá nhi u, tuy nhiên, nó có th mang l i b n ch n, t c gi n và kích thích hơn. T t hơn s d ng nó m t cách th n tr ng, luôn luôn d dàng hơn đ mang l i màu đ trong trí c a b n v i các chi ti t và các ph ki n, hơn là v i đ n i th t hay màu tư ng.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ