Vẽ phong cảnh và tĩnh vật

  • 29/08/2018 05:43:46
  • 34 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nhiều nhà danh hoạ đã có chung một nhận định: Hội hoạ chỉ là nghệ thuật sắp xếp những hình thể, đường nét, mầu sắc đậm nhạt khác nhau. Trong mấy kỳ học vừa qua, tranh của đa số học viên mầu sắc không được phong phú bởi vì chúng ta thường mắc chung một khuyết điểm: bỏ quá ít mầu trên palette do đó bức tranh mằu sắc quá nghèo nàn. Muốn tránh các khuyết điểm này cần lưu ý các điểm sau đây... ...

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : , số trang : 4 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  1. V PHONG C NH VÀ TĨNH V T
  2. Nhi u nhà danh ho ã có chung m t nh n nh: H i ho ch là ngh thu t s p x p nh ng hình th , ư ng nét, m u s c m nh t khác nhau. Trong m y kỳ h c v a qua, tranh c a a s h c viên m u s c không ư c phong phú b i vì chúng ta thư ng m c chung m t khuy t i m: b quá ít m u trên palette do ó b c tranh m u s c quá nghèo nàn. Mu n tránh các khuy t i m này c n lưu ý các i m sau ây: M UV Ngoài nh ng m u căn b n ã có nên mua thêm m u Cerelean blue, Payne's gray, Raw sienma, Red oxide hay Sap green, Neutral gray N.5, Colbalt blue hue, Raw sienna c a hãng Liquites v.v… Chúng ta có th pha nh ng m u này ư c, nhưng không th nào p và chính xác cho b ng. • Trư c khi v , nên suy xét chúng ta s dùng nh ng m u nào? Hãy b nh ng m u ó và nh ng m u m nh t liên h hay i ngh ch (compliment) vòng quanh palette theo th t m nh t. • Khi pha m u, không nên dùng th ng m u t trong ng mà ph i pha thêm 1-2 m u và m t chút m u tr ng. Không có m u tr ng, m u m i pha trông s trong su t (transparent) ta s nhìn th y l p m u dư i, cho thêm m u tr ng s làm cho c (opaque). N N TR I V t trên xu ng dư i, trên m dư i nh t. Dùng m u xanh nh t (brilliant blue, cerulean blue) pha thêm m t chút m u xám (gray) hay m t chút mars black. Phía trên cho thêm Ultramarine blue, phía dư i cho thêm m u tr ng hay h ng hay vàng tuỳ theo ý mu n. MÂY
  3. Luôn nh quy lu t ánh sáng trên cao, cho nên cũng gi ng như n n tr i, mây ph i v trên sáng dư i t i. Tuy t i mây không ph i là màu tr ng tuy n, mà ph i có chút m u bên c nh (adjacent color). Mây không tròn m t c c hay dài t ng v t, ngang m t hàng mà ph i thay i hình th , phía trên s c nét phía dư i m d n. NƯ C M u s c c a nư c ch là ph n nh c a tr i mây, cây c , núi non. Như v y, nư c có m u trong ó, ch không ơn thu n ch có m t m u. NÚI NON Nh áp d ng quy lu t c nh v t xa ch là m t m u xanh xám hay nâu xám m nh t và hình th khác nhau. V m u xám m trư c r i s v m u nh t v phía sáng. CÂY C Áp d ng quy lu t g n rõ, xa m hay g n chi ti t, xa nh t nhoà, g n m u s c tươi, xa m u xám d n i. Khi v cây nên dùng m t l p lót th t m g m các m u green, red, purple, blue v.v… sau ó s v m u sáng (high light) sau. nh ng nâ`u nh t này có th là 2-3 l p khác nhau. ÁNH N NG Luông nh quy lu t ánh sáng vàng cam, hay m nh t, pha thêm m u tr ng và chút m u chính c a v t th . Thí d , ánh sáng trên qu táo là m u vàng
  4. cam pha thêm m t chút . Ánh n ng trên cây là m u vàng cam pha thêm m t chút xanh. T O CHI U SÂU B c tranh s không linh ho t n u thi u chi u sâu. Hãy t o chi u sâu b ng cách x p t nhi u l p trư c sau và dùng nhi u m u cho úng. NÉT BÚT Nét bút (bush stroke) c n ph i theo ư ng nét c a v t th . V qu cam, nét bút ph i theo hình tròn c a qu cam. V m t v t ng th ng nên dùng nét bút th ng, v i núi, nét bút nên v theo tri n d c. CH Ch (point of interest) c a b c tranh luôn luôn ph i m t trong nh ng i m chính (focal points), m u s c ph i tươi sáng hơn nh ng ch khác. Mu n ki m ch ng, ta có th ng xa ch ng 2 thư c (2m), nh m m t l i r i m m t m t xem ch ph i là i m nào ta nhìn th y trư c tiên. N u trong m t b c tranh, ch nào cũng tươi, cũng sáng chúng ta không di n t ư c âu là i m chính. BÓNG T I Bóng t i (shadow) r t c n thi t làm n i b t ánh sáng, nh t là trong nh ng b c tranh tĩnh v t. M u s c di n t bóng t i thư ng dùng các m u l nh (cool). Thí d bóng cu qu táo ngư i ta dùng m u tr n l n v i m u xanh da tr i (cerulean blue ho c brilliant blue). Cũng có th dùng m u s m, i cho khô, sau ó s dùng m u xanh k trên v è lên.

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ