Tranh Đông Hồ

  • 29/08/2018 05:43:46
  • 106 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tranh Đông Hồ, hay tên đầy đủ là tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, là một dòng với xuất xứ từ làng Đông Hồ (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Trước kia tranh được bán ra chủ yếu phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán, người dân nông thôn mua tranh về dán trên tường, hết năm lại lột bỏ, dùng tranh mới.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : , số trang : 5

Xem mẫu

Chi tiết

  1. Tranh ông H Tranh Đông H , hay tên đ y đ là tranh kh c g dân gian Đông H , là m t dòng v i xu t x t làng Đông H (xã Song H , huy n Thu n Thành, t nh B c Ninh). Trư c kia tranh đư c bán ra ch y u ph c v cho d p T t Nguyên Đán, ngư i dân nông thôn mua tranh v dán trên tư ng, h t năm l i l t b , dùng tranh m i. Thơ Tú Xương v tranh Đông H ngày T t có câu: Đì đo t ngoài sân tràng pháo chu t Om sòm trên vách b c tranh gà
  2. 1. Đ c đi m in n 2. Tranh đư c in hoàn toàn b ng tay v i các b n màu; m i màu dùng m t b n, và b n nét (màu đen) in sau cùng. Nh cách in này, tranh đư c "s n xu t" v i s lư ng l n và không đòi h i k năng c u kỳ nhi u. Tuy nhiên vì in trên ván g m t cách th công, nên tranh b h n ch v m t kích thư c, thông thư ng các t tranh không l n quá 50 cm m i chi u. 3. Gi y in và màu s c 4. Trong bài thơ Bên kia Sông Đu ngHoàng C m vi t: 5. Tranh Đông H , gà l n nét tươi trong, 6. Màu dân t c sáng b ng trên gi y đi p 7. Ngoài các đ c đi m v đư ng nét và b c c, nét dân gian c a tranh Đông H còn n m màu s c và ch t li u gi y in. Gi y in tranh Đông H đư c g i là gi y đi p: ngư i ta nghi n nát v con đi p, m t lo i sò v m ng bi n, tr n v i h (h đư c n u t b t g o t , ho c g o n p, có khi n u b ng b t s n - h dùng đ quét n n tranh thư ng đư c n u loãng t b t g o t ho c b t s n, h n u t b t n p thư ng dùng đ dán) r i dùng ch i lá thông quét lên m t gi y dó. Ch i lá thông t o nên nh ng ganh ch y theo đư ng quét và v đi p t nhiên cho màu tr ng v i ánh l p lánh nh ng m nh đi p nh dư i ánh sáng, có th pha thêm màu khác vào h trong quá trình làm gi y đi p. Màu s c s d ng trong tranh là màu t nhiên t cây c như đen (than xoan hay than lá tre), xanh (g đ ng, lá chàm), vàng (hoa hòe), đ (s i son, g vang), v.v. Đây là nh ng màu khá cơ b n, không pha tr n và vì s lư ng màu tương
  3. ng v i s b n kh c g , nên thư ng thư ng tranh Đông H ch dùng t i 4 màu mà thôi. 8. N i dung tranh 9. N i dung tranh g m có 5 th lo i 10. -Tranh th : b ngũ s 11. -Tranh l ch s : Hai Bà Trưng, Bà Tri u... 12. -Truy n tranh: Thánh Gióng, Truy n Ki u, Th ch Sanh 13. -Ph bi n nh t là chúc t ng; ví như tranh Vinh hoa-Phú quý, Nghi xuân, Gà đàn (xem thêm B y b c tranh gà) 14. -Tranh sinh ho t: Đánh Ghen, Chăn Trâu Th i Sáo, Nhà Nông, Đám cư i Chu t, Hái d a... V i các tranh có ph n ch Hán đi kèm thì ý nghĩa sáng t hơn bao gi h t. Ví d như tranh Nhân nghĩa v hình em bé ôm cóc có chú thích ch "nhân nghĩa" y chính là l i c u chúc cho các cháu bé đư c t ng tranh có đư c cái Nhân, cái Nghĩa như con cóc tía trong truy n c : mình m y tuy có th x u xí, bé nh song dám lên ki n c ông tr i đ đòi mưa cho dân làng. Chính vì v y tranh v hình em bé ôm con cóc m t cách trìu m n. Không có s gi i thích n i dung tranh s tr nên khó hi u vì ai mà b ng b m t con cóc bao gi . 15. Các tranh khác, đ c bi t là tranh sinh ho t thì có nhi u cách gi i thích hơn, cho t i nay có nh ng cách phân tích khác nhau hoàn toàn (ví d tranh Đánh ghen).
  4. 16. Tranh Đông H có đ c đi m thư ng là nh ng hình nh sung túc như đám cư i chu t, c nh trai gái cùng nhau hái d a, c nh cá chép nhi u màu v y đuôi... th hi n mong mu n v s sung túc. 17. 4.Làng tranh Đông H 18. Làng tranh Đông H là làng ngh n i ti ng v tranh dân gian, thu c xã Song H , huy n Thu n Thành, t nh B c Ninh cách Hà N i ch ng trên 35 km. Làng Đông H (đôi khi dân đ a phương ch g i là làng H ) n m trên b nam sông Đu ng, c nh b n đò H , nay là c u H . 19. Quanh năm r t nhi u khách du l ch trong ngoài nư c đ n làng tranh Đông H thăm và mua tranh Đông H làm k ni m. M t s khách s n, nhà hàng t Hà N i, Thành ph H Chí Minh cũng v đây đ t nh ng b c tranh kh l n đ trang trí cho cách phòng khách, ho c phòng ăn l n. T Hà N i mu n đi Đông H đư ng g n nh t du khách thư ng đi là xuôi theo đư ng Qu c l s 5 (đư ng đi H i Phòng) đ n ga Phú Th y, cách Hà N i ch ng 15 km thì r trái, đi ch ng 18 km n a, qua các đ a danh khá n i ti ng c a huy n Gia Lâm (Hà N i) như ph S i, ch Keo, ch Dâu (Thu n Thành-B c Ninh) là đ n ph H -huy n l Thu n Thành. R trái thêm 2 km là đ n làng H . Cũng có th đi h t ph H , lên đê r trái, g p đi m canh đê th hai s có bi n ch đư ng xu ng làng Đông H . Làng Đông H xưa còn g i là làng Mái. Các c làng Đông H v n truy n l i m y câu ca r ng: H i cô th t lưng bao xanh
  5. Có v làng Mái v i anh thì v Làng Mái có l ch có l Có sông t m mát có ngh làm tranh. Làng Đông H n m ngay sát b sông Đu ng, ngày xưa ch cách sông m t con đê, đó là ý trong câu "Có sông t m mát có ngh làm tranh". Ngày nay, do s b i l p c a dòng sông nên t đê ra đ n mép nư c gi khá xa. Còn "làng Mái có l ch có l " thì nghĩa là gì? T c ng Vi t Nam có câu: gi y rách ph i gi l y l . Ch l đây tư ng trưng cho nh ng quy t c đ o đ c c a ngư i xưa, r t tr ng danh d , khí ti t. Còn dân làng Mái, dân ngh thu t r t tr ng l i ăn ti ng nói. Không như nhi u làng quê khác, ngư i dân làng H , nh t là ph n , ăn nói r t l ch lãm, trên dư i thưa g i r t rõ ràng. Ngư i làng k r ng k c t xưa, r t hi m khi trong làng có ti ng ngư i m ng ch i nhau.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ