Nhân tố ảnh hưởng chất lượng báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Nai

Bài viết nghiên cứu và chỉ ra 6 mô hình nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

8/29/2020 2:54:53 AM +00:00

Những tác động của công nghệ Blockchain ảnh hưởng đến kế toán và kiểm toán

Bài viết giới thiệu hai loại của Blockchain và trình bày các tính năng công nghệ của chúng; thảo luận về những tác động của Blockchain đối với ngành kiểm toán và chi tiết hơn đó là các cơ hội và thách thức của hai loại Blockchain đối với kiểm toán viên.

8/29/2020 2:54:46 AM +00:00

Mối quan hệ giữa công cụ kế toán quản trị chiến lược và vốn trí tuệ

Bài viết gợi ý các nhà quản trị nhóm công cụ nào của kế toán quản trị chiến lược sẽ phù hợp để quản lý cho bộ phận nào của vốn trí tuệ; chứng minh nhóm công cụ kế toán chiến lược được sử dụng để quản lý vốn con người; các nhóm công cụ quản trị chi phí chiến lược, kế toán chiến lược, kế toán đối thủ cạnh tranh, kế toán khách hàng đều có ý nghĩa để quản lý vốn cấu trúc.

8/29/2020 2:54:37 AM +00:00

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng kế toán quản trị

Bài viết nghiên cứu mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng kế toán quản trị được xây dựng dựa trên các lý thuyết về ý định hành vi và lý thuyết về sự đổi mới trong các tổ chức. Vận dụng các lý thuyết về hành vi sẽ lý giải được nguyên nhân dẫn tới việc quyết định áp dụng hay không áp dụng kế toán quản trị của các nhà quản trị.

8/29/2020 2:54:30 AM +00:00

Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu việc đo lường tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

8/29/2020 2:54:23 AM +00:00

Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

Bài viết nghiên cứu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ Việt Nam; giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán gắn với ứng dụng công nghệ thông tin tại các doanh siêu nhỏ Việt Nam trong điều kiện hội nhập.

8/29/2020 2:54:17 AM +00:00

Tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói giảm nghèo tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Bài viết nghiên cứu nhằm nâng cao vai trò của tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói giảm nghèo nói chung, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng; đề xuất giải pháp mang tính thiết thực nhằm góp phần hoàn thiện công tác xoá đói giảm nghèo.

8/29/2020 2:54:11 AM +00:00

Lập dự toán theo kết quả hoạt động tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết trình bày kinh nghiệm chuyển đổi của một số quốc gia trong lập dự toán ngân sách, qua đó rút ra những bài học cho khu vực công tại Việt Nam để có thể áp dụng dự toán dựa trên kết quả hoạt động trong thời gian tới.

8/29/2020 2:54:04 AM +00:00

Kiểm soát quyền lực đội ngũ kiểm toán viên của Kiểm toán Nhà nước

Bài viết trình bày quyền lực thực sự của Kiểm toán nhà nước; người làm công tác kiểm toán của Kiểm toán nhà nước có thể tham nhũng hay không; những giải pháp, biện pháp cần thiết để kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng đối với đội ngũ Kiểm toán Nhà nước.

8/29/2020 2:53:58 AM +00:00

Kinh nghiệm công bố thông tin về doanh thu của doanh nghiệp viễn thông quốc tế khi áp dụng IFRS 15

Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của các tập đoàn viễn thông quốc tế; báo cáo tài chính của Tập đoàn Deutsche Telekom tại ngày 31/3/2018; đề xuất một số giải pháp áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

8/29/2020 2:53:51 AM +00:00

Mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh, định hướng khách hàng, hệ thống đo lường hiệu quả kinh doanh và ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

Bài viết thông qua vận dụng lý thuyết bất định để nghiên cứu chiến lược kinh doanh và định hướng khách hàng có phải là động cơ khiến doanh nghiệp vận dụng thước đo phi tài chính.

8/29/2020 2:53:44 AM +00:00

Khó khăn trong tổ chức công tác kế toán tại hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong tổ chức công tác kế toán tại các hợp tác xã nông nghiệp khi áp dụng chế độ kiểm toán mới.

8/29/2020 2:53:38 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiện tượng “cứng nhắc chi phí” tại doanh nghiệp niêm yết

Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiện tượng cứng nhắc chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2008-2017.

8/29/2020 2:53:31 AM +00:00

Kiểm soát rủi ro tài chính thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp

Bài viết trình bày quan điểm nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tài chính thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

8/29/2020 2:53:25 AM +00:00

Tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Bài viết này phân tích tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nghiên cứu sử dụng tập dữ liệu của 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam trong giai đoạn năm 2000-2017 với 1.034 quan sát, áp dụng mô hình hồi quy bằng phương pháp ước lượng FEM và phương pháp GLS đối với biến phụ thuộc tăng trưởng kinh tế. Các biến độc lập lần lượt là vốn đầu tư và lực lượng lao động.

8/29/2020 2:53:19 AM +00:00

Kế toán tài sản tài chính tại Ngân hàng thương mại Việt Nam và nhu cầu áp dụng chuẩn mực kế toán liên quan

Bài viết giới thiệu các quy định về kế toán tài sản chính trong các văn bản pháp lý của Việt Nam, từ đó phân tích nhu cầu áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong kế toán tài sản chính nhằm đảm bảo chất lượng thông tin trên các báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại.

8/29/2020 2:53:12 AM +00:00

7 mô hình thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên ngành Kế toán trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam

Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi sinh viên, giúp sinh viên có những hiểu biết nhất định về công việc thực tế, cũng như rà soát lại những kiến thức đã được học. Bằng phương pháp tổng hợp và tổng quan các công trình nghiên cứu cũng như rà soát chi tiết chương trình đào tạo tại một số quốc gia, bài viết giới thiệu các mô hình khác nhau để sinh viên thực hiện vào những học kỳ cuối nhằm xét tốt nghiệp cho chuyên ngành kế toán.

8/29/2020 2:53:06 AM +00:00

Về triển khai kế toán chi phí theo phương pháp ABC tại các doanh nghiệp dịch vụ kiểm toán

Bài viết giới thiệu phương pháp ABC (phân bổ chi phí theo hoạt động) đến các đơn vị dịch vụ kiểm toán nói riêng và các loại hình doanh nghiệp dịch vụ nói chung; qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp vận dụng phương pháp này vào phân bổ và quản lý các chi phí một cách hợp lý nhất.

8/29/2020 2:53:00 AM +00:00

Các quan điểm về tích hợp của thông tin kế toán và cách thức đo lường

Bài viết làm rõ những đặc điểm chất lượng của thông tin kế toán đó là tính thích hợp của thông tin, tổng hợp các mô hình đo lường tính thích hợp của thông tin kế toán.

8/29/2020 2:52:53 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính hợp nhất

Bài báo trình bày việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính hợp nhất ở các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên địa bàn Đà Nẵng.

8/29/2020 2:52:46 AM +00:00