Bài giảng Nhập môn điện toán - Chương 2: Phần cứng máy tính

Bài giảng Nhập môn điện toán - Chương 2: Phần cứng máy tính trang bị cho người học các kiến thức về hệ thống máy tính, kiến trúc máy tính, thiết bị xuất nhập. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/29/2020 8:23:28 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn điện toán - Chương 1 (Phần 2): Khái niệm cơ bản

Bài giảng Nhập môn điện toán: Chương 1 (Phần 2): Khái niệm cơ bản cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa sơ khởi về máy tính số, lịch sử phát triển máy tính số, hệ thống số đếm, biểu diễn dữ liệu, luận lý máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 8:23:20 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn điện toán - Chương 1 (Phần 1): Khái niệm cơ bản

Bài giảng Nhập môn điện toán: Chương 1 (Phần 1): Khái niệm cơ bản cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa sơ khởi về máy tính số, lịch sử phát triển máy tính số, hệ thống số đếm, biểu diễn dữ liệu, luận lý máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 8:23:12 AM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Cài đặt Interface

Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 6 gồm có những nội dung chính: Khái niệm về giao diện (Interface), thiết kế, các ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:23:06 AM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Tính đa hình

Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 5 gồm có những nội dung chính: Khái niệm về tính đa hình, thiết kế lớp trừu tượng, các ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:23:00 AM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Tính kế thừa

Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 4 gồm có những nội dung chính: Khái niệm về tính kế thừa, thiết kế lớp kế thừa, thiết lập và hủy trong kế thừa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:22:53 AM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Lớp và đối tượng

Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 3 gồm có những nội dung chính: Khái niệm về lớp và đối tượng, thiết kế các thuộc tính và hành động của lớp, cài đặt các phương thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 8:22:46 AM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng

Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 2 gồm có những nội dung chính: Giới thiệu các phương pháp lập trình cổ điển, giới thiệu phương pháp lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 8:22:39 AM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Cơ bản về ngôn ngữ C#

Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 1 gồm có những nội dung chính: Khái niệm về lập trình, nền tảng .NET (.NET Framework), cơ bản về ngôn ngữ C,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:22:31 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Tổ chức công tác kế toán

Mục tiêu của bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Tổ chức công tác kế toán là giúp người học có thể hiểu được ý nghĩa và vai trò của tổ chức công tác kế toán, biết được nội dung trong việc của tổ chức công tác kế toán trong môi trường doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 8:22:24 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán

Mục tiêu của bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và các hình thức kế toán là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu các khái niệm và các yêu cầu của sổ kế toán, các loại sổ kế toán, các kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 8:22:15 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ chủ yếu trong doanh nghiệp

Bài giảng Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất, kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 8:22:07 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm - ý nghĩa của tính giá, yêu cầu của tính giá, một số loại giá sử dụng trong kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:22:01 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Tài khoản kế toán và sổ ghi chép

Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu ý nghĩa và cách thực hiện hai phương pháp kế toán; hiểu được đặc điểm và mối quan hệ của kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/29/2020 8:21:55 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Chứng từ kế toán và kiểm kê

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3: Chứng từ kế toán và kiểm kê cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu về phương pháp chứng từ kế toán, hiểu về phương pháp kiểm kê kế toán, thực hành lập chứng từ kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 8:21:47 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 2: Tổng quan về báo cáo tài chính cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, mục đích của báo cáo tài chính, thời hạn lập và nơi nộp báo cáo tài chính, yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 8:21:40 AM +00:00

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán (2019)

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1: Tổng quan về kế toán cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kế toán, vai trò vầ chức năng của kế toán, quá trình hình thành và phát triển của kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 8:21:34 AM +00:00

Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 0 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Bài giảng Mô hình tài chính: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

8/29/2020 8:21:28 AM +00:00

Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 4 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Bài giảng Mô hình tài chính - Chương 4: Mô hình danh mục đầu tư chứng khoán cung cấp cho người học các kiến thức: Đa dạng hóa danh mục tài sản rủi ro, danh mục gồm 2 tài sản rủi ro, danh mục gồn 2 tài sản rủi ro và 1 tài sản phi rủi ro, mô hình lựa chọn danh mục Markowitz.

8/29/2020 8:21:22 AM +00:00

Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 3 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Bài giảng Mô hình tài chính - Chương 3: Mô hình lập kế hoạch tài chính và định giá doanh nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng mô hình kế hoạch tài chính, xác định dòng tiền tự do, định giá doanh nghiệp, một vài lưu ý khi định giá doanh nghiệp, phân tích độ nhạy. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/29/2020 8:21:15 AM +00:00