Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 65 | Page: 10 | FileSize: 1.23 M | File type: PDF
of x

Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2. Tóm tắt lý thuyết thể tích của hình chóp đều và hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo khi có thắc mắc về lý thuyết cũng như cách giải bài tập về thể tích của hình chóp đều. Tài liệu cung cho các em đáp án hướng dẫn giải 7 bài tập SGK Toán 8 trang 123,124,125. Mời các em cùng tham khảo.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-bai-44a45a46a47a48a49a50-trang-123a124a125-sgk-toan-8-tap-2-dupauq.html

Nội dung


Nhằm giúp các em nắm bắt kiến thức môn học cũng như phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em tham khảo đoạn trích "Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2: Thể tích của hình chóp đều" dưới đây. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2".

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2: Thể tích của hình chóp đều
Bài 44 trang 123 SGK Toán 8 tập 2
Hình 129 là một cái lều ở trại hè của học sinh kèm theo các kích thước
Thể tích không khí bên trong lều là bao nhiêu?
Xác định số vải bạt cần thiết để dựng lều (không tính đến đường viền, nếp gấp…biết (√5 ≈ 2,24).
 
Đáp án và hướng dẫn giải bài 44:
Thể tích cần tính bằng thể tích của hình chóp có chiều cao 2cm
Đáy là hình vuông cạnh dài 2m. Diện tích đáy Sđ = 22 = 4(m2)
Thể tích hình chóp :
 
 
b) Số vải bạt cần tính chính là diện tích của bốn mặt (hay là diện tích xung quanh) mỗi mặt là một tam giác cân.
Để tính diện tích xung quanh ta cần phải tính được trung đoạn tức là đường cao SH của mỗi mặt
SH2 = SO2 + OH2 = SO2+ = 22 + 12 = 5
SH = √5 ≈ 2,24m
Nên Sxq = p.d = 1/2 . 2.4.2.24 = 8,96 (m2)

Bài 45 trang 124 SGK Toán 8 tập 2
Tính thể tích của mỗi hình chóp đều dưới đây (h130, h131)
 
Đáp án và hướng dẫn giải bài 45:
Hình 130:
Đáy của hình chóp là tam giác đều cạnh bằng 10cm
Đường cao của tam giác đều là:
Diện tích đáy của hình chóp đều là:
S = 1/2 .BC.h = 1/2 . 10. 8,66 = 43,3(cm2)
Thể tích hình chóp đều là:
V =1/3 . S. h1 = 1/3 . 43,3 .12 = 173,2(cm3)
Hình 131:
Đường cao của tam giác đều BDC:
Diện tích đáy của hình chóp đều là:
S = 1/2 .BC.h = 1/2 .8.6,93 = 27,72(cm2)
Thể tích hình chóp đều là:
V = 1/3 . S. h1 = 1/3 . 27,72. 16,2 =149,69(cm3)

Bài 46 trang 124 SGK Toán 8 tập 2
S.MNOPQR là một hình chóp lục giác đều (h.132). Bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy (đường tròn tâm H, đi qua sáu đỉnh của đáy) HM = 12cm(h.133), chiều cao SH = 35cm. Hãy tính:
a)Diện tích đáy và thể tích của hình chóp (biết √108 ≈ 10,39)
b) Độ dài cạnh bên SM và diện tích toàn phần của hình chóp (biết √1333 ≈ 36,51).
Đáp án và hướng dẫn giải bài 46:
a) Tam giác HMN là tam giác đều.
Đường cao là:
= √108 ≈ 10,39(cm)
Diện tích đáy của hình chóp lục giác đều chính là 6 lần diện tích của tam giác đều HMN. Nên
Sđ = 6. 1/2 . MN.HK = 6. 1/2 . 12 .10,39 = 374,04(cm2)
Thể tích của hình chóp:
V = 1/3 . Sđ . SH = 1/3 . 374,04 . 35 = 4363,8(cm3)
b) = √1369 = 37 (cm)
Đường cao của mỗi mặt bên là :
Diện tích xung quanh hình chóp là :
Sxq = 1/2 . p.d = 1/2 .6. MK .SK
= 1/2 .6.12. 36,51 = 1314,36(cm2)
Diện tích toàn phần : Stp = Sxq + Sđ = 1314,36 + 374,04 = 1688,4(cm2)

Bài 47 trang 124 SGK Toán 8 tập 2
Trong các miếng bìa ở hình 134, miếng bìa nào khi gấp và dán thì được một hình chóp đều?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 47:
Hình 1: Khi gấp lại không được hình chóp đều vì hình chóp thu được có đáy là hình chữ nhật. Không là đa giác đều.
Hình 2: Khi gấp lại ta được hình lăng trụ đứng đáy tam giác đều. Không phải là hình chóp đều
Hình 3: Khi gấp lại không được hình chóp đều vì hình chóp thu được có đáy là hình ngũ giác không phải là ngũ giác đều.
Hình 4: Khi gấp lại không được hình chóp đều vì hình thu được là hình chóp đều thiếu một mặt đáy và dư một mặt bên.
   

Bài 48 trang 125 SGK Toán 8 tập 2
Tính diện tích toàn phần của:
a) Hình chóp tứ giác đều, biết cạnh đáy a = 5cm, cạnh bên b = 5cm, √18,75 ≈ 4,33
b) Hình chóp lục giác đều, biết cạnh đáy a = 6cm, cạnh bên b = 5cm, √3 ≈ 1,73
Đáp án và hướng dẫn giải bài 48:
a) Ta có các mặt bên của hình chóp đều là những tam giác đều cạnh 5cm. Đường cao của mỗi mặt bên :
SH =
= = √18,75 ≈ 4,33 (cm)
Diện tích xung quanh hình chóp:
Sxq = p.d = 1/2 .5.4. 4,33 = 43,3(cm2)
Diện tích đáy hình chóp:
Sđ = a 2 = 52 = 25(cm2)
Diện tích toàn phần hình chóp:
Stp = Sxq + Sđ = 43,3 + 25 = 68,3(cm2)
b) Mặt bên của hình chóp lục giác đều là tam giác cân có cạnh bên 5cm, cạnh đáy 6cm.
Đường cao SH của mặt bên là :
SH = = = √16 = 4 (cm)
Diện tích xung quanh hình chóp:
Sxq = p.d = 1/2 .6.6 .4 =72(cm2)
Đáy của hình chóp là lục giác đều. Diện tích lục giác bằng 6 lần diện tích tam giác đều ABO.
Chiều cao của tam giác đều là:
OH = = = √27 ≈ 5,2 (cm)
Diện tích đáy hình chóp:
Sđ = 6.1/2 .6.5,2= 93,6(cm2)
Diện tích toàn phần hình chóp:
Stp = Sxq + Sđ =72 + 93,6 =165,6 (cm2)
   

Bài 49 trang 125 SGK Toán 8 tập 2
Tính diện tích xung quanh của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.135)
Đáp án và hướng dẫn giải bài 49:
Hình a: Sxq = p.d = 1/2 .6.4. 10 = 120(cm2)
Hình b: Sxq = p.d = 1/2 .7,5 .4. 9,5 =142,5(cm2)
Hình c: Độ dài trung đoạn: 
Nên Sxq = p.d = 1/2 .16.4.15 =480(cm2)

Bài 50 trang 125 SGK Toán 8 tập 2
a) Tính thể tích của hình chóp đều (h.136).
b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều. (h137)
Đáp án và hướng dẫn giải bài 50:
( Hướng dẫn: Diện tích cần tính bằng tổng diện tích các mặt xung quanh. Các mặt xung quanh là những hình thang cân với cùng chiều cao, cac cạnh đáy tương ứng bằng nhau, các cạnh bên bằng nhau)
Hướng dẫn:
a) Diện tích đáy của hình chóp đều:
S = BC 2 = 6,52 = 42,25 (m2)
Thể tích hình chóp đều:
V = 1/3 . S.h = 1/3. 42,25 . 12 ≈ 169 (cm3)

b) Các mặt xung quanh là những hình thang cân đáy nhỏ 2cm, đáy lớn 4cm, chiều cao 3,5cm. Nên:

Để xem đầy đủ nội dung của “Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2: Thể tích của hình chóp đều”, các em có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 51,52,53,54,55,56,57,58 trang 127,128,129 SGK Toán 8 tập 2".

1071299

Tài liệu liên quan


Xem thêm