Tài liệu miễn phí Triết học

Download Tài liệu học tập miễn phí Triết học

Tư tưởng thà ít mà tốt của V.I.Lênin với việc cải cách bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay

Trong tác phẩm “Thà ít mà tốt”, V.I.Lênin đã phân tích về mục đích, yêu cầu, điều kiện, phương pháp cải tiến bộ máy nhà nước theo phương châm thà ít mà tốt. Tư tưởng đó của V.I.Lênin có ý nghĩa lớn trong xây dựng và hoàn thiện, nâng cao uy tín và hiệu lực của bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay như: cần chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ quản lý nhà nước.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Quan niệm của Feuerbach về tự nhiên

Feuerbach coi tự nhiên và con người là đối tượng nghiên cứu chủ yếu trong triết học của mình. Đối với Feuerbach, tự nhiên và con người thống nhất với nhau như nguyên nhân và kết quả, cái sản sinh và cái được sản sinh. Quan niệm của Feuerbach về tự nhiên là duy vật; nó được hình thành trên cơ sở phê phán quan niệm duy tâm và kế thừa quan niệm duy vật trước ông về tự nhiên. Quan niệm của Feuerbach về tự nhiên là một trong những cơ sở cho sự hình thành triết học Mác.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Quan niệm của Max Weber về đạo đức Tin Lành

Max Weber có cách giải thích độc đáo, đáng suy ngẫm về sự hình thành của chủ nghĩa tư bản, nhưng ông lại tuyệt đối hóa vai trò của yếu tố ý thức, tinh thần, đặc biệt là đạo đức Tin Lành. Quan niệm đó của ông là sai lầm vì sự ra đời, tồn tại và phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội, trong đó có hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa, do lực lượng sản xuất, các quy luật khách quan của xã hội quy định.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Ô nhiêm môi trường ở Viêt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp

Trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tình trang ô nhiễm môi trường đang diễn ra nghiêm trong. Các khu công nghiêp, nhà máy nhiêt điện, thủy điên tuy góp phần không nhỏ vào sự nghiêp công nghiệp hóa, hiên đai ḥóa (CNH, HĐH) của đất nước, nhưng cũng là những tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Sự thành bại của các quốc gia và chỉ số thành bại của Việt Nam 2005-2016

Bài học của các nước thành công được đúc kết và nhiều lần đã được khẳng định là: không nhất thiết phải giàu tài nguyên, không nhất thiết phải có quá khứ tư bản chủ nghĩa, ngày nay, chỉ cần vài ba chục năm, các nước đi sau hoàn toàn có thể công nghiệp hóa thành công, nếu tránh được những sai lầm về mặt thể chế. Bài học thành công thì có thể khó học hỏi, nhưng bài học thất bại thì về nguyên tắc là có thể tránh được.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong xã hội hóa giáo dục

Nôi dung bài viết là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong xã hội hóa giáo dục. Xã hội hóa giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương đó đã được thực hiện trong thời gian dài trong thời kỳ đổi mới, nhưng cho đến nay quan niệm về xã hội hóa giáo dục vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Vai trò của nhà nước và cộng đồng đối với việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Để xây dựng một xã hội lành mạnh, mỗi người dân, mỗi tổ chức xã hội, mỗi doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình. Việc doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình không chỉ giúp bản thân doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn gó phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

Tín ngưỡng thờ Mẫu là một tín ngưỡng nội sinh, phản ánh khát vọng của ngư dân nông nghiệp trồng lúa nước về một cuộc sống cơm no áo ấm, mưa thuận gió hòa. Tín ngưỡng thờ Mẫu có sự biến đổi cùng với sự biến đổi của đời sống xã hội; có sự ảnh hưởng của Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo vào trong nội dung và nghi lễ của mình và ngày càng đáp ứng nhu cầu tâm linh phong phú, đa dạng của người Việt.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Tác động của công nghệ hiện đại đến lối sống gia đình Việt Nam

Do sự tác đông của công nghê ̣hiên đai nên các giá trị lối sống gia đình Việt Nam truyền thống đang bi ̣biến đang bị mai một. Tuy nhiên, nguyên nhân làm biến dạng giá tri ̣lối sống gia đình truyền thống không phải là tiến bô ̣công nghê ̣hiên đ̣aị, mà là do con người quá lạm dụng, trở thành nô lệ của những sản phẩm.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Truyền thống đoàn kết của người Việt Nam trong bảo vệ Tổ quốc

Trong lịch sử chống thiên tai và ngoại xâm, đoàn kết trở thành nhu cầu và lẽ sống của người Việt. Đoàn kết trong bảo vệ Tổ quốc là truyền thống được hình thành từ thực tiễn đấu tranh giữ nước của nhiều thế hệ người Việt. Truyền thống đó có những giá trị to lớn về tư tưởng, có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày nay.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Những lầm lẫn trong nghiên cứu Khổng giáo

Nội dung bài viết cho thấy Khổng giáo là môt loai ḥình Nho giáo, Khổng giáo không phải là tôn giáo; xuất hiên trong xã hôi chiếm hữu nô lê; không phải bao giờ cũng là hê ̣tư tưởng chính thống ở Trung Quốc và Viêt Nam.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Các xu hướng biến đổi của tôn giáo hiện nay

Các xu hướng này đang tác động sâu sắc đến đời sống tôn giáo. Bức tranh tôn giáo không còn đơn điệu như những thế kỷ trước. Sự nở rộ của các hiện tượng tôn giáo mới, sự phân ly các tôn giáo truyền thống, quá trình toàn cầu hóa tôn giáo đang dẫn đến sự đadạng trong đời sống tôn giáo, từ đó hình thành bức tranh sinh động và phức tạp của đời sống tôn giáo đương đại.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Tư tưởng đạo đức trong tác phẩm Đại Việt sử ký toàn thư

Đại Việt sử ký toàn thư là một tác phẩm sử học chứa đựng nhiều tư tưởng đạo đức. Những tư tưởng này được tác phẩm thể hiện trên nhiều phương diện về quan niệm, nguồn gốc và vai trò của đạo đức trong đời sống. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Quan điểm của Nguyễn Đức Đạt về trách nhiệm xã hội

Nguyễn Đức Đạt (1824-1887) không chỉ là một vị quan, mà còn là một nhà giáo. Tư tưởng của ông được thể hiện trong nhiều tác phẩm, nhưng đáng chú ý nhất là Nam Sơn tùng thoại. Trong tác phẩm này, Nguyễn Đức Đat đã trình bày quan điểm của mình về trách nhiêm của cá nhân và của người cầm quyền đối với xã hôi.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Vai trò của tình cảm thẩm mỹ đối với hoạt động âm nhạc

Vai trò đó thể hiện ở chỗ, tình cảm thẩm mỹ là động lực mạnh mẽ thôi thúc các tác giả sáng tác ra nhiều tác phẩm âm nhạc hay, có giá trị, mang hơi thở cuộc sống và đi mãi cùng năm tháng; tình cảm thẩm mỹ giúp các nghệ sĩ biểu diễn hiểu đúng tinh thần của tác phẩm âm nhạc để chuyển tải đến người nghe; tình cảm thẩm mỹ giúp khán giả cảm nhận, lựa chọn được các tác phẩm xứng đáng, từ đó góp phần phát triển năng lực thẩm mỹ cho con người.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Vai trò của khoa học xã hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Nội dung bài viết cho thấy khoa học xã hội Việt Nam đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, sự phát triển của đất nước trong tình hình mới đang đặt ra cho khoa học xã hội nhiều vấn đề cấp bách. Sự giải đáp của khoa học xã hội về các vấn đề đó là cơ sở khoa học để Đảng và Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Quan điểm của một số nhà triết học phương Tây về tự do và pháp luật

Quan điểm của một số nhà triết học phương Tây như Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, J.J.Rousseau, Friedrich Hayek về tự do và pháp luật cho đến nay vẫn có nhiều nội dung có giá trị. Quan điểm của họ phản ánh tinh thần của thời đại, đó là tinh thần thượng tôn pháp luật, coi pháp luật là cơ sở đảm bảo cho tự do của con người.

8/30/2018 5:45:12 AM +00:00

Tư tưởng của V.I.Lênin về nhận thức và sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội

V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại. Di sản của Người vô cùng phong phú; đặc biệt trong tư tưởng về nhận thức và quá độ gián tiếp lên chủ nghĩa xã hội có nhiều điểm độc đáo, và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Việt Nam. Theo tư tưởng của V.I.Lênin, nét đặc trưng của quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là quá độ gián tiếp, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, nhưng kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ tư bản chủ nghĩa.

8/30/2018 5:45:12 AM +00:00

trung Tính hiện đại nhìn từ khía cạnh triết học

Ở Việt Nam, từ đầu thế kỷ XX trong nhiều lĩnh vực văn hóa, xã hội, thuật ngữ hiện đại hóa dần trở nên phổ biến với ý nghĩa canh tân, đổi mới theo hướng Âu hóa và trở thành vấn đề tư tưởng triết học, một động lực quan trọng của sự chuyển biến văn hóa - xã hội. Tuy vậy, thuật ngữ này chưa phản ánh hết mức độ sâu sắc và rộng lớn của thuật ngữ tính hiện đại, một trong những khái niệm có vị trí trung tâm trong suy nghĩ và hành động của nhân loại “thời hiện đại”, nhất là trong các xã hội Âu - Mỹ.

8/30/2018 5:45:12 AM +00:00

Tính hiện đại nhìn từ khía cạnh triết học

Ở Việt Nam, từ đầu thế kỷ XX trong nhiều lĩnh vực văn hóa, xã hội, thuật ngữ hiện đại hóa dần trở nên phổ biến với ý nghĩa canh tân, đổi mới theo hướng Âu hóa và trở thành vấn đề tư tưởng triết học, một động lực quan trọng của sự chuyển biến văn hóa - xã hội. Tuy vậy, thuật ngữ này chưa phản ánh hết mức độ sâu sắc và rộng lớn của thuật ngữ tính hiện đại, một trong những khái niệm có vị trí trung tâm trong suy nghĩ và hành động của nhân loại “thời hiện đại”, nhất là trong các xã hội Âu - Mỹ.

8/30/2018 5:45:12 AM +00:00

Năng lực tư duy phản biện của đội ngũ cán bộ Việt Nam hiện nay

Tư duy phản biện là kỹ năng quan trọng giúp họ phân tích, so sánh, đánh giá, lựa chọn nhằm tìm ra chủ trương, chính sách phù hợp với mục tiêu phát triển đất nước. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, năng lực tư duy phản biện của một bộ phận không nhỏ cán bộ còn hạn chế.

8/30/2018 5:45:12 AM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và phát triển

Hồ Chí Minh là một nhân vật kiệt xuất trong không gian Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO). Hồ Chí Minh là người nêu lên những quan điểm về văn hóa trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển văn minh, tiến bộ của nhân loại. Nhân dân Việt Nam đang vận dụng những quan điểm của Người về văn hóa vào cuộc sống hiện nay trong điều kiện môi trường văn hóa đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

8/30/2018 5:45:12 AM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm

Hồ Chí Minh là lãnh tụ đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức mới của con người Việt Nam. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có sắc thái riêng biệt. Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có tư tưởng về tiết kiệm. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm có giá trị khoa học và nhân văn to lớn. Giá trị đó thể hiện rõ nét ở sự giải thích mới của Người về vai trò, nội dung của tiết kiệm, về đối tượng và giải pháp thực hành tiết kiệm. Trong bối cảnh sự lãng phí tràn lan hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm càng trở nên giá trị và mang tính thời sự.

8/30/2018 5:45:12 AM +00:00

Nghiên cứu triết học - xã hội về môi trường sinh thái ở Việt Nam

Bài viết tổng hợp những kết quả nghiên cứu chủ yếu về môi trường sinh thái ở Việt Nam dưới góc độ triết học - xã hội trong 45 năm qua. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

8/30/2018 5:45:11 AM +00:00

Lý thuyết phê phán của trường phái Frankfurt

Lý thuyết phê phán của trường phái Frankfurt có ảnh hưởng mạnh mẽ tới trào lưu cánh tả phương Tây; đồng thời, trường phái này còn đi tiên phong trong việc chống lại ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa thực chứng và thuyết kỹ trị. Lý thuyết phê phán chỉ ra tác động tiêu cực của khoa học - kỹ thuật và tiến hành phê phán xã hội công nghiệp phát triển Tây Âu từ giác độ triết học xã hội.

8/30/2018 5:45:11 AM +00:00

Quan điểm biện chứng về chất và lượng

Theo quan điểm đó, chất và lượng tồn tại thống nhất với nhau ở sự vật, mỗi sự vật đều có nhiều chất và nhiều lượng, mỗi chất có một độ xác định về lượng, cách thức thay đổi về chất là nhảy vọt, còn cách thức thay đổi về lượng là dần dần, sự thay đổi về lượng sẽ chuyển hóa thành sự thay đổi về chất khi lượng đạt đến giới hạn lớn nhất hoặc nhỏ nhất, sự thay đổi về chất sẽ chuyển hóa thành sự thay đổi về lượng. Quan điểm biện chứng về chất và lượng có nội dung đơn giản. Ai cũng có thể dễ dàng nhận thức và vận dụng được quan điểm ấy trong hoạt động nhận thức của mình.

8/30/2018 5:45:11 AM +00:00

Rèn luyện khả năng tư duy phản biện cho sinh viên trong quá trình dạy học bậc đại học

Bài viết làm rõ vai trò của tư duy phản biện đối với việc phát triển trí tuệ của sinh viên (SV) và đề xuất một số biện pháp cơ bản nhằm rèn luyện khả năng này cho SV thông qua các hoạt động sư phạm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đào tạo ở các trường hiện nay.

8/30/2018 5:44:58 AM +00:00

Đề cương chi tiết môn những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác Lê - Nin II

Đề cương chi tiết môn những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lê - Nin II trình bày gồm hai phần chính: Kinh tế chính trị (chương IV, chương V) và Chủ nghĩa xã hội khoa học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:44:56 AM +00:00

Ebook Phải trái đúng sai: Phần 1 - NXB Trẻ

Là cuốn sách triết học đầu tiên trong bộ sách Cánh cửa mở rộng, Phải trái đúng sai tuy là một cuốn sách đòi hỏi nhiều suy luận, giá trị mà tập sách mang lại cho những độc giả kiên nhẫn là vô giá. Đọc cuốn sách này xong, bạn sẽ nhìn những vấn đề mâu thuẫn, trái ngược xung quanh bạn dưới con mắt khác: Hiểu và Thấu đáo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 cuốn sách.

8/30/2018 5:44:51 AM +00:00

Ebook Phải trái đúng sai: Phần 2 - NXB Trẻ

Sau đây là nội dung phần 2 cuốn sách. Là cuốn sách triết học đầu tiên trong bộ sách Cánh cửa mở rộng, Phải trái đúng sai tuy là một cuốn sách đòi hỏi nhiều suy luận, giá trị mà tập sách mang lại cho những độc giả kiên nhẫn là vô giá. Đọc cuốn sách này xong, bạn sẽ nhìn những vấn đề mâu thuẫn, trái ngược xung quanh bạn dưới con mắt khác: Hiểu và Thấu đáo.

8/30/2018 5:44:51 AM +00:00