of x

Xem chỉ tay - P7

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PDF
2 lần xem

Xem chỉ tay - P7. Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/xem-chi-tay-p7-n72ntq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin chia sẽ đến mọi người thư viện Xem chỉ tay - P7.Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Văn Hoá - Nghệ Thuật đưa vào cho mình.Xin mời đọc giả đang tìm cùng xem ,Thư viện Xem chỉ tay - P7 trong chuyên mục ,Văn Hoá - Nghệ Thuật được giới thiệu bởi bạn vanhoanghethuat đến mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Văn Hoá - Nghệ Thuật , có tổng cộng 15 page , thuộc thể loại .PDF, cùng chuyên mục còn có văn hoá, nghệ thuật,bói toán, chỉ tay, tìm hiểu đời người ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Những kinh nghiệm về khoa xem chỉ tay NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng 1 TIEÁP THEO PHAÀN VI Baøn tay cuûa NAPOLEON:, bên cạnh đó NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng 2 Trong taùc phaåm giaù trò Souvenirs Propheùtiques coù trình baøy hình veõ baøn tay cuûa hoaøng ñeá Napoleon vôùi nhöõng daáu hieäu vaø ñöôøng neùt chæ tay raát ñaëc bieät (xem hình) tö lieäu trích töø The book of the hand cua Fred Gettings – nhaø xuaát baûn cuûa Hamlyn 1965 London – New York – Sudney – Toronto, nói thêm Baøn tay cuûa nhaø vaên haøo Brenard Shaw Löu yù vuøng meùp tay döôùi ngoùn uùt roäng vaø nhieàu chæ phuï, ngöôøi gia
 1. NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng 1 TIEÁP THEO PHAÀN VI Baøn tay cuûa NAPOLEON:
 2. NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng 2 Trong taùc phaåm giaù trò Souvenirs Propheùtiques coù trình baøy hình veõ baøn tay cuûa hoaøng ñeá Napoleon vôùi nhöõng daáu hieäu vaø ñöôøng neùt chæ tay raát ñaëc bieät (xem hình) tö lieäu trích töø The book of the hand cua Fred Gettings – nhaø xuaát baûn cuûa Hamlyn 1965 London – New York – Sudney – Toronto. Baøn tay cuûa nhaø vaên haøo Brenard Shaw Löu yù vuøng meùp tay döôùi ngoùn uùt roäng vaø nhieàu chæ phuï, ngöôøi giaøu töôûng töôïng. (Tö lieäu cuûa Pieørre Abraham trong encyclopedie Francaise. Tom VII).
 3. NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng 3 Baøn tay cuûa moät chính trò gia: Löu yù hình tam giaùc, ñöôøng Thaùi döông vaø hình löôùi.
 4. NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng 4 Baøn tay cuûa ngöôøi ñoäc taøi taøn baïo: Löu yù ñöôøng maïng vaän daøi vaø coù ngoâi sao ôû hai ñaàu. Nhieàu cuø lao treân caùc goø vaø trí ñaïo coù daáu cheùo ôû choã bò ñöùt ñoaïn: ñaây laø maãu baøn tay cuûa nhaø ñoäc taøi Ñöùc Quoác Xaõ Hitler.
 5. NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng 5 Baøn tay cuûa moät vó nhaân: Löu yù caùc ñöôøng chæ vaø caùc daáu hieäu toát xuaát hieän treân baøn tay ôû nhöõng vò trí raát
 6. NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng 6 Baøn tay cuûa moät ngheä só noåi danh: Danh ca Enrico Caruso. Löu yù caùc daáu hieäu hình vuoâng vaø caùc ñöôøng chæ tay coù chóa 3.
 7. NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng 7 (baøn tay cuûa moät thöông gia) Töù sinh ñaïo coù ñöôøng chaïy thaúng leân ngoù Moäc tinh: coâng danh thaønh ñaït do chính mình. Ñöôøng maïng vaän daøi nhöng leäch chöùng toû cuoäc ñôøi coù nhieàu thay ñoåi, roõ neùt nhaát laø vaøo naêm 30 vaø 45 tuoåi.
 8. NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng 8 (Baøn tay cuûa moät Kyõ sö ñieän töû) Ñöôøng maïng vaän coù chóa 3: ñaït coâng danh ñôøi coù nhieàu thaønh coâng, phaùt trieån.
 9. NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng 9 (Baøn tay cuûa moät quaân nhaân) Baøn tay cuûa moät quaân nhaân ñaõ traûi qua nhieàu laàn sinh töû vaø traéc trôû trong tình yeâu, hoân nhaân…
 10. NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng 10 Maãu baøn tay cuûa nhaø danh hoïa Picasso (löu yù ñöôøng ñònh maïng daøi, daáu cheùo giöõa Taâm ñaïo vaø trí ñaïo, daáu noái töø Taâm ñaïo vôùi ñöôøng ñònh maïng ôû Taâm ñaïo).
 11. NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng 11 Baøn tay cuûa Thaùnh Gandhi: (löu yù ñöôøng ñònh maïng daøi ñeán trí ñaïo thì ngöøng. Trí ñaïo chóa 3 ôû cuoái ñöôøng Daáu cheùo, vuoâng ôû goø Moäc tinh, ñöôøng soïc doïc ôû goø Thaùi döông vaø theâm ngoâi sao.
 12. NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng 12 Baøn tay cuûa nöõ kòch só Ssrah Bernhadt (Tö lieäu möôïn trong Cheiro’ collection – The book of the hand – Fred gettings Hamlyn housse – 1965).
 13. NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng 13 Baøn tay nhieàu chæ. Ñaây laø maãu baøn tay cuûa ngöôøi deã bò beänh thaàn kinh. (aûnh chuïp trong Hancinsyenoisgy cuûa Andrew fitzliebret 1989)
 14. NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng 14 (Baøn tay cuûa moät nöõ Vaên só) Sinh ñaïo bò ñöùt ñoaïn nhöng nhôø ñöôøng sinh ñaïo ñoâi hoã trôï neân qua khoûi.
 15. NHÖÕNG KINH NGHIEÄM VEÀ KHOA XEM CHÆ TAY – Ñoøan Vaên Thoâng 15 Baøn tay nhieàu chæ: Ñaây laø maãu baøn tay cuûa ngöôøi ña caûm, nhaïy caûm, hay muûi loøng, xaùo ñoäng tinh thaàn, yeáu thaàn kinh. ***HEÁT***
15537

Sponsor Documents