Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 8 | Page: 37 | FileSize: 1.24 M | File type: PDF
of x

Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007. Tiêu chuẩn OHSAS 18001:20007 đưa ra những yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho một tổ chức. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho mục đích đánh giá chứng nhận phù hợp và cấp giấy chứng nhận phù hợp cho một Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/xay-dung-va-ap-dung-he-thong-quan-ly-an-toan-suc-khoe-nghe-nghiep-theo-tieu-chua-5ix1tq.html

Nội dung


 1. P & Q SOLUTIONS CO., LTD. LEADING SOLUTIONS, LEADING PEOPLE ! XÂY DỰNG & ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2010
 2. P & Q Solutions Leading Solutions, Leading People ! 2 CHƢƠNG TRÌNH Giới thiệu về ATSKNN & Quản lý ATSKNN;  Giới thiệu bộ tiêu chuẩn OHSAS 18000 & các yêu cầu của  tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007; Hệ thống QLATSKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007;  Nghỉ giữa giờ;  Các bƣớc thực hiện dự án OHSAS 18000 và công cụ quản  l ý dự án’ Q&A 
 3. P & Q Solutions Leading Solutions, Leading People ! 3 PHẦN 1: GIỚI THIỆU ATSKNN & QUẢN LÝ ATSKNN 3
 4. P & Q Solutions Leading Solutions, Leading People ! 4 ATSKNN qua hình ảnh 10/6/2010
 5. P & Q Solutions Leading Solutions, Leading People ! 5 An toàn sức khỏe và khả năng lao động Điều kiện an toàn sức khỏe nghề nghiệp Vệ sinh lao động không đảm Tai nạn lao động bảo Thƣơng tật Bệnh nghề nghiệp Mất/giảm khả năng lao động Tăng chi phí chăm sóc y tế
 6. P & Q Solutions Leading Solutions, Leading People ! 6 An toàn sức khỏe và Sản xuất kinh doanh “Nhiệm vụ đầu tiên của doanh nghiệp là phải tồn tại, nguyên tắc cơ bản của vấn đề kinh tế trong doanh nghiệp không phải là tối đa hóa lợi nhuận mà là - Tránh tổn thất” Peter Drucker
 7. P & Q Solutions Leading Solutions, Leading People ! 7 Giá của tổn thất Chi phí bệnh tật và • Chi phí thuốc, điều trị chấn thương $1 • Chi phí bồi thƣờng (bảo hiểm) Tài sản bị phá hủy  Ngừng sản xuất  Thay thế thiết bị  Chi phí nhân công tăng để tìm thay Phá hủy tài sản  thế ngƣời bị tai nạn Và các chi phí Các chi phí cho dụng cụ sử dụng khẩn  Khác không cấp và khôi phục sau tai nạn Được bảo hiểm Các chi phí điều tra tai nạn  $5 - 50 Các thủ tục và chi phí pháp lý  Các khoản phạt, trách nhiệm trong  tƣơng lai, Chi phí quản lý  Ý thức và động lực của nhân viên và  nhân viên mới Mất danh tiếng và các cơ hội kinh  doanh.
 8. P & Q Solutions Leading Solutions, Leading People ! 8 Hiệu ứng Domino trong ATSK Tổn thất, thƣơng tật Hiệu quả SXKD Tai nạn
 9. P & Q Solutions Leading Solutions, Leading People ! 9 Áp lực với các doanh nghiệp về ATSKNN Yêu cầu tối ƣu hóa từ bên trong Yêu cầu của cơ quan (tăng h/suất s/dụng NS, quản lý nhà nƣớc tránh bồi thường…) (ATLĐ, giảm tai nạn & bệnh NN) Áp lực Yêu cầu của khách với hàng và ngƣời tiêu doanh nghiệp dùng (trách nhiệm xã hội) Cộng đồng xung quan và thông tin đại chúng (ảnh hưởng đến sản xuất, hình ảnh, bồi thường…) Yêu cầu từ nhân viên (môi trường làm việc lành mạnh, tránh bệnh, tai nạn nghề nghiệp)
 10. P & Q Solutions Leading Solutions, Leading People ! 10 Mối quan tâm chung Có khả năng lao động Tránh tổn thất trong SXKD hiện tại và tƣơng lai Loại bỏ/giảm nguy cơ Tránh thƣơng tật và bệnh thƣơng tật và bệnh Làm việc ở điều kiện Tạo nơi làm việc đảm bảo đảm bảo ATSKNN ATSNN QUẢN LÝ ATSKNN THEO OHSAS 18000
 11. P & Q Solutions Leading Solutions, Leading People ! 11 Xác định mối nguy và khả năng tổn thất Đánh giá rủi ro Phát triển các biện Pháp kiểm soát Áp dụng biện Pháp kiểm soát Chính sách và mục tiêu ATSK Xem xét sự thỏa đáng của kiếm soát
 12. P & Q Solutions Leading Solutions, Leading People ! 12 Lợi ích của áp dụng OHSAS •Tăng cơ hội XK & thâm nhập TT, •Nâng cao uy tín & hình ảnh của DN, •Giảm các khoản tiền phạt, •Tăng hiệu quả K/tế của H/động •Tăng hiệu suất sử dung NS, •Giảm chi phí cho đền bù, ATSKNN, •Phát triển bền vững, •Hạn chế các tổn thất trong trƣờng •Giảm nhu cầu kiểm tra, thanh tra từ hợp tại nạn, khẩn cấp các cơ quan QLNN. •Phƣơng pháp tốt trong việc phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu thiệt hại, •Đƣợc sự đảm bảo của bên thứ ba, •Có thể dẫn đến giảm phí bảo hiểm •Vƣợt qua rào cản kỹ thuật trong hằng năm, thƣơng mại, •Thúc đẩy quá trình giám định thiệt •Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá hại cho các yêu cầu bảo hiểm
 13. P & Q Solutions Leading Solutions, Leading People ! 13 PHẦN 2: BỘ TIÊU CHUẨN OHSAS 18000 VÀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 13
 14. P & Q Solutions Leading Solutions, Leading People ! 14 OHSAS 18000 là gì?  Bộ tiêu chuẩn OHSAS 18000: đƣợc phát triển bởi Viện tiêu chuẩn Anh – BSI,  đƣa ra các yêu cầu cho một hệ thống quản lý ATSKNN, giúp tổ  chức:  Kiểm soát các rủi ro về ATSKNN, và  Cải tiến hoạt động. tiêu chuẩn trong bộ OHSAS 18000:  Các OHSAS 18001:1999-Hệ thống quản lý ATSKNN – Các quy định,  OHSAS 18001:1999-Chỉnh sửa lần 1:2002,  OHSAS 18002:2000-Hệ thống quản lý ATSKNN-Các chỉ dẫn cho  việc áp dụng OHSAS 18001:1999, OHSAS 18001:2007-Hệ thống quản lý ATSKNN-Các yêu cầu. 
 15. P & Q Solutions Leading Solutions, LeadingQ Solutions P & People ! 15 Leading Solutions, Leading People ! OHSAS 18001 – Các khái niệm cơ bản An toàn và sức khỏe nghề nghiệp: Các điều kiện hoặc yếu tố ảnh  hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe của nhân viên hoặc những người làm công (bao gồm cả các công nhân thời vụ, người của nhà thầu), khách đến thăm, hoặc những người khác tại nơi làm việc, Nơi làm việc: Bất kỳ vị trí vị thực tế mà ở đó các hoạt động liên  quan đến công việc được thực hiện dưới sự kiểm soát của tổ chức, Mối nguy: Nguồn phát sinh, tình huống hoặc hành động có khả  năng gây hại về mặt bệnh tật hoặc thương tật cho con người hoặc kết hợp của các hậu quả này. Xác định mối nguy: Quá trình nhận biết sự tồn tại của một mối nguy  và xác định các đặc tính của mối nguy này.
 16. P & Q Solutions Leading Solutions, Leading People ! 16 OHSAS 18001 – Các khái niệm cơ bản Rủi ro: Sự kết hợp giữa khả năng của việc xảy ra một sự cố  hoặc tiếp xúc nguy hiểm với và mức độ nghiêm trọng về thương tật hoặc bệnh gây ra bởi sự cố hoặc tiếp xúc này, Đánh giá rủi ro: Quá trình tổng thể để xác định mức độ rủi ro  xuất hiện từ các mối nguy, có xem xét đến các biện pháp kiểm soát hiện hành và quyết định xem rủi ro đó có thể chấp nhận được, Rủi ro có thể chấp nhận đƣợc: Là các rủi ro đã được giảm  thiểu đến mức độ mà tổ chức có thể bỏ quan được, có xem xét đến các trách nhiệm về pháp luật và chính sách an toàn, sức khỏe nghề nghiệp của mình,
 17. P & Q Solutions Leading Solutions, Leading People ! 17 OHSAS 18001 – Các khái niệm cơ bản Bệnh: điều kiện nguy hiểm có thể xác định được về thân thể  hoặc trí não gây ra bởi và/hoặc làm cho xấu đi bởi các hoạt động làm việc hoặc các tình huống liên quan đến công việc, Sự cố: Sự kiện liên quan đến công việc mà ở đó xảy ra, hoặc  đã có thể xảy ra, thương tật hoặc bệnh hoặc tử vong
 18. P & Q Solutions Leading Solutions, Leading People ! 18 OHSAS 18001: Nguyên nhân Vs Kiểm soát Nguyên nhân N/nhân gốc trực tiếp Các yếu tố cá Tiếp xúc Tai nạn Các hoạt động, nhân & nghề đ/kiện k an toàn nghiệp Các chƣơng Kiểm soát Kiểm tra và Phản ứng và trình và thủ tiếp xúc khắc phục hạn chế tục Hệ thống quản lý
 19. P & Q Solutions Leading Solutions, Leading People ! 19 Cơ sở cho Hệ thống OHSAS 18000 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Hệ thống OHSAS Hệ thống yêu cầu pháp luật 18000 Mong muốn của cấp quản lý
 20. P & Q Solutions Leading Solutions, Leading People ! 20 OHSAS 18001:2007 – Tóm tắt các yêu cầu CHÍNH SÁCH 4.3.1. Xác định mối nguy, ATSKNN đánh giá và kiểm soát rủi 4.4.1. Nguồn lực, ro 4.3 LẬP vai trò 4.3.2. Yêu cầu pháp luật KẾ HOẠCH và trách nhiệm và các yêu cầu khắc 4.4.2. Năng lực, 4.3.3. Mục tiêu và nhận thức và đào Chƣơng trình quàn lý tạo ATSKNN 4.4.3 Trao đổi TT, tham gia, tham 4.4 THỰC vấn 4.6. XEM XÉT HỆN TÁC CỦA LÃNH ĐẠO 4.4.4. Tài liệu NGHIỆP 4.4.5. Kiểm soát tài liệu 4.5.1. Giám sát và đo lƣờng 4.4.6. Kiểm soát hoạt động điều hành 4.5.2. Đánh giá sự tuân thủ 4.4.7. Chuẩn bị và 4.5.3. Điều tra sự cố, Sự 4.5 KIỂM TRA ứng phó với tình KPH và hành động KP-PN trạng khẩn cấp 4.5.4. Hồ sơ và quản lý hồ sơ 4.5.5. Đánh giá nội bộ
661359

Tài liệu liên quan


Xem thêm