Webbased Cs model

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 33 | FileSize: 2.03 M | File type: PPT
of x

Webbased Cs model. Mục đích chính của dự án này là phát triển một phiên bản web của một IDE tức là, Web dựa trên IDE (mã trong các đám mây) cho StrutsDự án Để xem giao diện và các thành phần điều khiển của kiến trúc MVC. Cho phép người dùng để tạo ra các trang XHTML bằng cách sử dụng kéo và thả cơ chế.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/webbased-cs-model-2c31tq.html

Nội dung


 1. We bbas e d CSXD Mong trên nln WWW de ề ứng dụ Nội dung No rmalizatio n CS Mo de l Wo rld Wide We b We bbas e d CS Mo de l CGI WS PI    
 2. Normalization Đặt vấn đề Chương trình khách Quản lý Cán bộ Chương trình phục vụ Về những khó khăn khi Chương trình Quản lý Cán bộ khách Quản lý Tài xây dựng và phát triển Chươvụ trình ng CSS Chương trình phục vụ khách Quản lý Quản lý Tài vụ Công văn Chương trình khách Quản lý Cán bộ Chương trình Chương trình phục vụ •Phức tạp, đòi hỏi có khách Quản lý Tài Quản lý Công văn Chươvụ trình kinh nghiệm khi ng khách Quản lý •Phân tích thiết kế Công văn xây dựng và cài đặt hệ Máy Server Các máy Client thống. •Bảo trì và phát triển ? Đơn giản hoá mở rộng.    
 3. Normalization Các máy Thin Client (Terminals) Giải pháp 3 tie r C/S Sys tem Display Display Display Control Control Control Thin Client Display Máy Control C.trình C.trình C.trình Application ứng ứng ứng Server dụng dụng dụng Server (Terminal QLCB QLTV QLCV Server) Application Process Data Data Data Access Access Access Máy Server DataBase Server Data Database Server Access    
 4. Normalization Giải pháp Software Mode l? Mục tiêu  • Chỉ cần một chương trình  client cho mọi chương  Chương trình phục vụ trình ứng dụng. Chương trình Quản lý Cán bộ khách chuẩn • Không cần thay đổi  Chương trình phục vụ chương trình client khi  Quản lý Tài vụ phát triển mở rộng.  Chương trình Chương trình phục vụ khách chuẩn Quản lý Công văn • Thống nhất trên phạm vi  rộng. Máy Server Các máy Client    
 5. Normalization Normalization CS Model Chương trình Chương trình phục vụ khách chuẩn Common Gateway Quản lý Cán bộ Chương trình Chương trình phục vụ khách chuẩn Quản lý Tài vụ Chương trình phục vụ Chương trình Quản lý Công văn khách chuẩn Các máy Client Máy Server    
 6. WWW World Wide Web Dịch vụ cung cấp thông tin trên nền siêu văn bản Xây dựng theo mô hình Client/ Server Phần mềm phía máy khách Phần mềm phục vụ phía server Tổ chức giao tiếp & trình diễn Cung cấp siêu văn bản với  HyperText Transport Protocol Web Browser Web Server Các tệp (HTTP Server) siêu văn bản Web Browser    
 7. WWW How Web Server Work Client connects with  Web Server WWW HyperText Client requests a  document WWW HyperText After retrieving the  requested document  document, The Web  is sent to client Browser renders the WWW HyperText document & dipslays it WWW HyperText connection is closed    
 8. WWW Query String & Response String Web HyperText HyperText HyperText Browser Câu hỏi Web Trả lời Browser HTTP Server Web Browser Trả lời trên nền HTLM SERVER CLIENTS    
 9. WWW Number of Hits in a while Web HyperText HyperText HyperText Browser Web Browser millions hits in an hours! HTTP Server Web Browser SERVER CLIENTS    
 10. WebBased CSS WebBased CS Model Mô hình xây dựng ứng dụng trên  nền WWW Mô hình Client Server chuẩn hoá với Common Gateway là WebServer Web Browser Chương trình phục vụ CoWmo SGrveway Quản lý Cán bộ m eb n e ater Web Browser Chương trình phục vụ Quản lý Tài vụ Chương trình phục vụ Quản lý Công văn Web Browser Máy Server Các máy Client    
 11. WebBased CSS CGI Common Gateway Interface HyperText HyperText HyperText DataBase Server HTTP Server CGI variables CGI Máy S e rve r    
 12. WebBased CSS CGI Chương trình ứng dụng Web Browser DataBase HyperText HyperText HyperText Server Web Browser DBAPI HTTP Server Web Chương trình  CGI ứng dụng Browser Máy SERVER CLIENTS DBAPI – DataBase Application Programming Interface    
 13. WebBased CSS CGI Chương trình ứng dụng dùng CGI Siêu văn bản được sinh một cách “động” theo yêu cầu của người dùng Web Browser DataBase HyperText HyperText HyperText Server Web Browser DBAPI HTTP Server Web Chương CGI Browser trình ứng dụng M¸y SERVER CLIENTS DBAPI – DataBase Application Programming Interface    
 14. WebBased CSS CGI Chương trình ứng dụng dùng CGI Web Browser DataBase HyperText HyperText HyperText Server Web Browser ODBC HTTP Server Web Chg trình  CGI Browser ứng dụng Máy SERVER CLIENTS ODBC – Open DataBase Conectivity    
 15. WebBased CSS CGI Chương trình ứng dụng dùng CGI Web Browser DataBase HyperText HyperText HyperText Server Web Browser DBAPI ODBC HTTP Server Web Chương trình Browser CGI ứng dụng Máy SERVER CLIENTS Ngôn ngữ lập trình có thể sử dụng: - Tất cả các ngôn ngữ lập trình hỗ trợ các hàm vào ra chuẩn và hàm lấy biến môi trường. - Có thư viện DBAPI của DataBase Server hoặc hỗ trợ giao tiếp   ODBC.  
 16. WebBased CSS CGI Web Server với CGI Applications Client fill in the form WWW DataBase and ... connection is closed submit the form to the  WWW DataBase Web Server Web Server passes data  from the form filled by  client to CGI App. WWW DataBase and sends output of CGI App. to client WWW DataBase connection is closed    
 17. WebBased CSS CGI Sessions – các phiên giao tiếp Mỗi ứng dụng sử lý dữ liệu trên nền Web sẽ được tiến hành qua nhiều  phiên giao tiếp: Mỗi phiên bắt đầu bằng một yêu cầu kết nối từ client, Phiên giao tiếp kết thúc ngay sau khi client nhận được thông tin hồi  đáp từ Web Server. Server không lưu trữ các kết quả (dữ liệu tính toán trung gian của  ứng dụng) của phiên giao tiếp. Lập trình viên phải chủ động tổ chức  lưu trữ các kết quả này hoặc trên server hoặc trên form giao tiếp.    
 18. WebBased CSS CGI HyperText form với ứng dụng dùng CGI HyperText form được dùng để thiết kế giao diện với người dùng    
 19. WebBased CSS CGI HyperText form với ứng dụng dùng CGI Các thẻ tạo form textbox Radio button Check box combo box  display_ option  .VnArial .VnCourier ... .VnBlack .VnTime    
 20. WebBased CSS CGI HyperText form với ứng dụng dùng CGI Các thẻ tạo form  default_text_value  Textarea    
668916