Viêm khớp dạng thấp part10

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Viêm khớp dạng thấp part10. Tuổi trên 15, giới nữ, tổn thương nhiều khớp; dấu X quang điển hình va VKDT xuất hiện sớm, có nốt thấp, yếu tố dạng thấp dương tính cao, có biến chứng viêm mạch máu C. Tuổi trung niên, giới nữ, tổn thương nhiều khớp, tổn thương X quang nặng va sớm, có nốt thấp, yếu tố dạng thấp dương tính cao, có biến chứng ngoai khớp D.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/viem-kho-p-da-ng-tha-p-part10-m3rutq.html

Nội dung


  1. nÆng va sím, cã nèt thÊp, yÕu tè d¹ng thÊp dư¬ng tÝnh cao, cã biÕn chøng ngoai khíp B. Tuæi trªn 15, giíi n÷, tæn thư¬ng nhiÒu khíp; dÊu X quang ®iÓn h×nh va VKDT xuÊt hiÖn sím, cã nèt thÊp, yÕu tè d¹ng thÊp dư¬ng tÝnh cao, cã biÕn chøng viªm m¹ch m¸u C. Tuæi trung niªn, giíi n÷, tæn thư¬ng nhiÒu khíp, tæn thư¬ng X quang nÆng va sím, cã nèt thÊp, yÕu tè d¹ng thÊp dư¬ng tÝnh cao, cã biÕn chøng ngoai khíp D. Mäi løa tuæi, ë n÷, víi m« t¶ tæn thư¬ng như c©u A E. Mäi løa tuæi, víi m« t¶ tæn thư¬ng như c©u B 7. C¸c biÖn ph¸p ®iÒu trÞ nao sau ®©y nªn ®ưîc ¸p dông cho bÖnh nh©n VKDT hiÖu qu¶ A. Gi¸o dôc søc khoÎ, ¨n uèng va nghØ ng¬i ®óng, tËp luyÖn ngay tõ giai ®o¹n ®Çu cña bÖnh va phôc håi chøc n¨ng khíp; phÉu thuËt
  2. chØnh h×nh xư¬ng (nÕu cÇn); dïng thuèc c¬ b¶n va ®Æc hiÖu la chÝnh, ®iÒu trÞ triÖu chøng la phô B. Gi¸o dôc søc khoÎ, ¨n uèng ®óng, vËt lý trÞ liÖu phôc håi chøc n¨ng, phÉu thuËt chØnh h×nh xư¬ng, can thiÖp vao gen, c¶i t¹o m«i trưêng sèng va ®iÒu trÞ triÖu chøng C. Gi¸o dôc søc khoÎ, ¨n uèng va nghØ ng¬i ®óng, vËt lý trÞ liÖu phôc håi chøc n¨ng khíp, dïng thuèc c¬ b¶n va ®Æc hiÖu va thuèc ®iÒu trÞ triÖu chøng D. Gi¸o dôc søc khoÎ, ¨n uèng ®Çy ®ñ chÊt, vËt lý trÞ liÖu, dïng thuèc ®iÒu trÞ triÖu chøng va ®Æc hiÖu la chÝnh, ®iÒu trÞ triÖu chøng la phô 518 Copyright@Ministry Of Health E. CÇn chän A va B míi toan diÖn 8. Nguyªn t¾c dïng thuèc trong ®iÒu trÞ chøng tý la
  3. A. ¤n th«ng kinh m¹ch, hanh khÝ ho¹t huyÕt B. Lu«n ph¶i ®ång thêi khu phong, t¸n han, trõ thÊp va xem biÓu hiÖn khÝ nao nÆng h¬n ma gia gi¶m theo thiªn th¾ng C. Ph¶i phèi hîp: khu phong, t¸n han, trõ thÊp, thanh nhiÖt va bæ hư D. ¤n th«ng kinh l¹c, khu phong thÊp, hanh khÝ ho¹t huyÕt E. C¶ A va B míi ®ñ 9. Trong nguyªn t¾c ®iÒu trÞ chøng tý theo YHCT ngoai ch©m cøu, dïng thuèc cßn ph¶i chó ý ®iÒu g× sau ®©y A. ChÕ ®é ¨n ë cÇn kiªng chÊt chua, chÊt mÆn, chÊt tanh va chÊt bÐo mì tïy thuéc vao thÓ bÖnh B. TuyÖt ®èi kh«ng ®ưîc uèng rưîu v× rưîu thuéc dư¬ng, trî háa thiªu ®èt chÊt ©m C. Kh«ng nªn dïng thuèc bæ ngay ë giai ®o¹n bÖnh míi ph¸t v× sÏ lam cho khÝ huyÕt trÖ, lam ta khÝ cÊt l¹i thanh bÖnh khã trÞ
  4. D. C©u A va B ®óng E. C¶ 3 c©u A, B, C ®Òu ®óng 10. Bai thuèc gåm phßng phong, ®ư¬ng quy, hoang cÇm, xÝch lÞch, h¹nh nh©n, tÇn giao, c¸t c¨n, khư¬ng ho¹t, quÕ chi, cam th¶o dïng chØ ®Þnh ®iÒu trÞ A. Phong tý B. Han tý C. ThÊp tý D. NhiÖt tý E. Phong tý va thÊp tý 11. Bai thuèc B¹ch hæ quÕ chi thang gia vÞ (gåm: th¹ch cao, tri mÉu, thư¬ng truËt, tang chi, ng¹nh mÔ, quÕ chi, hoang b¸, kim ng©n, phßng kû), dïng chØ ®Þnh ®iÒu trÞ thÓ A. Phong tý hay lÞch tiÕt phong
  5. B. ThÊp tý hay tÝch bèi thèng C. NhiÖt tý hay lÞch tiÕt phong, h¹c tÊt phong D. Phong thÊp nhiÖt tý E. Phong thÊp han tý
327728