Xem mẫu

 1. Ạ Ậ Ự Ễ Ố Ủ Ộ Ợ Ẻ ẢNH ĐẶ Ệ Ạ Ố ĐÀ NẰ LÊ ĐỨ Ọ ậ ả ệ Ngày đăng bài: 30/09/2020 ắ ứ ự ạ ạt độ ộ ợ ẻ ảnh đặ ệt trên đị ố Đà Nẵ ế ả ứ ấ trên đị ố Đà Nẵ ệ hơn 2700 trẻ ảnh đặ ệt. Đà ẵng cũng đã chú trọng đế ỗ ợ ẻ ảnh đặ ệt và đã mang lạ ệ ả ế ự ỗ ợ ẻ ảnh đặ ệ ẫ ều khó khăn như: nguy cơ mấ ẻ ộng đồ ạ ạ ạ ự ẻ ạ ẻ ạ ậ ẻ ị ạn thương … ết cũng đề ấ ả ủ ạt độ ộ ỗ ợ ẻ ế ật đượ ở ố Đà Nẵ ệ ừ ẻ ảnh đặ ệ ộ ỗ ợ ẻ ảnh đặ ệ ố Đà Nẵ ở đầ ả ệ, chăm sóc trẻ ảnh đặ ệ ầ ự ứ ủ ể ộ ững năm qua, trong phạ ả nước và trên đị ố * ảng viên Khoa Cơ bản, Trường Cao đẳ ề Đà Nẵ
 2. TRƢỜNG ĐẠ Ọ ẬT, ĐẠ Ọ Ế Đà Nẵng nói riêng đã có nhiều chính sách, chương trình và vận độ ộ ằ ả ả ề cơ hộ ển cũng như tiế ậ ị ụ chăm sóc y tế ụ ả ệ hăm sóc trẻ ị ụ ợ ủ ẻ ữ ế ộc. Đả ả ự ệ ốt hơn quyề ẻ em, đặ ệ ẻ ảnh đặ ệ đó, nâng cao nhậ ứ ệ ủ ấ ổ ứ gia đình ộ ệ ự ệ ề ủ ẻ ạo điề ện để ọ ẻ đượ ạ ạ ế ối đa tình trạ ẻ ị ạ ạn thương tích, đặ ệ ạ đuối nướ ự ế ỗ ợ ẻ ảnh đặ ệt trên đị ố Đà Nẵ ệ ẫn chưa thự ự ế ồ ực để ỗ ợ ẻ ảnh đặ ệ ế ữ ấn đề liên quan đế ẻ ả đặ ệ đó sẽ ầ ự ệ ủa các em cũng như tạ ự ể ề ữ ủ ội nói riêng và đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm và nghĩa vụ ủ ọi ngườ ất là đố ớ ộ ế ử ụng phương ậ ệ ứ ấp, đó là phương ệ ữ ồ ệ ẵn như: các thông tin từ ồn như sách, tạp chí, báo cáo liên quan đế ỗ ợ đố ớ ẻ ảnh đặ ệ ạ ố Đà Nẵng. Qua đó, đề ấ ộ ố ả ủ ộ ợ ẻ ảnh đặ ệt trên đị ố Đà ẵ ệ ộ ứ ộ ố ệm cơ bả ẻ ều định nghĩa khác nhau về ẻ em tùy theo góc độ ế ậ ố ổ ức đưa ra những định nghĩa khác nhau về ẻ em, nhưng căn cứ để đưa ra định nghĩa về ẻ ững điể ựa vào độ ổ ầ ế ố ể ới đề ấy độ ổ ẻ em là dướ ỉ ả ố ấy độ ổ ấp hơn là ặc 17, đặ ệ ố ấy độ ổi là 20 theo Công ướ ủ ợ ố ề ề ẻ em: “Trẻ em có nghĩa là mọi người dướ ổ ừ trườ ợ ậ ụ ớ ẻ em đó có quy đị ổ ớm hơn” Ở ệ ậ ả ệ Chăm sóc và Giáo dụ ẻ em năm 2004 và Luậ ẻ em năm 2016 quy định: “Trẻ người dướ ổi” ạ ủ ế ả ử ụ ệ ẻ người dướ ổ ợ ớ ự ễn đị ứ ở ẻ đế ổ ới đượ ồ ặ ển sang nhà lưu trú nên chưa có điề ệ ồ Điề ợ ố Công ướ ủ ợ ố ề ề ẻ Điề ậ ẻ
 3. Ạ Ậ Ự Ễ Ố ẻ ảnh đặ ệ ững đối tượ ộ ẻ ả đặ ệ ẽ ự ế ộ ừ ố ững giai đoạ ể ế ủa đất nước, vào đặc điểm văn hóa củ ỗ ộ ậ ở các nướ ặ ột đất nước nhưng ở ừng giai đoạn khác nhau cũng có quan niệ ề ấn đề ẻ ảnh đặ ệ ệ ề ẻ ảnh đặ ệt như sau: “Trẻ ảnh đặ ệ ẻ ảnh không bình thườ ề ể ấ ặ ần, không đủ điề ệ ự ệ ền đượ ố ền đượ ả ệ ền được chăm sóc, nuôi dưỡ ề ọ ậ ầ ự ỗ ợ ệp đặ ệ ủa Nhà nước, gia đình và xã hội để đượ ập gia đình, cộng đồng” Năm 2016, quan niệ ề ẻ ảnh đặ ệ ự thay đổ ả Điề ậ ẻ em năm 20 ẻ ảnh đặ ệ ồm 14 đố tượ ẻ ồ ả ẹ ẻ ị ỏ rơi; trẻ em không nơi nương tự ẻ ế ậ ẻ ễ ẻ ạ ậ ẻ ệ ẻ ả ỏ ọ ế ống chưa hoà ổ ậ ụ ọc cơ sở ẻ ị ổ ạ ọ ề ể ấ ầ ị ạ ự ẻ ị ộ ẻ ị ạ ụ ẻ ắ ệ ể ặ ệ ải điề ị ộ ộ ặ ộ ậ ẻ em di cư, trẻ ạ ị ạn chưa xác định đượ ẹ ặc không có người thân chăm sóc ế ẻ ảnh đặ ệt đượ ứu theo quy đị ủ ậ ẻ em năm 2016. Thông qua nhậ ệ ẻ ảnh đặ ệt theo quy đị ủ ậ ệ ị đị ố 56/2017/NĐ ấ ần đông trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặ ệt đề ế ố ộ ạ ậ ể ạt độ ả ộ ấ ị ụ ộ ệ ỗ ợ ẻ ảnh đặ ệ ầ ải lưu ý đến đặc điểm này để ững tác độ ợp, để đem lạ ệ ả ỗ ợ ố ấ ẻ ảnh đặ ệ ộ ộ ề ộ ọc độ ập, có đối tượ ứ ệ ố ận và phương pháp nghiên cứ Năm 2004, Bộ ụ Đào tạ ế đị ố 35/2004/GDĐT ngày 11/10/2004 ban hành mã ngành và công ậ ộ ột ngành đào tạ ậc đạ ọ ể ừ đó, nhiều trườ đẳng, Đạ ọc đã tiến hành đào tạ ộ ảng 10 năm trở ại đây, từ ết đị ố 32/2010/QĐ ủ ủ tướ ủ ề “Phê ệt Đề ể ề ội giai đoạ ội đượ ắc đến như mộ ề ọ ạ ệ Điề ậ ả ệ, Chăm sóc và Giáo dụ ẻ ả Điề ậ ẻ
 4. TRƢỜNG ĐẠ Ọ ẬT, ĐẠ Ọ Ế ệ ộ ộ ố ế và các trường đào tạ ộ ố ế ố ất định nghĩa về ội như sau: “Công tác xã hộ ề ệ ả ế ấn đề ớ ố ệ ủa con ngườ đẩ ự thay đổ ộ ộ ử ụ ọ ế ề hành vi con ngườ ậ ề ệ ố ộ ệ ự tương tác của con người và môi trườ ống” ộ ộ ề ộ ạt độ ệ ằ ợ giúp các cá nhân, gia đình ộng đồng nâng cao năng lực đáp ứ ầu và tăng cườ ức năng xã hội, đồ ời thúc đẩy môi trườ ộ ề ồ ự ị ụ ằ ia đình và cộng đồ ả ế ừ ấn đề ộ ần đả ả ộ ội đố ớ ẻ ảnh đặ ệ ậ ẻ đó có bả ệ ẻ ấp độ ấp độ ừ ả ể ủ ẻ ấp độ ệ ả ể ủ ấp độ ỗ ợ ụ ồ ậ ả ệ ẻ ấp độ theo quy đị ủ ậ ẻ em năm 2016 đã thể ện rõ tư tưở ả ọ ệ ừa, ngăn chặ ẻ em rơi vào hoàn cảnh đặ ệ ị ờ ả ế ả ẹ ảnh đặ ệ ủ ẻ ợ ẻ ảnh đặ ệ ụ ồ ứ ỏ ầ ậ ộng đồ Như vậ ộ ớ ẻ ảnh đặ ệ ạt độ ằ ợ ẻ ả đặ ệt và gia đình, các cá nhân, cộng đồ nâng cao năng lực đáp ứ ầ ủ ẻ ảnh đặ ệt và tăng cườ ứ năng xã hội, đồ ời thúc đẩy môi trườ ộ ề ồ ự ị ụ ằ ẻ ảnh đặ ệt, gia đình củ ẻ ộng đồng nơi trẻ ố ả ế ấn đề ội có liên quan đế ẻ ảnh đặ ệ ừ ngăn chặ ẻ em rơi vào hoàn cảnh đặ ệ ị ờ ả ế ả ẹ ảnh đặ ệ ủ ẻ ợ ẻ ảnh đặ ệ ụ ồ ứ ỏ ầ ục đạo đứ ện, ngăn chặ ử ị ời các hành vi để ẻ em rơi vào hoàn cả đặ ệ ần đả ả ệ ự ệ ề ẻ ất lượ ộ ố ẻ ảnh đặ ệ ự ạ ạt độ ợ giúp đố ớ ẻ ảnh đặ ệ ở Đà Nẵ ệ ố Đà Nẵ ện có hơn 235 nghìn trẻ em dướ ổi. Trong đó, có hơn ẻ ảnh đặ ệ ầ ẻ ộ ẻ ộ ể ố ội nướ ộ ộ ủ nghĩa Việ ậ ẻ ộ ị ậ ộ , Nxb. Lao độ ộ ộ Điề ậ ả ệ, Chăm sóc và Giáo dụ ẻ
 5. Ạ Ậ Ự Ễ Ố ố ẻ ảnh đặ Dù cuộc sống còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, các em vẫn nỗ lực vươn lên nhờ sự quan tâm chăm sóc của nhà nước và toàn xã hội ững năm qua, cùng vớ ệ ự ệ ch năng độ ể ế ố Đà Nẵng đã không ngừng chăm lo đế ấn đề ộ ể ự ệ ệ ả các chương trình bả ệ, chăm sóc và giáo dụ ẻ ần đem lạ ột môi trườ ộ ạ ảo đả ự ể ệ ủ ẻ Thực hiện chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em, thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở ngành, đoàn thể trên cơ sở nhiệm vụ công tác của đơn vị phải xây dựng kế hoạch thực hiện lồng ghép với các nội dung bảo vệ chăm sóc trẻ em và Ủy ban nhân dân các quận, huyện lồng ghép vào trong chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt, năm 2012, thành phố đã ban hành chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, đó có trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ nhiễm HIV/AIDS, trẻ thuộc diện gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc thuộc diện hộ nghèo. Nhờ đó, mà số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn được chăm sóc ngày một tốt hơn. Đà Nẵ g cũng đã không ngừng chăm lo đế ấn đề ộ ể ệ ả các chương trình bả ệ, chăm sóc và giáo dụ ẻ ần đem lạ ộ trườ ộ ạ ảo đả ự ể ệ ủ ẻ Đặ ệ ấ ội đoàn thể, địa phương, các tổ ức, cá nhân trên đị ố cũng ự chăm lo chu đáo đố ớ ẻ ẻ ộ ẻ ảnh đặ ệ ạo điề ệ ụ hưởng đầy đủ ỗ ợ ủa nhà nướ ộ g đồng thông qua các chương trình họ ổ ọ ề ựng nhà tình thương; trợ ấp thường xuyên, độ ất. Các chương trình phẫ ậ ẩ ẫ ậ ắ ẫ ậ ụ cườ ụ ồ ức năng cho trẻ ọc để ệ ớ ệ ớ ế ật đố ớ ẻ em dướ ổ ừ ẻ ị ạ ụ qua môi trườ ạ … là những chương trình mang đầy ý nghĩa nhân văn, góp phầ ự ệ ủ trương của Đả ệc chăm lo cho trẻ em trên đị ố Hơn 600 trẻ ảnh đặ ệ ại các phường trên đị ố Đà ẵng đượ ở ồ sơ quả ừ ự ện thí điểm “Xã phườ ố ộ ớ ẻ em”. Xác đị ẻ ảnh đặ ệt là đối tượ ầ ấ ự ợ ừ ạt độ ộ ấ ị ụ ộ ế ừ 5 năm nay, Trung tâm đã đề ất và huy độ ồ ự ừ ổ ứ Bùi Minh (2019), “Đà Nẵng: Phát động Tháng hành độ ẻ em năm 2019” ậ
 6. TRƢỜNG ĐẠ Ọ ẬT, ĐẠ Ọ Ế ỗ ợ 6 địa phương thự ện thí điể ới trung bình 100 trườ ợ ỗ phườ ế ả bước đầ ấ ỉ giúp nâng cao năng lự ệ ố ả ệ ẻ ự ộng đồ ệ ớ ẻ ấ ệ ố ễ ằ ệ ợ ị ời, giúp các em đượ ệ ớ ậ ộng đồ Cùng với các chính sách quan tâm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của Nhà nước, các cấp, ngành, đoàn thể và nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố đã chu tay hỗ trợ các em về cả vật chất và tinh thần, tạo cho các em cơ hội được vươn lên trong cuộc sống. Trên địa bàn thành phố hiện có trên 10 cơ sở trợ giúp trẻ em, các cơ sở này đã tiếp nhận nuôi dạy những trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật, trẻ em bị nhiễm chất độc hoá học... Trẻ em sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội được học nhập tại cộng đồng, được bảo vệ, chăm sóc theo quy định của Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em. Đặc biệt, Làng SOS Đà Nẵng ngoài chương trình nuôi trẻ tập trung còn thực hiện chương trình hỗ trợ cho 128 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cộng đồng. Bên cạnh đó, các mô hình chăm sóc thay thế tập trung và thay thế tại cộng đồng cũng được triển khai đồng bộ nhằm hạn chế tình trạng các em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thực hiện Dự án “Hệ thống chăm sóc hy vọng cho trẻ khuyết tật” do Quỹ Ford tài trợ đã có 100 trẻ em khuyết tật ở quận Ngũ Hành Sơn được hỗ trợ dưới các hình thức khám điều trị tâm thần, tập phục hồi chức năng. Hàng năm, thành phố Đà Nẵng đều bố trí kinh phí và triển khai Chương trình ngăn ngừa và hỗ trợ nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt Chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em và kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS đến 2020. Trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng như: Mô hình trợ giúp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật dựa vào cộng đồng được triển khai tại phường Hòa Phát, Khuê Trung và Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ), các xã Hòa Phong, Hòa Khương và Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang). Kết quả, đã hỗ trợ học nghề cho 04 em (01 trẻ khuyết tật và 03 trẻ mồ côi), với kinh phí 10,8 triệu đồng, hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập cho 25 em với kinh phí 10 triệu đồng. Thông qua mô hình này đã giúp cho địa phương quản lý chặt chẽ số trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật và các hoạt động trợ giúp cho trẻ em được kịp thời và hiệu quả hơn trước. Mô hình ngăn ngừa và trợ giúp trẻ em lang thang, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm được triển khai tại quận Hải Châu và Thanh Khê. Kết Bùi Minh (2019), “Đà Nẵ động Tháng hành độ ẻ em năm 2019” ậ
 7. Ạ Ậ Ự Ễ Ố quả, đã hỗ trợ cho 109 em có nguy cơ lang thang, nguy cơ lao động nặng nhọc được hỗ trợ học nghề, sách vở, dụng cụ học tập và khó khăn đột xuất, với tổng kinh phí 78,6 triệu đồng; ổ chức 04 cuộc tư vấn cộng đồng về kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em. Các hoạt động của mô hình đã giúp cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn cải thiện cuộc sống, góp phần hạn chế tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Mô hình phòng ngừa trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật được triển khai tại phường Chính Gián, Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), phường An Hải Bắc và Mân Thái (quận Sơn Trà). Kết quả, đã tổ chức trên 10 lớp tập huấn về kỹ năng sống, giao ưu sinh hoạt giúp các em nhập cộng đồng, ngoài ra còn tổ chức hướng nghiệp dạy nghề cho 12 em, với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng. Qua đó đã góp phần ngăn ngừa tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn thành phố. Cùng với mô hình này, năm 2012, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đã vận động và ký kết được 9 dự án với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng để trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Góp phần quan trọng vào việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phải kế đến Quỹ bảo trợ trẻ em. Quỹ được xây dựng và phát triển rộng khắp ở cả cấp thành phố và quận, huyện, xã, phường, trở thành nguồn lực quan trọng để chăm lo cho các em. Năm 2016, Đà Nẵ ế ậ ự ỗ ợ ẻ ảnh khó khăn tại Đà Nẵ ỹ Brittany‟s Hope ỳ ợ ớ ổng kinh phí hơn 2 tỷ đồ ự ẽ đượ ự ệ ừ năm 2016 đế ằ ỗ ợ ẻ ế ậ ảnh khó khăn đượ ọ ề ạo cơ hộ ệ ậ ổn đị ẻ ế ậ ậ ộng đồ ỗ ợ chăm sóc, nuôi dưỡ ẻ ồ côi không nơi nương tự ụ ể ỗ ợ ền ăn, phụ ệ ế ị ọ ề, đồ ạ ọ ế ậ ỗ ợ lương giáo viên, nhân viên xã hộ ướ ệ ừ ệ ộ ộ ữ ập đỏ Đà Nẵ ế ị, đồ ạ ầ ết nuôi dưỡ ẻ ồ Xác định công tác chăm lo đời sống văn hóa và tinh thần cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng vô cùng quan trọng và với mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, an toàn, bổ ích cho các em, giúp các em hòa nhập với cộng đồng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đã phối hợp tổ chức hoạt động "Ngày hội tuổi thơ" cho hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại quận Ngũ Hành Sơn và Đêm hội "Vầng trăng cho em" cho hơn 700 trẻ em miền núi xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ngoài ra, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể còn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các em nhân dịp các ngày Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí và thể dục thể thao cho Bên cạnh sự chăm sóc, hỗ trợ về vật chất, vấn đề tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội đối với công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ có
 8. TRƢỜNG ĐẠ Ọ ẬT, ĐẠ Ọ Ế hoàn cảnh đặc biệt cũng được thành phố quan tâm thực hiện. Đà Nẵng đã tổ chức in ấn và phát 18.000 tờ rơi, 20 pano, 500 poster tuyên truyền, tổ chức 46 lớp tập huấn về kỹ năng sống cho trẻ em tại các trường tiểu học, cơ sở nuôi dưỡng, 12 lớp tập huấn về nghiệp vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em, công tác xã hội, quản lý ca, 64 cuộc tư vấn tại cộng đồng. Qua đó, bước đầu đã tạo nên sự chuyển biến đáng kể trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Hiện, 56/56 xã, phường trên địa bàn thành phố đều có cán bộ làm công tác trẻ em, Ban chỉ đạo Chương trình Bảo vệ trẻ em từ thành phố đến xã, phường được kiện toàn, gồm đầy đủ ố Đà Nẵ ẫn đang đứng trướ ững khó khăn, thách thứ ủ quá trình đô thị ị ụ ợ ộ ẻ ạ ế ố ẻ ảnh đặ ệ ẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặ ệ ẫn còn tăng; vấn đề ẻ ạ ậ ẻ ị ạ ệc đả ả ẻ ế ớ ệ ố, môi trườ ạng chưa được quan tâm đúng mứ ả ệ, chăm ụ ẻ ủ ố ẫ ững khó khăn, thách thức, như: nguy cơ ấ ẻ ộng đồ ạ ạ ạ ự ẻ ạ ẻ ạ ậ ẻ ị tai nan thương tích,… vẫ ảy ra nhưng chưa có biệ ử ậ ệ ả ậ ứ ủ ộ ộ ậ ền địa phương, cán bộ, gia đình và cộng đồ ề ệ ừa, chăm sóc và trợ ẻ ảnh đặ ệ ạ ế ề ổ ế ụ ậ ề chăm sóc, trợ ẻ ả đặ ệt chưa được thườ ộng. Đội ngũ cán bộ ội đố ớ ẻ ảnh đặ ệ ế ề ố lượ ế ề ỹ năng, phương pháp chăm sóc trợ ẻ em; chưa được đào tạ ậ ấn đầy đủ ệ ề ội đố ớ ẻ em. Kinh phí đầu tư cho công tác chăm sóc trẻ ảnh đặ ệ ạ ế ứ ợ ấ ội hàng tháng đố ớ ẻ ả h đặ ệ ứ ợ ấ ận nuôi dưỡ ẻ ảnh đặ ệ ạ ộng đồ ấ chưa có sự ạ ức lương tố ểu luôn được điề ỉnh cũng như mặ ằ ả ị trườ ự ến động. Chưa có nhữ ợ ẻ ị ự ỷ ị ất độ ọ ậ ển. Công tác đào tạ ề ắ ớ ệ ngườ ế ậ ẻ ấ ạ ế ọ ề, các đố tượ ất khó tìm đượ ệ ợ ố lượ ẻ ảnh đặ ệ ế ụ gia tăng vì nhiều lý do như ảnh hưở ủa thiên tai; tác độ ự ủ ề ế ị trườ ỷ ệ ộ ẫ “Đà Nẵ ợ ẻ ảnh đặ ệt khó khăn” ậ
 9. Ạ Ậ Ự Ễ Ố ả ủ ộ ợ ẻ ả đặ ệt trên đị ố Đà Nẵ ệ Trẻ em là đối tượng cần sự quan tâm đặc biệt của cả gia đình và xã hội. Với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, sự quan tâm này còn cần nhiều hơn nữa. Để trẻ em nói chung và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng được bảo vệ và chăm sóc ngày càng tốt hơn, công tác bảo vệ trẻ em cần chú trọng đồng thời cả hoạt động hỗ trợ khi trẻ đã rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và phòng ngừa nhằm hạn chế tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Trong thời gian tới, khi tốc độ đô thị hóa mạnh, gia đình truyền thống chuyển dần thành gia đình hạt nhân, tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, ly hôn, bạo lực gia đình, trẻ em thiếu sân chơi lành mạnh, trẻ em vi phạm pháp luật có nguy cơ gia tăng … sẽ tác động trực tiếp đến trẻ em, đặc biệt là đối với Đà Nẵng, một thành phố có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế hội và với vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại du lịch và dịch vụ lớn của miền Trung. Do vậy, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng trên địa bàn đang thành phố cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. ộ , tăng cườ ề ận động các cơ quan, đơn vị ệ ổ ứ ọ ầ ớp nhân dân đóng góp nguồ ự ệ ự ệ ạt độ ỗ ợ ẻ ảnh khó khăn. , tăng cườ ự lãnh đạ ấ ủy đả ự ỉ đạ ủ ề ấ ự ủ ổ ức đoàn thể ổ ứ ộ ổ ứ ự ệ ệ ả chính sách đố ớ ẻ ảnh đặ ệ ạo phong trào chăm sóc trẻ ảnh đặ ệ ạ ộng đồ ề ận độ ộ ộ ộ ất lượ ề ề hông đạ ằ ề ức đa dạ ế ự ợ ới điề ệ ủ ừng địa phương như: Tuyên truyền trên các phương tiệ ề ề ệ ề ờ rơi, tổ ứ ặ ặ ểu dương các tậ ể ố chăm sóc trẻ ảnh đặ ệ ự ộng đồ ằ ậ ứ ứ ệ ủ ọi ngườ ọ ề công tác chăm sóc trẻ ả đặ ệ ạ ự ể ế ạ ẽ ề ậ ức và hành độ ủ ội, đặ ệ ậ ẹ đố ớ ầ ề ẻ ố ố ợ ả ệ ả ổ ứ ạt độ ụ đạo đứ ậ ệ ỹ năng số ế ọc sinh. Đẩ ạ ộ ế ận độ cơ quan, đơn vị ệ ộ ủ ộ ạt độ ẻ ệ ả ệc huy độ ử ụ ỹ ả ợ ẻ ần chăm lo, hỗ ợ ẻ ảnh đặ ệt vơi ớt khó khăn, vươn lên ậ ộng đồ
 10. TRƢỜNG ĐẠ Ọ ẬT, ĐẠ Ọ Ế Năm là, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác trợ giúp xã hội. Hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng các chương trình, giáo trình đào tạo cho cán bộ, nhân viên làm công tác trợ giúp xã hội. Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên và gia đình về kiến thức, kỹ năng chăm sóc, trợ giúp xã hội cho đối tượng; nâng cao năng lực cán bộ quản lý về trợ giúp xã hội. , phát động tháng hành động vì trẻ em; diễn đàn trẻ em các cấp; chương trình gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có giải pháp hỗ trợ các em kịp thời; nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên bảo vệ và chăm sóc trẻ em các cấp; tăng cường tuyên truyền trong cộng đồng về bảo vệ và chăm sóc trẻ em, nhất là bảo vệ trẻ em khỏi các thức xâm hại, bạo lực hay bóc lột sức lao động; nâng cao nhận thức và hành động cho trẻ em trong việc thực hiện quyền và tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em. Bảy là, thường xuyên rà soát, nắm bắt, cập nhật thông tin, lập hồ sơ về trẻ em, gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; những địa phương, cơ sở còn khó khăn, thiếu các công trình phúc lợi vì trẻ em hoặc có các công trình, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu của trẻ em; xây dựng cơ sở dữ liệu về hỗ trợ trẻ em, từ đó kịp thời giới thiệu cho các nhà tài trợ ở ội đoàn thể, các địa phương có kế ạ ụ ể để ổ ứ ển khai Tháng hành độ ẻ ớ ạt độ ế ự ệ ả ắ ặ ữ ề ụ ớ ệ ổ ứ ạt độ ẻ âm đế ẻ ẻ ộ ể ố ẻ ảnh đặ ệt. Tăng cườ ể ện, ngăn chặ ử ạ ạ ự ẻ ạo môi trườ ố ạ ọ ẻ Kết luận Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn được thành phố Đà Nẵng quan tâm đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Từ đó, từng bước giảm thiểu sự bất bình đẳng về cơ hội phát triển giữa các nhóm trẻ em. Đồng thời, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Trong thời gian tới, Đà Nẵng cần tập trung phát triển công tác trẻ em phù hợp với tình hình phát triển đô thị của thành phố; gắn mục tiêu phát triển trẻ em với mục tiêu phát triển thành phố bền vững; ưu tiên bố trí đất phục vụ cho các nhu cầu liên quan đến trẻ em, đặc biệt là các khu vui chơi, giải trí, công viên. Bên cạnh đó, xây dựng và hoàn thiện mạng lưới cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, nhân rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng; đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cấp, địa phương trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và phát triển trẻ em, nhất là việc phòng ngừa, phát hiện, can thiệp trẻ em bị hại, bạo lực.
 11. Ạ Ậ Ự Ễ Ố Ụ Ệ Ả ợ ố Công ướ ủ ợ ố ề ề ẻ ị ậ ộ Lao độ ộ ộ Bùi Minh (2019), “Đà Nẵng: Phát độ hành độ ẻ em năm 2019” ậ