ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------Số: 735/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 3 | FileSize: 0.14 M | File type: PDF
of x

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------Số: 735/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH PHÚ YÊN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 1188/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 20112016; Căn cứ Nghị.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/uy-ban-nhan-dan-tinh-phu-yen-so-735-qd-ubnd-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-cdh2tq.html

Nội dung


  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH PHÚ YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Phú Yên, ngày 25 tháng 5 năm 2012 Số: 735/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH PHÚ YÊN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 1188/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Căn cứ Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT- UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao; Căn cứ Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên tại Tờ trình số 65/TTr-SVHTTDL, ngày 11 tháng 5 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH:
  2. Điều 1. Nay ủy quyền cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên trực tiếp giải quyết 14 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao; trong đó: 12 thủ tục trên lĩnh vực thể dục thể thao và 02 thủ tục thuộc lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh. (Kèm theo danh mục các thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực trực tiếp giải quyết). Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban ngành t ỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. CHỦ TỊCH Phạm Đình Cự DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên) Tên thủ tục Lĩnh vực TT Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh Thể dục thể thao 1 nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh Thể dục thể thao 2 nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh Thể dục thể thao 3 nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh Thể dục thể thao 4 nghiệp kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải tr í Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh Thể dục thể thao 5
  3. nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh Thể dục thể thao 6 nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh Thể dục thể thao 7 nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ Cổ truyền và Vovinam Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh Thể dục thể thao 8 nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh Thể dục thể thao 9 nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh Thể dục thể thao 10 nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao dù lượn và diều bay động cơ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh Thể dục thể thao 11 nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức luyện tập quyền anh Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh Thể dục thể thao 12 nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo Cấp giấy phép khai tổ chức lễ hộ i Văn hóa 13 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Văn hóa 14
687070

Tài liệu liên quan


Xem thêm