Unit 2: Family and friends

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 90 | Page: 24 | FileSize: 0.53 M | File type: PDF
of x

Unit 2: Family and friends. After this unit, students will be able to: Sau bài học này, sinh viên sẽ có thể: • Use present simple, possessive and adjectives. Nắm được cách sử dụng thì hiện tại đơn, sở hữu cách và tính từ. • Use vocabulary relating to family, job, and some adjectives for describing people. Nắm được cách sử dụng các từ vựng liên quan đến gia đình, nghề nghiệp, và một số tính từ miêu tả người. • Pronounce some consonant sounds and stressed words. Biết cách phát âm một số phụ âm và trọng âm.... Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/unit-2-family-and-friends-3hq5tq.html

Nội dung


 1. Unit 2: Family and friends FAMILY AND FRIENDS UNIT OBJECTIVES - MỤC TIÊU After this unit, students will be able to: Sau bài học này, sinh viên sẽ có thể: • Use present simple, possessive and adjectives. Nắm được cách sử dụng thì hiện tại đơn, sở hữu cách và tính từ. • Use vocabulary relating to family, job, and some adjectives for describing people. Nắm được cách sử dụng các từ vựng liên quan đến gia đình, nghề nghiệp, và một số tính từ miêu tả người. • Pronounce some consonant sounds and stressed words. Biết cách phát âm một số phụ âm và trọng âm • Develop listening, reading and speaking skill via practical exercises about friends and family. Phát triển kỹ năng nghe, đọc và nói thông qua các bài tập thực tế liên quan đến chủ đề gia đình, bạn bè. • Write short sentences to describe a member in their family or their friend. Viết các câu ngắn mô tả một thành viên trong gia đình hoặc mô tả một người bạn. 27
 2. Unit 2: Family and friends OVERVIEW - NỘI DUNG 1 2 3 WARMING UP - KHỞI ĐỘNG VOCABULARY - TỪ VỰNG GRAMMAR - NGỮ PHÁP Vocabulary about the members - Vocabulary relating to family, - Present simple with ordinary of family. friends and jobs. verbs. Các từ vựng liên quan đến Vốn từ vựng liên quan đến chủ Thì hiện tại đơn với các động thành viên trong gia đình đề gia đình, bạn bè. từ thường,. - Adjectives for describing - Possessive, adjectives. people. Sở hữu cách và các tính từ Tính từ miêu tả người. 4 5 6 PRONUNCIATION - PHÁT ÂM READING - BÀI ĐỌC LISTENING - BÀI NGHE - Consonant sounds and Read and look for specific Listen to label the pictures and stressed words. information choose the correct answer. Phụ âm và trọng âm Mark the sentences True (T) or Nghe điền thông tin, chọn câu False (F) trả lời đúng Đọc lấy thông tin, đánh dấu câu trả lời đúng / sai 7 8 9 SPEAKING - BÀI NÓI WRITING - BÀI VIẾT KEY - ĐÁP ÁN Ask and answer the questions Write sentences short passage about the people in family. to describe a friend or a Hỏi và trả lời thông tin về các member in family. Viết câu và đoạn văn ngắn mô thành viên trong gia đình. tả một người bạn hoặc một người thân trong gia đình. DURATION (8 PERIODS) - THỜI LƯỢNG HỌC (8 TIẾT) 28
 3. Unit 2: Family and friends A. Write the words in the correct place Viết các từ vào chỗ trống thích hợp trong bảng Brother Daughter Aunt Girlfriend Father Wife Grandmother boyfriend husband son uncle grandfather girlfriend mother sister B. Read about Patrick Binchey and listen. Write the people’s names in the correct place Đọc thông tin về Patrick Binchey và lắng nghe. Viết tên của mọi người vào đúng vị trí This is a photo of Patrick, his wife, and his children. His wife’s name is Brenda. She’s a teacher. His daughter’s name is Lara. She’s twenty-one and she’s a nurse. His son’s name is Benny. He’s nineteen and he’s a student. Lara’s boyfriend is a nurse, too. His name is Mick. A. Present simple Thì hiện tại đơn FORM - CẤU TẠO Form For ordinary verbs (Dạng) (Đối với các động từ thường) + I/you/we/they + V he/she/it + Vs/es − I/you/we/they + do not + V don’t he/she/it + does not + V doesn’t ? do + I/you/we/they + V? does + he/she/it + V? 29
 4. Unit 2: Family and friends USES - CÁCH SỬ DỤNG 1. To express habitual actions Diễn tả một hành động quen thuộc xảy ra đều đặn (một thói quen) Example: We always listen to music in the evening. 2. To describe a fact. Diễn tả một sự thật hiển nhiên. Example: Water boils at 100oC. Notes - chú ý: 1. Most verbs add –s in the third person singular. Phần lớn các động từ đều thêm –s ở ngôi thứ ba số ít. wear → wears speak → speaks But “go” and “do” are different. They add –es. Nhưng “go” và “do” là trường hợp ngoại lệ, phải thêm –es go → goes do → does 2. If the verb ends in –s, –sh or –ch, add –es. Nếu động từ kết thúc bằng đuôi –s, –sh, hoặc –ch, thêm –es finish→ finishes watch → watches 3. If the verb ends in a consonant + –y, the –y changes to –ies. Nếu động từ kết thúc là một phụ âm –+ y, chuyển +–y thành –ies. fly → flies study → studies But the verb ends in a vowel + –y, the –y does not change. Nhưng nếu động từ kết thúc bằng một nguyên âm + –y, –y không thay đổi. play → plays 4. “Have” is irregular “Have” là một động từ bất quy tắc have → has SIGNALS – DẤU HIỆU NHẬN BIẾT Adverbs of frequency Các trạng từ chỉ tần xuất Always, usually, often, sometimes, never, rarely, seldom.... Note: Adverbs of frequency often go after To be, and before an ordinary Verb. Các trạng từ chỉ tần xuất thường đứng sau động từ To be và đứng trước động từ thường. Example: We go usually to school by bus. → We usually go to school by bus. 30
 5. Unit 2: Family and friends EXAMPLE – VÍ DỤ Form For ordinary verbs (Dạng) (Đối với động từ thường) I work in a bank. + She watches television. We play football. I don’t work in a bank. – She doesn’t watch television. We don’t play football. Do you work in a bank? ? Does she watch television? Do you play football? (+) Yes, I do. Answer (–) No, she doesn’t. (Trả lời) (+) Yes, we do. PRACTICE – BÀI TẬP THỰC HÀNH 1 Change the sentences Biến đổi các câu sau đây. We like animals He likes animals. 1. I listen to the radio. She........................ 2. He lives in a flat. We........................ 3. They have two children. He......................... 4. She doesn’t drink coffee. They...................... 5. I don’t smoke. My father............... 6. The shop closes at 5.00. The shops.............. 7. I go to the pub. He.......................... 8. I do housework. She......................... 2 Complete the questions with do or does. Hoàn thành các câu hỏi sau đây với trợ động từ do hoặc does. Do you have a car? 1. ............. you like Chinese food? 2. ............. your father cook? 3. ............. your mother work? 4. ............. you speak French? 5. ............. you play the piano? 6. ............. people in your country like animals? 7. ............. your teacher smoke? 8. ............. you study another language? 3 Order the words to make questions Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu hỏi. a / you / car / have / do? Do you have a car? 1. drink / you / coffee / do? ....................................... 2. your / does / brother / work? ....................................... 31
 6. Unit 2: Family and friends 3. work / you / where / do? ....................................... 4. music / she / like / does? ....................................... 5. newspaper / you / want / read / do? ....................................... 6. the / go / you / cinema / do / to? ....................................... 7. does / father / watch / your / on TV sport? ....................................... 8. mother / glasses / wear / your / does? ....................................... B. Possessive Sở hữu cách FORM - CẤU TẠO Mother of John → John’s mother The house of Jane → Jane’s house USE - CÁCH SỬ DỤNG - Use’s with a person to talk about relatives and possessions. Dùng ’s với danh từ chỉ người để nói về các mối quan hệ và sự sở hữu. Example: Naomi Campbell’s mother. Don’t use the mother of Naomi Campbell. - Use ’s with irregular plural people, men, women, children, people. Dùng ’s với danh từ chỉ người ở dạng số nhiều, ví dụ như men, women,, children, people. Example: That’s my children’s school. Don’t use That’s my childrens’ school. - Use ’s with regular plural people. Dùng ’s với danh từ chỉ người số nhiều, bất quy tắc. Example: They’re my parents’ friends. Don’t use They’re my parent’s friends. - Don’t use with things. Note - chú ý: Không dùng sở hữu cách với vật. Be careful with ’s. Example: the end of the film. Maria’s mother – ’s = of Maria. Don’t use the film’s end. Maria’s Spanish – ’s = is PRACTICE - BÀI TẬP THỰC HÀNH 1 Cross out the wrong form Gạch bỏ cụm từ sai trong các câu sau đây. Example: It’s Kate’s bag. 1. Do you like Jane’s cats/ cat’s Jane? 2. I drive my mother’s car/ my car’s mother. 3. Amelia is my wife’s sister/ my sister’s wife. 4. This is my flat’s friend/ my friend’s flat. 5. A: Who are you? B: I’m Daniel’s brother/ brother’s Daniel. 6. He works for his father’s company/ his company’s father. 32
 7. Unit 2: Family and friends 7. She’s the wife’s policeman/ the policeman’s wife. 8. Don’t do your sister’s homework/ your homework’s sister! 2 Complete with ’s (possessive), ‘s (is), s (plural/ third person s) or nothing Hoàn thành câu với ’s (sở hữu cách), ’s (is), s (số nhiều/ ngôi thứ 3 số ít s) hoặc để trống. Example: My friend’s father works in Germany. 1. My brother...... a lawyer. He.... 24. He work... for BP. 2. He live..... in Paris with his three children.... He has two boy.... and a girl. 3. My brother.. wife name is Pauline. She.. a teacher. 4. Pauline... parent.... live.... in Paris too. My brother like... Pauline... mother but not her father. C. Adjectives Các tính từ USES – CÁCH SỬ DỤNG • Adjectives go before a noun. Tính từ đứng trước danh từ. Example: She is a beautiful girl. NOT: She is a girl beautiful. • Adjectives don’t change before a plural noun. Tính từ không thay đổi dạng khi đứng trước một danh từ số nhiều. Example: They are pretty flowers. NOT: They are prettys flowers. PRACTICE – BÀI TẬP THỰC HÀNH 1 Underline the adjectives in these sentences Gạch chân dưới tính từ trong các câu sau đây. Example: She’s a beautiful actress. 1. Hi. I’m Carla. Nice to meet you. 2. Do you like Japanese food? 3. It’s an international school. 4. They’re a typical British family. 5. My father makes fantastic pasta. 6. Do you work with other people? 7. I’m a professional footballer. 8. We’re good friends. 2 Rearrange the words to make correct sentences Sắp xếp các từ sau đây để tạo thành câu đúng. Example: She has hair red. → She has red hair. 1. like / cars / you / fast / do? ........................................................ 2. girls / they / French / are ........................................................ 3. have / big / I / family / a ........................................................ 4. an / he / English / is / actor ........................................................ 5. new / they / boots / are ........................................................ 6. is / flat / an / it / expensive ........................................................ 33
 8. Unit 2: Family and friends FURTHER PRACTICE – BÀI TẬP NÂNG CAO 1 Complete the sentences. Use the Present Simple Hoàn thành các câu sau đây bằng cách sử dụng thì hiện tại đơn. 1. ...................... he..................... in Greece? (live) 2. You................... in a bank. (not work) 3. I....................... TV in the evenings. (watch) 4. Marta........................... a new boyfriend. (have) 5. I........................ Spanish. (not speak) 6. ........................ Carlo................... English? (study)? 2 Complete the sentences. Use the positive form of the verbs in the box Hoàn thành các câu sau đây bằng cách sử dụng dạng khẳng định của các động từ dưới đây play go live work speak 1. My best friend.......... in Italy. 2. John and Kate.......... French and German. 3. Nadia often.............. running before breakfast. 4. I........................... six days a week. 5. My brother........................... the piano. 3 Order the words to make questions Sắp xếp các từ để tạo thành câu hỏi. with/ Do/ live/ your/ you/ mother → Do you live with your mother? 1. Where/ have/ does/ lunch/ Kate? ......................................................... 2. go/ do/ to/ cinema/ When/ you/ the? ......................................................... 3. listen/ you/ in/ the/ the/ Do/ to/ radio/ morning? ......................................................... 4. they/ Where/ football/ do/ play? ......................................................... 5. she/ Does/ French/ study? ......................................................... 6. brother/ the/ work/ his/ Does/ city/ in/ centre? ......................................................... 7. friends/ When/ do/ play/ your/ tennis? ......................................................... 8. have/ do/ When/ lunch/ you? ......................................................... 9. work/ in/ office/ Do/ an/ they? ......................................................... 4 Look at the ’s in these sentences. Write a letter in the box: A = possessive, B= is Chú ý tới ’s trong các câu sau đây. Điền vào trong hộp chữ A nếu ’s là sở hữu cách, chữ B nếu ’s là is. 1. My father’s flat is in the town centre. A 2. His name’s Robert. 3. Phillip’s brother is an actor. B 4. My son’s wife likes animals. 5. His brother’s very nice. 6. Clare’s children work in London. 7. Our mother’s 50 today. 8. Their father’s an engineer. 34
 9. Unit 2: Family and friends A. Family Gia đình 1 Look at the two family trees. Number the people in relation to Robert Nhìn vào hai cây phả hệ dưới đây, đánh số cho những người có mối quan hệ với Robert. 1. aunt 2. brother 3. cousin 4. father 5. grandfather 6. grandmother 7. mother 8. sister 9. uncle 10. daughter 11. nephew 12. niece 13. son 14. wife 1 2 2 Fill in the blanks with children, grandparents, parents Điền các từ sau vào ô trống: children, grandparents, parents. a) My father and my mother → my _________ b) My grandmother and my grandfather → my _________ c) My son and my daughter → my _________ 35
 10. Unit 2: Family and friends B. Describe appearance Miêu tả ngoại hình 1 Match the following adjectives with their opposites Nối các tính từ sau với tính từ trái nghĩa. a. beautiful i. fat b. old ii. short c. tall iii. ugly d. thin iv. young Match these pairs of adjectives with picture 1 - 4. Write a sentence to describe 2 each picture Nối các cặp tính từ ở trên với bức tranh từ 1 - 4. Sau đó viết câu miêu tả bức tranh sử dụng tính từ phù hợp. 1 2 .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. 3 4 .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. 36
 11. Unit 2: Family and friends C. Job Nghề nghiệp 1 Look at pictures and guess their jobs Nhìn vào những bức ảnh dưới đây, hãy đoán xem họ làm nghề gì? a) ...................... b) ...................... c) ...................... d) ...................... e) ...................... f) ...................... 2 Ask and answer with the pictures in part 1 Hỏi và trả lời dựa vào những bức ảnh ở phần 1 What does he do? He’s a doctor. 3 Complete the blanks with suitable words Điền những từ sau vào chỗ trống at for a an unemployed in What do you do? a. I’m _________ student. b. I’m _________engineer. c. I’m _________. I have no job. d. I work _________a French company. e. I work _________ a shoe shop. f. I’m _________university. I study medicine. 37
 12. Unit 2: Family and friends C. Practice Luyện tập Circle the words that is different. Khoanh tròn những từ không thuộc về nhóm Ex: Ireland Chinese Thailand Spain 1. live job work read 2. men children people woman 3. engineer doctor football pilot 4. student factory office school 5. brother uncle niece grandfather A. Consonant sounds and -s Phụ âm và -s 1 Listen and repeat the words and sounds Nghe và nhắc lại những từ và âm sau Vase Dog Snake [va:z] [dɔg] [sneik] Zebra Leg Witch ['zi:brə] [leg] ['wit∫] 2 Practice saying these sentences Luyện nói những câu sau /v/ Vicky lives in Vienna. /d/ David doesn’t drive. /s/ Sally speaks Spanish. /z/ Liz is in Brazil. /l/ Linda likes children. /w/ William works as a waiter. 3 -s / Listen and repeat the third person forms -s / Nghe và nhắc lại động từ chia ngôi thứ 3. /s/ She smokes a lot. /z/ She lives in a flat. /iz/ He watches TV. She drinks coffee. He has a car. It finishes in a minute. He eats chips. She does exercise. 38
 13. Unit 2: Family and friends 4 Underline the word with a different sound Gạch chân dưới từ có âm khác Ex: /i:/ she her see 1. /w/ where who what 2. /s/ likes makes watches 3. /z/ has does stops 4. /z/ loves talks reads 5. /iz/ cakes finishes teaches B. Stress Trọng âm 1 Underline the stressed syllable in the words Gạch chân dưới các trọng âm của những từ sau. coffee sandwich pizza email internet airport toilet hotel computer 2 Listen and check. Which two words are not stressed on the first syllable? Nghe và kiểm tra đáp án. Hai từ nào không có trọng âm ở âm tiết thứ nhất? 3 Write the words from part 1 in the chart Viết những từ ở phần 1 vào bảng dưới đây. Food Travel Communication Coffee Write two more words in each column (Viết thêm 2 từ vào mỗi cột) 39
 14. Unit 2: Family and friends READING 1 Read the following passage and mark the sentences True (T) or False (F) Đọc đoạn văn sau đây và đánh dấu các câu đúng (T) hay sai (F). THE RAINFOREST CHILDREN John Allen is 43 years old and he has four children: two daughters and two sons. John is a plant scientist and he lives with three of his children in the South American rainforest. Their ‘house’ is a group of tents near the River Orinoco in Venezuela. John’s wife and one of his daughters prefer to live in London. John’s children don’t know how to use a PlayStation, but they can all drive, even his 9-year-old son, Simon. At night they drive their car 50 meters from the kitchen tent to the bedroom tent because there are a lot of wild animals in the area. They spend their free time playing and reading books and in the evening they listen to the news on the radio. They don’t have a TV or CD player. In the summer the children’s friends come from London to visit. When they go home they tell their parents incredible stories of their holidays in the Venezuela rainforest. 1. John is a biology teacher. F 2. John’s four children live in Venezuela. ....... 3. They live in a house. ....... 4. John teaches his children in a school. ....... 5. The children don’t play computer games. ....... 6. Simon doesn’t drive. ....... 7. They don’t watch TV. ....... 8. The children’s friends visit with their parents. ....... READING 2 Danka is a student at an English language school in Brighton, England. Read her e-mail to Jacek, her brother in Poland. Danka là một sinh viên trường ngôn ngữ Anh tại Brighton, nước Anh. Hãy đọc e-mail của Danka gửi cho anh trai cô, Jacek, đang sống ở Ba Lan. From:Danka@brighton.ac.uk To: Jacek.2006@star.com Subject: Hi! Dear Jacek, How are you? I’m fine. Here’s an email in English. It’s good practice for you and me! I have classes in English at the Embassy Language School. I’m in a class with seven students. They’re all from different countries: Japan, Brazil, Switzerland, Germany, and Italy. Our teacher’s name is Simon. He’s very funny and a very good teacher. I live with an English family in a small, old house near the centre of town. Robert and Valerie have a daughter and a son. Their daughter, Becky, is 19. She’s a student at Brighton University. Their son, James, is a software designer for a computer company. He’s 25. They’re all very friendly, but it isn’t easy to understand them. They speak very fast! 40
 15. Unit 2: Family and friends 1 Correct the false (X) sentences Đánh dấu vào các câu đúng, dấu X vào câu sai, và sửa thông tin sai. Danka is from Poland. She’s on holiday. (X) No, she isn’t. She’s at school. 1. She’s in London. 2. The students in her class are all from Germany. 3. It’s a very big class. 4. Becky and James are both students. 5. The student bars are cheap. 6. Danka’s happy in Brighton. 2 Write the questions about Danka’s email Đặt câu hỏi về email của Danka 1. Where is Danka from? 1. Poland 2. .......................................................? 2. Japan, Brazil, Switzerland, Germany, and Italy. 3. .......................................................? 3. Simon. 4. .......................................................? 4. They are brother and sister. They live with Danka. 5. .......................................................? 5. James is 25 and Becky’s 19. 6. ....................Brighton......................? 6. No, it isn’t. A. Introduce family Giới thiệu về gia đình 1 Listen to Sarah talking to her boyfriend about her family. Label the pictures Nghe Sarah nói với bạn trai về gia đình cô. Điền thông tin còn thiếu vào bức ảnh dưới đây. 1 2 3 Sarah’s _____ Martin Lisa, Sarah’s _____ Sarah ____ Adam, Sarah’s Sophia Philip 41
 16. Unit 2: Family and friends 2 Listen again and answers these questions Nghe lại và trả lời những câu hỏi sau. a. Who’s Martin? Where does he work? b. Who’s Philip? How old is Sophia? c. Where are they? What does Adam do? B. Listen and choose a or b Nghe và chọn a hoặc b What’s your name? a Carlos b 21 1. a. He’s an engineer. b. He’s Spanish. 2. a. Yes, please. b. Yes, I do. 3. a. He lives in Liverpool. b. She lives in Liverpool. 4. a. She’s fine. b. She’s 52. 5. a. I watch TV b. I’m retired. 6. a. He’s fine. b. He’s my uncle. 7. a. No, I’m German. b. Yes, a little. 8. a. No, they aren’t. b. No, she isn’t. 9. a. Yes, I do. b. Yes, they do. 10. a. In a school in the city centre. b. On Tuesdays and Thursdays. YOU and YOUR FAMILY A. Ask your partner questions about the people in his/her family Hỏi bạn của bạn những câu hỏi về gia đình của anh/ cô ấy. What’s your mother’s What’s your name? sister’s name? B. Write the names of people in your family. Ask and answer these questions about the people Viết tên các thành viên trong gia đình bạn sau đó hỏi và trả lời những câu hỏi dưới đây về các thành viên đó. Who...? How old...? What/do? Where/live? Who is Minh? She’s my favorite. How old is she? She’s twenty- What does she? She’s a student. She studies Where does she? She lives in London. 42
 17. Unit 2: Family and friends 1 Read the following passage carefully, and pay special attention to italiced sentences Đọc kỹ thông tin trong đoạn văn sau, đặc biệt chú ý tới các câu được in nghiêng. My brother and sister I have a brother Ben, and a sister Anna. They are a lot younger than me, an although thay are twins thay don’t look similar at all. Ben has got red hair, but Ana’s hair is blond. They both have blue eyes. Ben is tall but Anna is short. They are interested in different things. For example, Ben likes numbers and letters, but Anna prefers painting and drawing. Although they are so different, there are still somethings that they both like doing. For example, they love coming into my room and playing with my things, because they think my things are very interesting! Although they are sometimes really noisy and annoying. I love them very much because they are so funny. Based on the above passage, complete the following sentences Dựa vào đoạn văn trên, hoàn thành các câu sau đây. a. I ............... (1) a friend Jack. b. Jack............. (2) got.............. (3) hair. c. He has............... (4) eyes. d. Jack................ (5) interested in...................(6) e. He loves playing................ (7), and.....................(8) f. I love him ............... (9) much..............(10) he.............. (11) so kind. 2 Write a short passage to describe your friend or a member in your family Viết một đoạn văn ngắn mô tả một người bạn hoặc một thành viên trong gia đình bạn. 43
 18. Unit 2: Family and friends GRAMMAR – Ngữ pháp A. 1. Biến đổi các câu sau đây 1. She listens to the radio. 2. We live in a flat. 3. He has two children. 4. They don’t drink coffee. 5. My father doesn’t smoke. 6. The shops close at 5.00. 7. He goes to the pub. 8. She does housework. 2. Complete the questions with do or does Hoàn thành các câu hỏi sau đây với trợ động từ do hoặc does. 1. Do you like Chinese food? 2. Does your father cook? 3. Does your mother work? 4. Do you speak French? 5. Do you play the piano? 6. Do people in your country like animals? 7. Does your teacher smoke? 8. Do you study another language? 3. Order the words to make questions Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu hỏi. 1. Do you drink coffee? 2. Does your brother work? 3. Where do you work? 4. What music does she like? 5. What newspaper do you read? 6. Do you go to the cinema? 7. Does your father watch sports on TV? 8. Does your mother wear glasses? B. 1. 1. Do you like Jane’s cata? 2. I drive my mother’s car. 3. Amelia is my wife’s sister. 4. This is my flat’s friend. 44
 19. Unit 2: Family and friends 5. A: Who are you? B: I’m Daniel’s brother. 6. He works for his father’s company. 7. She is the the policeman’s wife. 8. Don’t do your sister’s homework! 2. 1. My brother is a lawyer. He is 24. He works for BP. 2. He lives in Paris with his three children.... He has two boys and a girl. 3. My brother’s wife’s name is Pauline. She is a teacher. 4. Pauline’s parents live in Paris too. My brother likes Pauline’s mother but not her father. C. 1. 1. Hi. I’m Carla. Nice to meet you. 2. Do you like Japanese food? 3. It’s an international school. 4. They’re a typical British family. 5. My father makes fantastic pasta. 6. Do you work with other people? 7. I’m a professional footballer. 8. We’re good friends. 2. 1. Do you like fast cars? 2. They’re French girls. 3. I have a big family. 4. He’s an English actor. 5. They’re new boots 6. It’s a expensive flat. FURTHER PRACTICE 1. 1. Does he live in Greece? 2. You don’t work in a bank. 3. I watch TV in the evenings. 4. Marta has a new boyfriend. 5. I don’t speak Spanish. 6. Does Carlo study English? 2. 1. lives 2. speak 3. goes 4. work 5. play 3. 2. Where does Kate have lunch? 3. When do you go to the cinema? 4. Do you listen to the radio in the morning? 5. Where do they play football? 6. Does she study French? 7. Does his brother live in the city centre? 8. When do your friend play tennis? 9. When do you have lunch? 10. Do they work in an office? 4. 1. A 2. B 3. A 4. A 5. B 6. A 7. B 8. B 45
 20. Unit 2: Family and friends TỪ VỰNG A. 1. 1. aunt - Sandra 2. brother - James 3. cousin – David/Vanessa 4. father - Tom 5. grandfather - Bill 6. grandmother – Martha 7. mother – Caroline 8. sister - Jill 9. uncle - Alan 10. daughter - Lucy 11. nephew - Peter 12. niece – Deborah 13. son – Harry 14. wife - Anna 2. a. parents b. grandparents c. children B. 1. a. beautiful iii. ugly b. old iv. young c. tall ii. short d. thin i. fat 2. Picture 1 Beautiful – ugly Taylor Swift is so beautiful. The witch is very ugly. Picture 2 Young – old The child is young. The man is old. Picture 3 Short- tall The man is short. The woman is tall. Picture 4 Thin – fat The girl on the left is thin. The girl on the right is fat. C. 1. 2. a. Doctor What does he do? He’s a doctor. b. Engineer What does he do? He’s an engineer. c. Musician What does she do? She’s a musician. d. Footballer/football player What does he do? He’s a football player. e. Hairdresser What does she do? She’s a hairdresser. f. Pilot What does he do? He’s a pilot. 46
838873